Vsebina predmeta

Predstavitev izvorov ogrožanja in uničevanja okolja ter načel okoljevarstvenih biotehnoloških aplikacij: biotehnološke rešitve pri varovanju voda, tal in zraka (aerobno in anaerobno čiščenje voda, kompostiranje, biofiltracija zraka, biodegradacija ksenobiotikov, depolucija in sanitacija, bioremediacija ipd.).

Izbor in razvoj naravnih in spremenjenih mikrobnih kultur.

Dokazovanje in spremljanje onesnaženosti oz. čistosti okolja ter spremljanje učinkovitosti delovanja okoljevarstvenih bioprocesov.

Izbrane vsebine iz biomonitoringa.

Oblikovanje tehnologij temelječih na izkoriščanju načel makrokozmosa (mikrobno-rastlinske združbe).

Procesnotehniške rešitve okoljevarstvenih biotehnologij na temelju varčne rabe energije in surovin v konvencionalnih in ekstremnih okoljih.

Obravnava koncepta zaprtih ekosistemov in ECLSS (Environmental Control and Life Support System) 

Okoljevarstvo in trajnostna načela v komercialnih tehnologijah pridobivanja energentov, surovin, komercialnih proizvodov in storitev.

Biološka varnost in zakonodaja: etična načela, varnost pri delu, varnost produktov, izpuščanje GSO v okolje, oblikovanje javne podobe biotehnologije.

 

V praktičnem delu se študenti seznanijo z laboratorijskimi modeli depolucijske biotehnologije (demonstracija). V laboratoriju osvojijo metode vzorčenja in okoljevarstvene analitike. V seminarskih nastopih (skupinskih ali individualnih) obdelajo aktualne teme (case studies). Terenske vaje so namenjene seznanitvi z delujočimi napravami in tehnologijami v okoljevarstvu.

Pogoji za vključitev v delo

Redni vpis v ustrezni letnik študijskega programa Mikrobiologija, Biotehnologija, Biologija, Agronomija ali Živilstvo.