Vsebina predmeta

Uvodne pojmovne opredelitve: odprt prostor, krajina, okolje, javno zelenje. Tipologija odprtega prostora in njegova funkcionalno – oblikovna opredelitev. Problemska naravnanost v oblikovanju odprtega prostora, vprašanje avtonomnosti in vzajemne povezanosti z drugimi prostorskimi strukturami. Teoretska razlaga ali dopolnilo tematiki študijskih projektov. Poudarek na obravnavi dveh tem: prostorskih, psiholoških in socialnih izhodišč za oblikovanje ustreznih okolij za otroke, vloga in pomen prostorov za razvoj psihofizičnih in socialnih sposobnosti otrok ter prostorskih in družbenih izhodišč za oblikovanje pokopališč, tradicionalni in sodobni sistemi pokopavanja in njihov odraz v zasnovi pokopališč.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik

b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddani in pozitivno ocenjeni projekti (seminarske naloge)