Vsebina predmeta

Uvod v biokemijo: molekulska logika življenja, biološke molekule, konfiguracija in konformacija, kemijska reaktivnost, voda: šibke medmolekulske interakcije v vodi, ionizacija vode, pufri 

Struktura in kataliza: aminokisline, peptidi in proteini; kovalentna struktura proteinov; tridimenzionalna struktura proteinov: sekundarna struktura, terciarna struktura, kvartarna struktura, denaturacija proteinov in njihovo zvitje; funkcija proteinov: strukturni proteini; hemoglobin in mioglobin; encimi: delovanje encimov, encimska kinetika, regulatorni encimi; ogljikovi hidrati: monosaharidi, disaharidi, polisaharidi, glikokonjugati; nukleotidi in nukleinske kisline: osnove, struktura nukleinskih kislin, kemizem nukleinskih kislin; lipidi: v funkciji shranjevanja energije; strukturni lipidi in membrane, lipidi kot signalne molekule, kofaktorji in pigmenti;  biološke membrane in prenos snovi preko membran: aktiven in pasiven transport; biosignalizacija: ionski kanalčki, encimski receptorji. Bioenergetika in metabolizem: bioenergetika in termodinamika, prenos fosforilne skupine in ATP, biološke oksidoredukcijske reakcije; glikoliza in katabolizem heksoz; ciklus citronske kisline; oksidacija maščobnih kislin; oksidacija aminokislin in produkcija sečnine; oksidativna fosforilacija in fotofosforilacija; biosinteza ogljikovih hidratov, glukoneogeneza, biosinteza glikogena, škroba, saharoze; biosinteza lipidov: biosinteza maščobnih kislin, triacilglicerolov in holesterola. Prenos bioloških informacij: shranjevanje bioloških informacij, geni in kromosomi, DNA metabolizem, RNA metabolizem, metabolizem proteinov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje in kolokvij iz vaj.