Žiga Tertinek

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 23. 12. 2022 ob 12:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Pestrost makrofitov in makroinvertebratov v različnih tipih stoječih voda na Dravskem polju

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Cene Fišer
Mentor: doc. dr. Igor Zelnik
Somentorica: prof. dr. Mateja Germ
Recenzent: prof. dr. Mihael Jožef Toman