Vsebina predmeta

Genomika – raven DNA. Principi globalne genomske analize: citogenetske karte, zaporedja celotnih genomov. Primerjalna genomika - analiza strukture in evolucije genomov s primerjavo med vrstami in znotraj vrste.

Genomika – raven RNA (transkriptomika). Globalna analiza izražanja RNA (transkriptoma) s tehnologijo mikromrež in RNA-seq. Priprava mikromrež, načrt in izpeljava poskusa transkriptomike, analiza transkriptomskih podatkov.

Proteomika, metabolomika, glikomika, lipidomika. Metodologije in razvoj biooznačevalcev.

Epigenomika. Metilacija DNA, histonske modifikacije, epimutacije.

Nekodirajoče RNA. Medsebojno delovanje nekodirajočih RNA (npr. miRNA) in protein-kodirajočih genov ter vpletenost pri uravnavanju izražanja genov ter oblikovanju fenotipov.

Fenomika. Fenomske ontološke zbirke, standardizirani protokoli za urejanje fenotipskih podatkov, analiza na ravni celotnega fenoma.

Aplikativna genomika. Genomske aplikacije v biotehnologiji in medicini (npr. diagnostika, terapija), iskanje novih tarč za zdravila in razvijanje učinkovitejših zdravil glede na genotip (farmakogenomika), vpliv prehranskih komponent na izražanje genoma (nutrigenomika) ipd.

Interaktomika. Interakcije med DNA, RNA in proteini.

Integromika, sistemska biologija in bioinformatika. Principi sinteze raznovrstnih genomskih podatkov (npr. polimorfizmi, QTL,  metilacija DNA, nekodirajoče RNA), mreže v biologiji in medicini. Glavne podatkovne zbirke in bioinformacijska orodja za raziskovalno delo v genomiki.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v  letnik, Osnove genetike in bioinformatike. Predpogoj za opravljanje končnega izpita so opravljene vse obveznosti iz programa, predavanja, seminarji in laboratorijske vaje.