Vsebina predmeta

Ponovitev znanj o zgradbi in kemijski sestavi lesa ter molekularne strukture celuloze (kemijska struktura celuloze, konformacija celuloze, intremolekularne vodikove vezi in nadmolekularne strukture celuloze).

Osnovni pojmi, definicije in sistematika;

Makrofibrilirana celuloza

Mikrofibrilirana celuloza

Nanofibrilirana celuloza

Celulozni nanokristaliti - viskersi

Kristaliničnost celuloznih nanofibril

Pridobivanje mikro in nanofibrilirane celuloze iz lesnih vlaken na mehanski in kemijski način; spremljanje reakcije, vpliv izbranih parametrov na potek reakcije, karakterizacija dobljenega produkta s FT-IR spektroskopijo.

Proces sušenja nanoceluloze; pregled različnih metod sušenja, problem hornifikacije in ponovne redispergacije.

Možnost uporabe celuloznih nanofibril pridobljenih iz lesnih vlaken.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • udeležba na vajah
  • oddano poročilo