Vsebina predmeta

Zgradba lesa. Osnovni kemijski pojmi-ponovitev. Sistematika kemijskih spojin lesa in elementna sestava lesa.

Pojavnosti in funkcija ogljikovih hidratov v lesu.

Celuloza; pojavnost, struktura in lastnosti molekule; polimorfizem celuloze, supramolekularna zgradba nativne celuloze, mikrofibrile in makrofiblrile, funkcija v celični steni.

Hemiceluloze lesa: terminologija, definicije in klasifikacija; osnovne strukturne enote hemiceluloz; kemična zgradba mananov, ksilanov, galaktanov in glukanov; vsebnost v lesu iglavcev in listavcev.

Pojavnost pektinov v lesu; definicje, osnovne strukturne enote molekul ter kemična sestava homogalakturonana in ramnogalakturonanov.

Lignin: pojavnost, osnovni gradniki in nastanek ligninske makromolekule; strukturni modeli lignina lesa listavcev in iglavcev; tipi ligninov; kompleks lignin-polisaharidi. Variabilnost zastopanosti lignina v lesu. Vloga v celični steni.

Suberin; pojavnost v lesu in drugih drevesnih tkivih, kemična sestava in funkcija.

Ekstraktivi lesa: pojavnost v lesu, definicje in sistematika; terpeni in terpenoidi iglavcev in listavcev; fenolni ekstraktivi, maščobe in maščobne kisline ter steroli lesa iglavcev in listavcev. Tanini iglavcev in listavcev. Anorganska snov.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • udeležba na vajah
  • oddano poročilo