Vsebina predmeta

  • osnove vsebnosti koristnih in nevarnih snovi v rastlinah in glivah; osnove sekundarnega metabolizma pri višjih kopenskih rastlinah in glivah in njihov pomen za te organizme in njihove konzumente; vpliv okolja na kemijsko sestavo rastlin s stališča hranilne vrednosti in strupenosti
  • pregled nastanka glavnih skupin sekundarnih metabolitov s toksičnimi učinki in pregled pomembnejših skupin strupenih rastlin in gliv v kopenskih ekosistemih glede na: njihovo taksonomsko pripadnost, pojavljanje v ekosistemih in habitatnih tipih, nevarnost za zastrupitve človeka in domače živali, vrste učinkovin in učinkov na ljudi
  • uporabne, užitne in strupene samonikle rastline bivalnega okolja (urbanih okolij)
  • uporabne, užitne in strupene samonikle rastline obdelovalnih površin, vključno s pleveli in tujerodnimi vrstami
  • uporabne, užitne in strupene samonikle rastline in glive gozdov

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Udeležba na predavanjih, laboratorijskih vajah in terenskem pouku. Izdelava seminarske naloge.