Vsebina predmeta

Fermentacije živil rastlinskega in živalskega porekla.

Bioaktivne komponente, ki nastajajo tekom fermentacij, npr. bioaktivni peptidi in njihovo delovanje.

Starter kulture in njihove karakteristike.

Mikrobna produkcija aditivov za uporabo v živilstvu.

Gensko spremenjena živila.

Uporaba omik v živilski biotehnologiji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Znanje iz predmetov: Biokemija, Uvod v  biotehnologijo,  Mikrobiološko molekularni praktikum  

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj

- prisotnost na vajah

Izpit:

opravljen kolokvij iz vaj

prisotnost na seminarjih in opravljen seminar

opravljene terenske vaje