Vsebina predmeta

Vrste biogenih odpadkov; poti njihovega nastajanja; rastlinski in živinski ostanki na kmetiji; recikliranje v naseljih; količine v Sloveniji, fizikalne in kemijske lastnosti. Blata čistilnih naprav, gnojnice, gnojevke, vsebine greznic, ostanki po fermentaciji ipd. Anaerobna digestija, pridobivanje bioplina ter uporaba ostankov po fermentacijah. Kompostiranje: biološke osnove, tehnološke zahteve; dinamika razgradnje, obstoječi tehnološki postopki, metode za določitev zrelosti komposta, parametri kakovosti za uporabo komposta v kmetijstvu in hortikulturi. Fizikalne, kemijske in biološke metode za oceno gnojilne vrednosti kompostov, ostankov po fermentaciji. Briketiranje (peletiranje) biogenih odpadkov ter iz njih narejenih gnojil in uporaba. Kompost in druge snovi kot sestavni deli rastnega substrata (kompost kot nadomestek šote). Rastni substrati (umetno pripravljena vrtna prst, substrat za vzgojo lončnic…). Analitski postopki za oceno rastnih substratov. Snovno - energijske bilance posameznih postopkov predelave. Primeri celovitega načrtovanja tehnologij za zmanjšanje snovno - energetskih izgub. Standardi in zakonodaja. Osnovni ekonomski kazalci pri predelavi in uporabi biogenih odpadkov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene obveznosti pri vajah.