Številka pogodbe:

V4-1809

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.11.2018 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

88.400,00 €

Vrednost projekta skupaj:

130.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Žgajnar Jaka

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Sodobni pristopi rezultatsko naravnane kmetijske politike pridobivajo na pomenu, kar se odraža tudi v vse večji potrebi po mikro-simulacijskih orodjih, ki omogočajo analizo vpliva različnih politik na ravni kmetijskih gospodarstev. Tovrstni modeli namreč omogočajo, da bolje razumemo odločanje in upravljanje na ravni kmetijskih gospodarstev, po drugi strani pa omogočajo oblikovalcem politik, da sprejemajo boljše odločitve. Modeli kmetijskih gospodarstev so tako v zadnjih 15 letih postali pomembno orodje in predstavljajo eno ključnih področij dela agrarnih ekonomistov. V okviru predlaganega projekta bomo definirali tipična kmetijska gospodarstva, ki bodo v najboljši meri odsevala stanje v slovenskem kmetijstvu. Pri tem bomo posamezne proizvodne tipe razčlenili tako po velikostni strukturi kot tudi tehnologiji pridelave, ki je pogosto regionalno pogojena. Taksonomijo bomo izvedli s pomočjo analize zadnjih rezultatov na ravni standardnega prihodka vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in jo uskladili z vladnimi in nevladnimi eksperti. V ta namen bomo  organizirali enodnevne delavnice. Posamezni tipi kmetijskih gospodarstev bodo definirani na ravni letnega proizvodnega načrta ob vključevanju ključnih proizvodnih aktivnosti in različnih skupin omejitev, s katerimi se srečujejo posamezna gospodarstva. Nadalje bomo za potrebe tega projekta nadgradili že razvit model kmetijskih gospodarstev (MKMG) in sicer tako z vključevanjem novih proizvodih aktivnosti in tehnologij kot tudi s širjenjem nabora omejitev do te mere, da bo možno v model vključiti vsa definirana kmetijska gospodarstva. Ob tem bo dodatno nadgrajen in prilagojen tudi sistem modelnih kalkulacij (MK), pri čemer bo poseben poudarek dan vključevanju še ne vključenih proizvodnih aktivnosti, tehnologij ter intenzivnosti pridelave, ki so potrebne za delovanje MKMG. Na ravni modelnih kalkulacij bodo pri ključnih proizvodnih aktivnostih dodani poenostavljeni okoljski indikatorji, ki bodo ob že vključenih ekonomskih kazalnikih omogočali celostno analizo. Za potrebe ex-post in ex-ante analiz na ravni kmetijskih gospodarstev bomo razvili dodatne samostojne module v okviru MKMG. V sodelovanju z naročnikom bomo pripravili scenarije pričakovanih možnih različic ukrepov SKP po letu 2021 in jih testirali na izbranih proizvodnih tipih kmetijskih gospodarstev. V kolikor bo strateški načrt za Slovenijo že dogovorjen, bodo pri oblikovanju scenarijev prednostno obravnavane v njem začrtane prioritete. Posebno pozornost bomo namenili tudi agregiranju rezultatov po ključnih proizvodnih tipih kmetijskih gospodarstev na raven sektorja oziroma na nacionalno raven.

 

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

Raziskovalni projekt je zasnovan v obliki petih delovnih svežnjev (DS), ki so nadalje razdeljeni na posamezne zaokrožene naloge (N) oziroma pod-naloge znotraj posameznega delovnega svežnja. Ključne faze realizacije projekta po delovnih svežnjih so sledeče:

  • (DS1) - Definirani in oblikovani ključni proizvodni tipi kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, ki predstavljajo slovensko kmetijstvo tako v velikostni kot tehnološkoproizvodni dimenziji.
  • (DS2) – Prilagoditev in nadgraditev modela kmetijskih gospodarstev (MKMG) za sistematično analizo tipičnih kmetijskih gospodarstev, ki poleg ekonomskih vključuje tudi nekatere okoljske indikatorje in omogoča statično scenarijsko analizo, na podlagi koncepta matematičnega programiranja pa tudi dinamično analizo sprememb na posameznem tipu v odvisnosti od spremenjenih okoliščin.
  • (DS3) - Razširitev in prilagoditev nabora modelnih kalkulacij za ključne proizvodne usmeritve, ki omogočajo simuliranje ekonomskega položaja na ravni kmetijskih gospodarstev. Na ravni proizvodnih aktivnosti bodo dodani izbrani okoljski parametri za spremljanje trajnostnega vidika primarne kmetijske proizvodnje.
  • (DS4) - Monitoring ekonomskega položaja in njegovega  trenda za definirane tipe kmetijskih gospodarstev za obdobje 2017-2019. Ocena izbranih okoljskih parametrov na ravni proizvodnih aktivnosti in agregirano na ravni posameznega gospodarstva.
  • (DS4) - Ocena učinkov ukrepov kmetijske politike po letu 2021 s pomočjo scenarijske analize na izbranih tipih kmetijskih gospodarstev.
  • (DS5) - Agregiranje rezultatov tipičnih kmetijskih gospodarstev za scenarijsko presojo učinkov kmetijske politike po letu 2021 po proizvodnih usmeritvah in velikostni strukturi.

 

SICRIS povezava