Vsebina predmeta

• Gorenje lesa.
• Trikotnik gorenja.
• Mehanizmi gorenja.
• Obnašanje lesa ob požaru.
• Dinamika požarov.
• Krivulja temperature požara v stavbah.
• Vpliv produktov gorenja na človekovo zdravje.
• Aktivna in pasivna protipožarna zaščita lesa.
• Protipožarni premazi za les.
• Anorganska in organska protipožarna zaščita za les.
• Delovanje protipožarnih sredstev.
• Ukrepi za preprečevanje širjenje požara v lesenih objektih.
• Lesne vezi in požar.
• Požarna varnost lesenih fasad.
• Požarne lastnosti gradbenih materialov s poudarkom na naravnih izolacijskih materialih.
• Uporaba okolju prijaznih protipožarnih rešitev za les.
• Uvod v standardizacijo in regulativo s področja protipožarne zaščite lesa.
• Tehnike modifikacije lesa: fizikalno-mehanske, kemične, impregnacijske, biološke, površinske in druge.
• Lastnosti modificiranega lesa (odpornost proti razkroju, vremenskim vplivom, mehanske lastnosti, sorpcijske lastnosti, videz, funkcionalne lastnosti…).
• Mehanizmi modifikacije, ki vplivajo na relevantne lastnosti lesa.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo: 
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
a) Kolokvija iz vaj:
- prisotnost na vajah (min 90 % prisotnost),
- oddaja laboratorijskega dnevnika.
b) Izpita:
- Opravljen kolokvij.