Vsebina predmeta

•      Podjetništvo in živilskopredelovalno podjetje v tržnem gospodarstvu. Pomen in vloga podjetništva. Pojem, okolje in vrste podjetja. Faze in sestavine poslovnega procesa.

•      Sredstva, viri in stroški v poslovnem procesu. Bilanca stanja. Osnovna in gibljiva sredstva. Viri sredstev in obveznosti podjetja

•      Bilanca uspeha. Prihodki in odhodki podjetja. Vrste poslovnega izida. Ugotavljanje poslovnega izida. Finančni tok. Denarni tok. Kalkulacije in oblikovanje prodajnih cen in poslovni izid.

•      Analiza uspešnosti gospodarjenja in ekonomika investicij. Produktivnost in ekonomičnost. Donosnost in drugi kazalci uspešnosti. Pojem, vrste in značilnosti investicij. Metode ocenjevanja investicij.

•             Trženje živilskega proizvoda. Trženjski proces; koncept trženjskega upravljanja. Nakupno vedenje potrošnikov. Tržne informacije, analiza, strategija. Definicija konkurenčnih prednosti podjetja; pozicioniranje; diferenciacija. Elementi strategije proizvoda. Stroškovno in vrednostno določanje cene. Oblike in značilnosti distribucijskih kanalov. Proces in elementi trženjskega komuniciranja.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Zagovor seminarskih vaj.