Simona Makše

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 17. 10. 2022 ob 14. uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Fenotipske razlike med udomačenimi in divjimi sevi vrst rodov Saccharomyces in Hanseniaspora