Naslovnica zbornika
Naslovnica publikacije ob 30. obletnici delovanja programa Mladi raziskovalci (objavljena na povezavi)

Program Mladi raziskovalec uspešno poteka že vse od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

V drugem razpisu Univerza v Ljubljani v letu 2021 razpisuje še 15 mest za mlade raziskovalce

Kandidati lahko prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je petek, 6. avgust 2021 do 13.00.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov . Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja

Razpisna dokumentacija za drugi razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani:

Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021 
Prijavni obrazec 
Navodila za prijavo na razpis 

 

Seznam mentorjev z opisi usposabljanj na Biotehniški fakulteti

Aleksandra Golob, opis usposabljanja na povezavi 

  • Šifra in naziv raziskovalnega področja: Naravoslovje/Biologija/Ekosistem
  • Kratek opis usposabljanja mladega raziskovalca: Globalno spreminjanje klime, predvsem spremembe razporeditve in količine padavin, vplivajo na vodostajev različnih vodnih telesih in posledično na uspevanje različnih rastlinskih vrst in združb. Cerkniško jezero je kot presihajoče jezero edinstven modelni sistem, ki omogoča preučevanje teh vplivov vzdolž hidrološkega gradienta. Spremembe v sestavi vegetacije so odsev različnih okoljskih gradientov. V okviru programa mladega raziskovalca se bomo osredotočili na različne vrste rastlin in združbe, ki jih te gradijo (močvirske združbe visokih šašev, trstičja, nizko barjanske združbe črnikastega in rjastega sitovca in druge)in uspevajo v različnih habitatih vzdolž hidrološkega gradienta na območju Cerkniškega jezera in še niso bile podrobno preučene. Ugotavljali bomo njihovo razširjenost, vrstno sestavo, vitalnost, produkcijo biomase in elementno sestavo glede na hidrološke značilnosti in značilnosti tal na posameznih vzorčnih ploskvah. Pridobljeni podatki bodo pomembno prispevali k razumevanju vpliva okoljskih dejavnikov (predvsem vodostaja in lastnosti tal) na razporeditev in pogostost preučevanih vrst. Na podlagi opaženih razlik v povezavi s hidrološkim gradientom, bomo sklepali o sukcesijskih procesih, ki so posledica globalnih sprememb klime. Podatki o produkciji biomase in merjenje fizioloških parametrov bodo pokazali, kakšna je vitalnost posamezne vrste v določenih hidroloških razmerah. Elementna sestava vegetacije ima velik vpliv na razgradnjo biomase in posledično na kroženje elementov v mokriščih. Pomanjkanje fosforja je pogosto omejujoč dejavnik mikrobne razgradnje, pomembni pa so tudi razmerje med dušikom in fosforjem in ogljikom in dušikom. Cilj usposabljanja je tudi kartiranje habitatnih tipov na izbranih predelih Cerkniškega jezera in primerjava s kartiranjem, ki je bilo izvedeno v obdobju 2006-2009
  • Potrebna znanja: Prednost imajo kandidati z izobrazbo ekološke smeri in z izkušnjami z laboratorijskim delom in delom na terenu
  • Ekologija in biodiverziteta ali sorodnih programov in z izkušnjami z laboratorijskim delom in delom na terenu.


Matevž Mihelič, opis usposabljanja na povezavi 

  • Šifra in naziv raziskovalnega področja: Gozd - gozdarstvo
  • Kratek opis usposabljanja mladega raziskovalca: Mladi raziskovalec se bo pridružil katedri za gozdno tehniko in ekonomiko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ki se prvenstveno ukvarja s proučevanjem vpliva pridobivanja lesa na gozd in človeka.
    Kandidat bo deloval na področju pridobivanja lesa, kjer bo proučeval obstoječe in nove tehnologije sečnje (strojna sečnja, ročno-strojna sečnja) in spravila lesa (traktor, zgibni polprikoličar) ter tehnologije proizvodnje lesne biomase (sekalniki, mlini) ter transporta lesa, z možnostjo proučevanja vplivov mehanizacije na okolje.
    Od kandidata pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika, smisel za delo v skupini ter veselje in predanost do znanstvenega dela.

Več informacij na spletni strani Univerze v Ljbuljani na povezavi

 

Zanimive povezave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
Društvo Mlada akademija (društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere) 

 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS