Petek, 17. septembra 2021, ob 13.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Karin Gubanc

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vpliv različnih sistemov uhlevitve kokoši nesnic na njihovo počutje, prirejo in kakovost jajc

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka