Kandidatka: MARIA PESTEREAN 
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 9. 3. 2023, ob 14:00 uri 
Prostor: sejna soba Oddelka za živilstvo

Naslov magistrskega dela: Modulacija adhezije bakterij Campylobacter in Listeria na modelnih površinah

Člani komisije: 
Predsednik: doc. dr. Iztok Dogša
Mentorica: izr. prof. dr. Anja Klančnik                      
Recenzentka: doc. dr. Tjaša Danevčič