Kandidatka: HELENA PETERNEL
Študijski program: Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA
Datum in ura: 4. 10. 2023, ob 15:00 uri 
Prostor: sejna soba Živilstva (Oddelek za živilstvo)

Naslov magistrskega dela: Vpliv prekomernega izražanja membranskih črpalk na produkcijo tetraciklinskih analogov pri bakteriji Streptomyces rimosus

Člani komisije: 
Predsednik: izr. prof. dr. Cene Gostinčar
Mentor: prof. dr. Hrvoje Petković   
Somentorica: asist. dr. Martina Avbelj                    
Recenzentka: prof. dr. Sonja Smole-Možina