Vsebina predmeta

  • Uvod v globalne spremembe. Naravni in antropogeni dejavniki, ki vplivajo na zemljo kot sistem.
  • Globalne spremembe klime. Paleoklima, današnje in prihodnje napovedi klimatskih razmer.
  • Biogeokemija kopenskih ekosistemov. Cikli ogljika, dušika in vode.
  • Invazivne vrste.
  • Dejavniki sprememb: fosilna goriva, rast človeške populacije in poraba, spremembe rabe tal, izsekavanje tropskih gozdov, onesnaževanje ozračja.
  • Posledice: spremenjena struktura in delovanje ekosistemov, zmanjševanje biotske pestrosti, spremenjeni režimi motenj, socio-ekonomske posledice.
  • Ublažitev posledic in prilagajanje.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa in izbran izbirni predmet

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- sodelovanje v razpravi

- sodelovanje v razpravi pri seminarju

- predstavitev in zagovor seminarja 

- skupinski projekti

- kolokvij