Vsebina predmeta

Splošne značilnosti kraljestva gliv, osnove morfologije in taksonomije gliv, ekologija, fiziologija in razmnoževanje. Vloga spor pri širjenju gliv in križanju, genetska variabilnost in evolucija, selekcija in genetske izboljšave – sevi gliv.  Načini prehranjevanja (parazitizem, saprofitizem, simbioza), pogoji uspevanja gliv in regulacija rasti. Glive v biotehnologiji: ekonomski pomen gliv (v medicini, gozdarstvu, lesni, papirni in tekstilni industriji, prehrani); kvasovke in plesni kot proizvajalci beljakovin ter gojenje višjih gliv, tvorba primarnih in sekundarnih metabolitov, zdravilni učinki višjih gliv. Pomen gliv za pridelovanje hrane, pridobivanje energentov (etanol, dizel, bioplin), vzgojo lesnih in okrasnih rastlin. Uporaba  gob za razgradnjo odpadkov in razstrupljanje okolja (revitalizacija onesnaženega okolja, predmetov kulturne dediščine). Biotehnološkii pristop k odstranjevanju odpadkov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu in kolokviju so opravljene vaje (min 90 % prisotnost).