Kandidatka: ANA GROSEK
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 9. 3. 2023, ob 15:00 uri 
Prostor: sejna soba Oddelka za živilstvo

Naslov magistrskega dela: Molekularni mehanizmi in posledice interakcij v mešanih biofilmih bakterij iz rodov Bacillus in Salmonella

Člani komisije: 
Predsednica: prof. dr. Ines Mandić Mulec
Mentorica: doc. dr. Tjaša Danevčič    
Somentorica: asist. dr. Eva Kovačec              
Recenzentka: izr. prof. dr. Anja Klančnik