Vsebina predmeta

Osnovni pojmi: Sistem, lastnosti sistema, stanje sistema, funkcije stanja: tlak, temperatura, prostornina, energija.

I. zakon termodinamike: Toplota, delo, notranja energija, entalpija, toplotna kapaciteta.

II. zakon termodinamike: Entropija in prosta energija, pogoji za ravnotežje in spontanost procesov. Prenos proste energije in produkcija entropije v bioloških sistemih.

Raztopine bioloških makromolekul: Opis stanja s pomočjo termodinamskih količin in njihova interpretacija na osnovi interakcij topljenec-­‐topilo, topilo-­‐topilo, topljenec-­‐topljenec; Koligativne lastnosti; Membransko ravnotežje; Prenos snovi preko bioloških membran: Pasivni, olajšani, aktivni transport.

Stabilnost proteinov in nukleinskih kislin:

Mehanizem in termodinamika zvitja proteinov in nukleinskih kislin. Določanje termodinamske stabilnosti s pomočjo denaturacije ter njena odvisnost od temperature in okoliškega medija. Termodinamska stabilnost in biološka funkcija.

Vezanje bioloških makromolekul:

Št. vezavnih mest, jakost vezanja, kooperativnost; Vezanje protonov. Termodinamika vezanja in biološka funkcija.

 

Laboratorijske vaje:

- Kalorimetrija

- Koligativne lastnosti

- Heterogeno ravnotežje

- Hidrofobni efekt

- Termodinamska stabilnost proteinov

- Termodinamska stabilnost proteoma in napoved fenotipa bakterijske rasti

- Protolitska ravnotežja v raztopinah aminokislin

- Vezanje liganda na DNA

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija .

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Predpogoj za opravljanje končnega izpita so opravljene vse obveznosti iz programa, predavanja in laboratorijske vaje.