Vsebina predmeta

  •  Uvod v ekologijo in evolucijo, ekologijo rastlin in pomen merila (oz. ravni) v ekologiji
  •  Populacijska ekologija rastlin: genetska variabilnost, nastanek vrst, vitalnost, rast populacij, življenjske strategije
  •  Ekologija združb: kompeticija, medsosedski procesi, herbivorija, raznovrstnost in mehanizmi sobivanja vrst, struktura združb, režimi motenj, sukcesija
  •  Krajinska ekologija: biogeografija otokov, dinamika zaplat, daljinsko zaznavanje
  •  Ekologija ekosistemov: uvod, zgradba in delovanje ekosistemov, biogeokemični cikli
  •  Globalne spremembe in ohranitvena ekologija
  •  Metode za proučevanje vzorcev, procesov in dinamike vegetacije

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa in izbran izbirni predmet 

- priporočljivo je, da imajo študenti opravljen izpit iz predmeta Botanika.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- kolokvij

  • predstavitev in zagovor seminarskih vaj
  • sodelovanje v razpravi pri seminarju
  • opravljene terenske vaje

- poročila iz laboratorijskih vaj/terenskih vaj