Vsebina predmeta

Uvod. Definicije in opredelitve pojmov na področju ohranjanja naravnih genskih virov zdravilnih rastlin, naravnega ekosistema in agrosistemov.

Rast in razvoj zdravilnih rastlin na območju evropskega prostora. Naravni ekosistemi zdravilnih rastlin s prikazom vrednotenja okoljskih dejavnikov na rast in razvoj zdravilnih rastlin. Razširjenost avtohtonih zdravilnih rastlinskih vrst v Evropi in rajonizacija v Sloveniji. Vrednotenje okoljskih dejavnikov. Vpliv vremenskih razmer, tipa tal, nadmorske višine, osvetlitve in stresnih razmer na rast in razvoj zdravilnih rastlin ter vsebnost učinkovin. Interakcija med okoljem in genskimi viri ter njen vpliv na rast in razvoj zdravilnih rastlin.

Tehnološki vidiki pridelovanja. Klasični načini razmnoževanja zdravilnih in aromatičnih rastlin. Mikropropagacija zdravilnih rastlin. Vpliv mineralne prehrane in vodnega režima na rast in razvoj zdravilnih rastlin in vsebnost sekundarnih metabolitov. Pomen kolobarja pri pridelovanju enoletnic. Prednosti in pomanjkljivosti nabiranja samoniklih vrst, pridelovanja zdravilnih rastlin na polju, in biotehnološke proizvodnje sekundarnih metabolitov. Požetvena obdelava in predelava zdravilnih rastlin. Vpliv sušenja in skladiščenja na kakovost zdravilnih rastlin. Kontrola kakovosti zdravilnih rastlin.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu je 100 % prisotnost na vajah in zagovor seminarke naloge.