Številka pogodbe:

V4-1824

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.11.2018 - 31.10.2021

Vrednost sofinancerja:

128.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

180.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Juvančič Luka

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Biogospodarstvo je po definiciji EK (2012) »…gospodarstvo, ki temelji na trajnostni proizvodnji obnovljivih bioloških virov in njihovi predelavi v hrano, krmo, vlakna, materiale, kemikalije in bioenergijo, z učinkovitimi oziroma inovativnimi tehnologijami«.

Prehod v biogospodarstvo označuje novo paradigmo organiziranosti poslovnih procesov. Stranski proizvodi in ostanki predelovalne industrije, katere primarni vir je biomasa, postanejo surovine v procesih nadaljnje pretvorbe biomase v različne produkte, med seboj povezane v kaskadnih in (energetsko in snovno) krožnih proizvodnih ciklih. Nove tehnologije razklopa biomase in vključevanje nastalih gradnikov v bio-osnovane materiale (npr. ekstrakti, nanomateriali, biopolimeri) omogočajo vstop v nove verige vrednosti (npr. zdravje, pametna embalaža). Kaskadni proces predelave biomase od hrane in bio-osnovanih proizvodov do končne energetske rabe je smotrn tako z vidika trajnostne rabe obnovljivega ogljika (proizvodnja brez odpadkov, zaprte energetske zanke) kot tudi z vidika ekonomske učinkovitosti (doseganje višje skupne dodane vrednosti) in gospodarske rasti (multiplikativni učinki na dohodek in zaposlitve). Za biogospodarstvo je značilno večsektorsko povezovanje, zato je za konkurenčno, dinamično in trajnostno biogospodarstvo potrebno celovito uskladiti politike na številnih področjih (npr. agroživilstvo, gozdarstvo, energetika, okolje, znanost, tehnološki razvoj). Vsa ta področja imajo svoje principe delovanja, raziskovalne potrebe in inovacije, ki pa se v biogospodarstvu medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, kar spodbuja nastanek novih produktov, procesov in tehnologij. Za pospešitev prehoda v krožno zasnovano biogospodarstvo je potreben strateški pristop in razvoj ustreznega podpornega okolja, okrepljeno povezovanje deležnikov in intenzivno vključevanje v mednarodne verige vrednosti.

V projektu se osredotočamo na dva primarna vira biomase, to sta kmetijska in gozdno-lesna biomasa, ki skladno s kaskadno rabo materialov vključujeta tudi tokove sekundarnih in stranskih produktov, nastalih ob predelavi (npr. živilsko- in lesnopredelovalna industrija, papirništvo) ali potrošnji teh dveh primarnih virov (npr. odslužen les, zavržena hrana).

Temeljni namen raziskave je:

 1. Zagotoviti podatkovno podporo za boljše izkoriščanje priložnosti prehoda v biogospodarstvo v Sloveniji
 2. Ponuditi podporo nosilcem odločanja v institucijah, katerih aktivnosti določajo dinamiko in intenzivnost prehoda Slovenije v biogospodarstvo (podjetja, raziskovalno-razvojne institucije in vladne organizacije).

Cilji raziskave so:

 1. Opisati širši družbeni in tehnološki kontekst ter izzive prehoda v biogospodarstvo v Sloveniji
 2. Predstaviti značilnosti in interakcije med elementi sistema biogospodarstva v Sloveniji
 3. Predstaviti tehnološke možnosti pridobivanja, razklopa in industrijske rabe biomase in identificirati kritične točke vzpostavitve celovitejših verig vrednosti biomase
 4. Predstaviti družbene in organizacijske inovacije, ki generirajo nove poslovne priložnosti, koncepte in modele
 5. Pripraviti nabor dejavnosti ('panoge biogospodarstva'), katerih proizvodnja lahko temelji na kmetijski in gozdni biomasi ter z njima povezanimi ostanki industrijskih procesov in potrošnje
 6. Oceniti, v kolikšni meri gospodarski subjekti teh panog v proizvodne postopke že vključujejo biomaso oz. bioosnovane surovine in kateri dejavniki vplivajo na tovrstne prilagoditve
 7. Opredeliti gospodarske, okoljske in družbene dejavnike, ki usmerjajo razvoj biogospodarstva v Sloveniji ter oceniti raven organizacijske in tehnološke usposobljenosti za širitev biogospodarstva.

 

FAZE PROJEKTA IN REALIZACIJA

Delo na projektu bo potekalo v šestih delovnih sklopih (DS).

 • V prvem letu bo izveden DS1 - Kontekst, možnosti in trenutno stanje biogospodarstva v Sloveniji.
 • Drugo leto bo opravljen DS2 - Surovinska baza, izkoriščenost virov in analiza vrzeli v razvoju biogospodarstva v Sloveniji.
 • Tretje leto bo namenjeno DS3 - Povezovanje akterjev v izkustvene skupnosti, scenariji razvoja biogospodarstva v Sloveniji in
 • DS4 - Predlog podpornih ukrepov in spremljajočih aktivnosti prehoda Slovenije v biogospodarstvo. Delovna sklopa DS5 - Komuniciranje in diseminacija rezultatov, vključevanje v mednarodna omrežja sodelovanja ter
 • DS6 – Koordinacija in vodenje projekta bosta potekala ves čas trajanja projekta. DS5 se bo nadaljeval tudi po zaključku projekta.

SICRIS povezava