Vsebina predmeta

Rastni in rodni potencial vinske trte, fenofaze (Eichhorn-Lorenz), vplivi okoljskih dejavnikov na posamezni stopnji razvoja trte in na kakovost grozdja. Posebnosti dormantne faze pri vinski trti (dejavniki odpornosti na nizke temperature). Bioklimatski indeksi za vinsko trto (Evropski projekt). Variabilnost genetskega materiala vinske trte, abiotski (temperature, suša, težke kovine) in biotski stres (bolezni in škodljivci), prilagajanje sortimenta glede na spreminjajoče se klimatske spremembe. Gojenje vinske trte v spremenjenih klimatskih razmerah. Primerljivost evropskih vinogradniških con z rajonizacijo drugih območij (Avstralija, Nova Zelandija, Kalifornija, Južna Afrika), Smart-ova mreža pridelovalnih območij.  

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- prisotnost na vajah

- opravljene terenske vaje

- kolokvij iz vaj

- zagovor seminarske naloge

- izpit