Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je razumevanje živega sveta, mikrobnih procesov in organizmov, nevidnih človeškemu očesu, ki so ključni za življenje na našem planetu. Program daje temeljna naravoslovna znanja (matematike, kemije, statistike, biofizike, biokemije, molekularne in celične biologije, bioinformatike) in specifična znanja o mikrobni fiziologiji, genetiki, taksonomiji, biotehnologiji, ekologiji, virologiji, imunologiji in pomenu mikrobov v medicini. Temeljni cilj študijskega programa je zagotoviti celovito dodiplomsko izobraževanje v mikrobiologiji, ki diplomantu omogoča samostojno uporabo klasičnih in sodobnih orodij v mikrobiologiji, avtonomno odločanje o mikrobiološko relevantnih temah ter diplomanta izobrazi za uspešno sodelovanje in komunikacijo z drugimi naravoslovnimi poklici.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 50 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 3 mesta za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program MIKROBIOLOGIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani mikrobiolog (UN) ali
  • diplomirana mikrobiologinja (UN)
  • dipl. mikrobiol. (UN)

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Mikrobiologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu: farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
a) kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi: 50 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk,
- uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika ali biotehnologija) pri splošni maturi: 20 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetu splošne mature: 40 % točk,
c) kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega opravil vse predpisane obveznosti in je zbral 60 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje iz prvega v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS, in iz drugega v tretji letnik študentu, ki je v drugem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS ter vseh 60 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Študent mora za izjemni vpis v naslednji letnik imeti opravljene vse vaje iz prejšnjega letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS, in ima opravljene vse laboratorijske vaje.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod iz bolonjskih unvierzitethih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali iz enovitih magistrskih študijskih programov s področji ved o življenju, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in varstva okolja, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS pristojna študijska komisija določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Mikrobiologija 2021-22 (UN).pdf

BSc Mikrobiologija 2022-23 (UN).pdf

BSc Mikrobiologija 2023-24 (UN).pdf

BSc Mikrobiologija 2024-25 (UN).pdf