Vsebina predmeta

• Uvod: Uporabnost statističnih metod v biologiji.
• Osnove uporabe statističnega razvojnega okolja R.
• Vzorčenje in načrtovanje poskusov.
• Intervali zaupanja. Enostavno slučajnostno vzorčenje. Slučajenje. Druge metode vzorčenja. Faktorski poskus.
• Preskušanje hipotez.
• Preskušanje hipotez o aritmetični sredini in varianci. Tveganja za napako I. in II. vrste. Neparametrični testi. Randomizacijski testi.
• Proučevanje odvisnosti med pojavi. Analiza variance. Linearni in posplošeni linearni model. Linearna korelacija in regresija. Nelinearne odvisnosti. Asociacija in kontingenca. Logistična regresija.
• Pregled multivariatnih metod: Multipla in multivariatna regresija, metoda glavnih komponent, multivariatna analiza variance, diskriminacijska analiza, faktorska, faktorska analiza, razvrščanje v skupine.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Priporočeno poznavanje vsebin s področja: matematike in statistike.