Vsebina predmeta

Predstavitev predmeta sodobna biotehnologija včeraj, danes in jutri. Molekulski markerji: metode rekombinantne DNA (kloniranje genov, principi hibridizacijskih in PCR metod); razvoj molekulskih markerjev (RAPD; AFLP; SSR; ITS). Uporaba molekulskih markerjev v kmetijstvu: metode vrednotenja polimorfizmov in uporaba genskih markerjev za identifikacijo sort kmetijskih rastlin, vrednotenje genske raznolikosti ter diagnostiko rastlinskih patogenov. Genomski pristopi proučevanja rastlin

Rastlinske tkivne kulture: mikropropagacija in vzgoja zdravih rastlin

Gensko spremenjene rastline: osnovne metode vnosa genov z Agrobacterium tumefaciens in biolistiko; Gensko spremenjene rastline z odpornostjo na viruse, škodljivce in herbicide. Pregled drugih lastnosti primernih za gensko spreminjanje: uravnavanje zorenja, sestave rastlinskih olj, povišanje vsebnosti makro- in mikrohranil, odpornosti na biotske in abiotske strese, bio- farming itd.

Biološka varnost in gensko spremenjene rastline. Pregled relevantnih mednarodnih dokumentov in nacionalni predpisi za gensko spremenjene organizme. Pomen javnega mnenja in sprejemljivost biotehnologije.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo: 

Vpis v ustrezni letnik.

Znanja iz genetike, žlahtnjenja rastlin in fiziologije rastlin. Poseben pogoj je dobro znanje iz molekulske genetike.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni pogojev.