Kandidatka: KAROLINA BELINGAR
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 13. 9. 2023, ob 10:00 uri 
Prostor: predavalnica B4 (Oddelek za biologijo)

Naslov magistrskega dela: Biodistribucija plazmida phIL12 po genskem elektroprenosu v kožo pri prašičih

Člani komisije: 
Predsednica:   doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentor:            doc. dr. Tomaž Accetto       
Somentorica:   znan. sod. dr. Tanja Jesenko                      
Recenzentka:  doc. dr. Martina Turk