Vsebina predmeta

Rastline imajo specifične sisteme za prepoznavanje in odziv na številne tipe mikroorganizmov, s katerimi so v neprestanih interakcijah. Interakcije na fiziološkem, morfološkem in biokemijskem nivoju ter diferencialna ekspresija številnih genov. Koncepti koristi in škode, dovzetnosti in rezistence. Nivoji rastlinske obrambe. Patogene interakcije, simptomi, fiziologija in diagnostika ter posledice za kvaliteto in kvantiteto pridelka. Simbiontske interakcije, fiziologija in identifikacija ter pomen za preživetje in donos rastlin ter povečana odpornost na patogene, škodljivce in stres. Rastlinski endofiti, sterilnost rastlinskih tkiv, diagnostika in pomen za rastlinsko biotehnologijo. Predstavitev interakcij z rastlinskimi virusi, fitoplazmami in bakterijami; simbioze metuljnic, aktinoriza in različne oblike mikorize. Aplikacije interakcij v rastlinski biotehnologiji. Fitodiagnostika s poudarkom na modernejših seroloških in molekularnih metodah ter elektronski mikroskopiji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija na drugi stopnji programa biotehnologija.

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
- predpogoj za opravljanje končnega izpita so opravljene vse obveznosti iz programa, predavanja, seminarji in laboratorijske vaje in terensko delo.