E35A4466

Podelitev Pohval fakultete v dvorani prof. dr. Janeza Hribarja se je začela s pesmijo Gaudeamus, nato pa je prisotne pozdravila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

E35A4488

Po uvodnem nagovoru je sledila glasbena točka, ki sta jo pripravila študenta Akademije za glasbo in obrazložitev postopka izbire, ki ga je podala prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijsko dejavnost na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

E35A4528

Slavnostni govornik je bil prof. dr. Jurij Diaci, prejemnik Jesenkove nagrade za življenjsko delo, ki je izpostavil pomen uravnoteženosti raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela: »Lestvica za najboljše študentke in študente je postavljena visoko, profesorji pa so strogi, zato nas zelo veseli, ker vidimo veliko prejemnikov priznanj. Verjamem, da dojemate študij in delo z naravo v svojih strokah kot poslanstvo. To je še kako potrebno, ker smo pred velikimi izzivi okoljskih sprememb, zaradi onesnaženja, spreminjanja rabe tal, invazivnih tujerodnih organizmov in zaradi sprememb podnebja.« Posebej je pohvalil tudi pedagoške delavce: »Uvrstitev med najboljše pedagoške delavce ni lahka, saj zahteva veliko vloženega dela na pedagoškem, pa tudi znanstvenem in strokovnem področju, saj eno brez drugega ni mogoče razvijati. Usklajevanje omenjenih treh področij je zahtevno, saj je čas omejena dobrina. Vendar je vam to uspelo.« Svoj nagovor je zaključil s pogledom v prihodnost: »Tako ob treh stebrih našega dela, pedagoškem, znanstvenem in strokovnem, prihaja nov izziv, to je delo z javnostmi, saj je komunikacije naših izsledkov premalo. Okoljske spremembe zahtevajo znanstveno utemeljeno odločanje, kot je npr. adaptivno upravljanje. Na ta način sprejemanje odločitev hkrati izpolnjuje več ciljev upravljanja naravnih virov in zbira informacije, potrebne za izboljšanje prihodnjega upravljanja. Adaptivno upravljanje je orodje, ki ga je treba uporabiti ne le za spreminjanje sistema, ampak tudi za njegovo tekoče spoznavanje.« 

E35A4538

 

Sledila je podelitev Pohval fakultete najboljšim pedagoškim delavcem, ki so jih prejeli asist. Sara Korat z Oddelka za agronomijo, doc. dr. Tomaž Skrbinšek z Oddelka za biologijo, doc. dr. Mojca Nastran z Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, doc. dr. Nadja Penko Seidl z Oddelka za krajinsko arhitekturo, doc. dr. Boštjan Lesar z Oddelka za lesarstvo, asist. dr. Meta Sterniša z Oddelka za živilstvo, asist. dr. Jerneja Čremožnik Zupančič z Oddelka za mikrobiologijo, in asist. dr. Ester Stajič s Študija biotehnologije. 

 

Pohvale fakultete so prejeli najboljši študenti letnikov v preteklem študijskem letu, in sicer se Pohvale fakultete podeljujejo najboljšemu študentu 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje. V pravilih za podelitev priznanj, nagrad in pohval fakultete je zapisano, da se Pohvale fakultete za najboljše študente letnika podelijo študentom, ki so v preteklem študijskem letu opravili vse izpite, ki so pogoj za prehod v višji letnik, in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj v letniku. Na podelitvi je Pohvale fakultete za najboljše študente v preteklem študijskem letu prejelo 43 študentov. 

Z Oddelka za agronomijo so Pohvalo fakultete prejeli Nina Pečarič in Borut Pustatičnik, oba z visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija in hortikultura, Manca Kolić in Katja Grabrijan, obe z univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija, Karmen Jeseničnik z magistrskega študijskega programa Agronomija, in Petra Kunc z magistrskega študijskega programa Hortikultura.

Z Oddelka za biologijo so Pohvale fakultete prejeli Meta Valenčič, Mitja Denac in Eva Kopač, vsi z univerzitetnega študijskega programa Biologija, Marija Kravanja z magistrskega študijskega programa Ekologija in biodiverziteta in Neža Praček z magistrskega študijskega programa Molekulska in funkcionalna biologija.

Z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so Pohvale fakultete prejeli Domen Dekleva in Nik Javornik, oba z visokošolskega strokovnega študijskega programa Gozdarstvo, Klementina Šink in Jaka Križaj, oba z univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, ter Nejc Vončina in Svit Brudar, oba z magistrskega študijskega programa Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. 

Z Oddelka za krajinsko arhitekturo so Pohvale fakultete prejeli Neja Zalaznik in Ana Pilko, obe z univerzitetnega študijskega programa Krajinska arhitektura, in Žan Pečelin z magistrskega študijskega programa Krajinska arhitektura.

Z Oddelka za lesarstvo so Pohvale fakultete prejeli Enej Lipovec Zupan in Matic Jančar, oba z visokošolskega strokovnega študijskega programa Lesarsko inženirstvo, Maks Brus in David Erklavec, oba z univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo, in Žan Golob z magistrskega študijskega programa Lesarstvo.

Z Oddelka za zootehniko so Pohvale fakultete prejeli Tine Perenič in Veronika Petrovčič, oba z visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo – živinoreja, Viktorija Peternel in Irena Grnjak, obe z univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika, Urška Hostnik z magistrskega študijskega programa Znanost o živalih, in Neža Leben z magistrskega študijskega programa Ekonomika naravnih virov. 

Z Oddelka za živilstvo so Pohvale fakultete prejeli Tjaša Kobal in Zala Resnik Poljašević, obe z univerzitetnega študijskega programa Živilstvo in prehrana, Erna Štrumbelj z magistrskega študijskega programa Prehrana, in Belmin Lisičić z magistrskega študijskega programa Živilstvo. 

S Študija biotehnologije so Pohvale fakultete prejele Tea Dular in Ana Velikonja, obe z univerzitetnega študijskega programa Biotehnologija, ter Ema Pleško z magistrskega študijskega programa Biotehnologija.

S Študija mikrobiologije so Pohvale fakultete prejele Neža Jeklin, Lucija Tomc in Manca Gavez, vse z univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija, terUrška Makše in Nina Kozoderc, obe z magistrskega študijskega programa Mikrobiologija. 

 

Podeljene so bile tudi Pohvale fakultete študentom, ki so s svojim delom oziroma s svojimi rezultati vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete. Pohvale fakultete prejmejo študenti oziroma skupine študentov, ki so s svojimi raziskovalnimi, študijskimi in športnimi dosežki na obštudijskem področju dosegli vidnejše rezultate in so v preteklem študijskem letu kvalitetno zastopali fakulteto v tujini ali doma. 

Pohvale fakultete za dvig ugleda ali delovanje fakultete so kot skupina prejeli študenti tutorji na Oddelku za biologijo, kot posameznice pa Špela Gumzej, Tanja Kobal in Mateja Jenko. Skupino študentov tutorjev so sestavljali Jerneja Čepin, Gea Anić, Tanja Kobal, Natalija Pavlinjek, Vid Savnik, Katarina Auer in Manca Žagar.

E35A4837

Prireditev se je zaključila s skupinskim fotografiranjem in druženjem v avli fakultete. 

E35A4508

Prireditev je povezovala Anja Mrhar