Vsebina predmeta

Glavna vsebinska področja:

Zdravstvena ustreznost živil: nacionalni in evropski  zakonski predpisi s področja zdravstvene ustreznosti in higiene živil, notranji in uradni nadzor nad živili.

Okužbe in zastrupitve s kontaminiranimi živili: zoonoze prenosne z živili in alimentarne intoksikacije.

Onesnaževala in rezidua v živilih: onesnaževala iz okolja onesnaževala iz delovnega okolja, kemikalije iz tehnološkega procesa  in drugi kemijski dejavniki tveganja.

Sanitacija v živilskih obratih: čiščenje: faze, izbira in lastnosti čistilnih sredstev, učinkovitost, načini;  razkuževanje: mehanizmi delovanja razkužil, učinkovitost razkuževanja, rezistenca; pomen kakovosti vode, nastanek biofilmov, dezinsekcija, deratizacija; pomen DDD.

Higiena na delavnem mestu: osebna higiena, delovna obleka in obutev, delovni prostori,  izobraževanje zaposlenih v živilstvu.

Elementi dobre proizvodne prakse DPP, dobre higienske prakse DHP in sistema HACCP.

Pogoji za vključitev v delo

(a) Vpis v drugi letnik.

(b) Opravljene laboratorijske vaje, sprotni kolokvij in zaključni kolokvij so pogoj za pristop k končnemu izpitu.