Številka pogodbe:

33117-3003/2018/17

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

22.11.2019 - 23.11.2022

Vrednost projekta BF:

17.114,82 €

Vrednost projekta skupaj:

348.832,88 €

Vodja projekta na BF:

Hudina Metka

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner:

  • Univerza v Mariboru

 

Vodja projekta:

 

Projektni partnerji:

 

Trajanje projekta:

  • 22. 11. 2019 – 23. 11. 2022

 

Kratek opis in cilji projekta:

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

Načrtovane aktivnosti projekta:

– Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
– izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
– Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
 izvajanje tehnologij: oskrba tal, pomotehnični ukrepi, regulacija pridelka, varstvo rastlin, spravilo pridelka in skladiščenje pridelka.
 spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
 vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
– na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi
– izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja
-izdelana analiza izvedljivosti prenosaprojektnih rešitev za povečanjeproduktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja
-izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja vokviru praktičnega preizkusa zakmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva
– izvedba predavanja in delavnice spredstavitvijo pridobljenega znanja v okviru praktičnega preizkusa, za ostale strokovnjake s področja kmetijstva
-izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz. simpoziju za širjenje rezultatov projekta
- izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.


Pričakovani rezultati projekta:

– Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij
– Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij
– Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka
– Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
– Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
– Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo
– Širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost
– Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil


Povezave: