Grafični element

 

Zainteresirani se lahko na prijavijo preko ankete, ki je dostopna na povezavi
 

Priprava stališč poteka v več fazah: 

Priprava diskusijskega gradiva (junij 2021), že pripravljeno in dostopno na povezavi

Delavnici z deležniki (september 2021):

 • četrtek, 2. september 2021: Splošne zaposlitvene in diverzifikacijske strategije na podeželju (moderator izr.prof. dr. Marko Lovec) in
 • petek, 10. september 2021: Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti (moderator prof. dr. Emil Erjavec)

Priprava in sprejem stališča (oktober 2021)

 

Z izvedbo delavnic bodo poskušali v središču bomo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 • Katere strategije diverzifikacije podeželskega gospodarstva imajo največji potencial za zadovoljevanje potreb slovenskega podeželja? 
 • Kako lahko javne intervencije podpirajo te strategije diverzifikacije, upoštevajoč rešitve in ukrepe, potrebne na lokalni in nacionalni ravni, ter s tem povezane posledice za širši okvir javnih politik (SKP in druge javne politike)?
 • Kakšne so raziskovalne potrebe in vrzeli na področju razumevanje in usmerjanja diverzifikacije podeželskih gospodarstev?

 

Program delavnice II: Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti (moderator prof. dr. Emil Erjavec)

Datum: 10. 9. 2021

Termin: 9.00–13.30

Lokacija: Predavalnici G6 in G7 (prizidek) Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, Ljubljana

Pričakovano število udeležencev: 30-40

 

A. Uvodni pogledi: 

Predavatelji razpravljajo o temi in zastavljenih vprašanjih s svoje perspektive (12–15 min) ter povzetek svojih (vnaprej pripravljenih) tez, ki so osnova za nadaljnjo razpravo.

 • Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu in verige vrednosti – teoretični koncept in izzivi: izr. prof. dr. Luka Juvančič (UL BF)
 • Digitalizacija in diverzifikacija kmetijstva: Daniel Copot (DIH Agrofood)
 • Trženje okoljskih storitev in diverzifikacija kmetijstva: Tanja Šumrada (UL BF)
 • Vloga znanja za krepitev verig vrednosti – pogled GZS: dr. Tatjana Zagorc (GZS-ZKŽP) 
 • Diverzifikacija dejavnosti na kmetijah – pogled KGZS: Andreja Krt (KGZS)
 • Vloga zadružništva pri diverzifikaciji kmetijstva in krepitvi verig vrednosti: Alenka Marjetič Žnider (ZZS)
 • Diverzifikacija na kmetijah – primeri dobrih praks: Damjan Jerič (KGZS-M.Sobota)

B. Interaktivni del 

 • vodena razprava po skupinah

C. Predstavitev rezultatov in zaključkov 

 

Na dogodku bo treba upoštevati pogoje PCT, kar je dodatno pojasnjeno v sami anketi. Omogočena bo tudi udeležba na daljavo

 

Večdeležniško središče SVARUN je način sodelovanja med predstavniki raziskovalne, vladne in nevladne sfere z namenom utrditve na dejstvih in znanju slonečih javnih politik v regijah oz. državah članicah Evropske unije. Gre za eno od 40 takšnih stičišč, ustanovljenih v okviru projekta SHERPA, ki razpravljajo o pomembnih temah Skupne kmetijske politike in podeželskih območij ter poskušajo v periodičnih ciklusih oblikovati stališča do različnih vprašanj, ki bi prispevala k boljšemu razumevanju teh vprašanj in s tem tudi k oblikovanju boljših politik