Zala Vidic

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 15. 4. 2021 ob 10:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv variabilnosti gena OPRM1 za opioidni receptor mu 1 na izid zdravljenja s tramadolom

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Marko Kreft
Mentorica:       prof. dr. Vita Dolžan              
Recenzentka:  doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin