Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Krajinska arhitektura

Študijski koledar 2023/2024
Študijska komisija
Tutorji
Pogoji za napredovanje in informacije za vpis
Mednarodne izmenjave
Visokošolski informacijski sistem (VIS)
Spletna učilnica
Magistrsko delo
Praksa
Obrazci
Karierni center
Društvo študentov
Alumni

Študijska komisija

Sestava komisije za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za krajinsko arhitekturo:

  • izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar, predsednica
  • doc. mag. Mateja Kregar Tršar
  • prof. dr. Davorin Gazvoda
  • doc.dr. Nadja Penko Seidl
  • prof. dr. Ana Kučan
  • doc. Darja Matjašec
  • izr. prof. dr. Valentina Schmitzer
  • predstavnik študentov: Jure Gruden (2. letnik MSc)

Komisija za študij 1. in 2. stopnje je delovno telo Senata, ki skrbi za izvedbo študijskih programov skladno s Pravili Biotehniške fakultete. Med drugim obravnava prijave tem za magistrska dela, imenuje komisije za zagovor, obravnava prošnje za izjemni vpis, nadaljevanje študija po prekinitvi, prehode med programi, prijave na študije druge stopnje in druge vloge študentov.

Študenti oddajo vloge v študentski referat najkasneje do datuma (glej tabelo spodaj), da jih komisija obravnava na redni mesečni seji predvidoma drugi ponedeljek v mesecu.

oddane vloge do dne seja ŠK KA dne
09. 10. 2023 16. 10. 2023
06. 11. 2023 13. 11. 2023
04. 12. 2023 11. 12. 2023
08. 01. 2024 15. 01. 2024
05. 02. 2024 12. 02. 2024
04. 03. 2024 11. 03. 2024
08. 04. 2024 15. 04. 2024
13. 05. 2024 20. 05. 2024
03. 06. 2024 10. 06. 2024
09. 09. 2024 16. 09. 2024
25. 09. 2024 30. 09. 2024

Naslov za vloge
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Komisija za študij 1. in 2. stopnje
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

krajinskaarhitektura-referat@bf.uni-lj.si

Tutorji

Oddelčna koordinatorica tutorstva:

Tutorji študenti:
(tutor za tuje študente)


Pogoji za napredovanje in informacije za vpis

Pogoji za prvo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk v letniku, ki ga želi ponavljati.
Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal v skupnem obsegu 180 kreditnih točk.

Pogoji za drugo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk.
Pogoji za dokončanje študija
Opravljeni vsi izpiti ter uspešno opravljen zagovor magistrskega dela oz. opravljene zahtevane kreditne točke – 120 kreditnih točk.

Informacije za vpis

Mednarodne izmenjave

Koordinatorka za področje krajinske arhitekture:
Več o mednarodni dejavnosti na BF.

Magistrsko delo

Pregled zagovarjanih magistrskih del:
Seznam diplomskih del.pdf
Seznam magistrskih del.pdf
Pregled prostih tem.pdf
Pregled odobrenih (nezagovarjanih) tem.pdf

Informacije v zvezi z oblikovanjem diplomskih / magistrskih del:
Vse potrebne informacije v zvezi z oblikovanjem diplom, dokumentacijskimi standardi, pripravo diplom v elektronski obliki (pomoč za pripravo in vključevanje primerno velikih slik v dokument) in eventualne spremembe, ki se nanašajo na to, najdete na straneh knjižnice.

Navodila za izdelavo in potrjevanje magistrskega dela na Oddelku za krajinsko arhitekturo

Sprejeto na 7. seji komisije za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za krajinsko arhitekturo dne 14. septembra 2023 in objavljeno na oddelčni spletni strani s študijskimi zadevami.

Navodila temeljijo na veljavnih Pravilih o diplomskem in magistrskem delu BF in sklepih komisije za študij 1. in 2. stopnje oddelka za krajinsko arhitekturo. Namenjena so kandidatom in članom komisije za zagovor, da lažje sledijo postopku ob zaključku študija.

Prijava teme zaključnega dela:
1)    Študent se najprej z mentorjem osebno dogovori za temo magistrskega dela.
2)    Študent pripravi prijavo teme na predpisanem obrazcu (Prijava teme in naslova magistrskega dela oz. v ang.: Masters Thesis Application) in ga predloži mentorju ter morebitnemu somentorju v pregled. Ko je tema usklajena z mentorjem, jo študent vnese še v VIS BF ter tiskano verzijo s podpisom mentorja odda v oddelčni referat.
3)    Oddelčna komisija za študij 1. in 2. stopnje dvakrat letno obravnava prijave tem magistrskega dela. Študenti oddajo podpisane prijave teden pred aprilsko in novembrsko sejo.
4)    Oddelčna komisija za študij 1. in 2. stopnje izda študentu sklep v elektronski obliki, oddelčni referat pa vnese naslov odobrene teme in člane komisije v VIS BF.
5)    Če študent zamenja temo ali mentorja, mora oddati novo prijavo teme.

Veljavnost potrjene teme je 2 leti.
Če naloga ni končana po dveh letih, študent odda Vlogo za podaljšanje teme na oddelčno komisijo za študij 1. in 2. stopnje.

Pregledovanje in potrjevanje zaključnega dela:
Zaradi časovnih okvirjev, ki so določeni v pravilih, celoten postopek od potrditve naloge pri mentorju do zagovora traja najmanj 30 dni. V juliju in avgustu zagovorov ni. V septembru so zagovarjane naloge, ki so bile oddane v oddelčni referat do 10. septembra tekočega leta.

1)    Študent odda zaključno delo mentorju in morebitnemu somentorju, ki delo pregledata in študentu posredujeta navodila za dopolnitev in popravke. Delo mora biti oblikovano v skladu z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL.
2)    Obseg magistrskega dela na oddelku za krajinsko arhitekturo je največ 20.000 besed oziroma 50 strani teksta (400 besed na stran) - brez uvodnih strani označenih z rimskimi številkami in virov (predloga KA). V primeru presega omejitev, študent zaprosi za povečanje obsega dela.
3)    Mentor in morebitni somentor odobri(-ta) zaključno delo v VIS BF.
4)    Študent pošlje elektronsko verzijo dela v INDOK službo oddelka za namen prvega preverjanja plagiatorstva – izvirnosti. Ta obvesti mentorja in morebitnega somentorja ter študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer mora študent delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva. Mentor ponovno odobri zaključno delo v VIS BF.
5)    Študent po predhodni najavi predloži natisnjeno ali elektronsko verzijo zaključnega dela recenzentu, ki mora študentu navodila za dopolnitev in popravke posredovati najkasneje v 15 dneh. Po dogovoru študent ponovno pošlje recenzentu popravljeno verzijo dela v pregled.
6)    Recenzent v VIS BF potrdi, da se z nalogo strinja.
7)    Študent pripravi končno elektronsko verzijo zaključnega dela in ga predloži v pregled INDOK službi oddelka, ki preveri oblikovno skladnost dela z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL.
8)    INDOK služba pregled evidentira v VIS BF.
9)    Študent pošlje natisnjeno ali elektronsko verzijo naloge predsedniku komisije, ki mora študentu morebitna navodila za dopolnitev in popravke posredovati najkasneje v 7 delovnih dneh. V kolikor predsednik v predpisanem roku ne poda pripomb, se upošteva, da je naloga primerna za nadaljnjo obravnavo.
10)    Študent se uskladi z mentorjem in pripravi končno elektronsko verzijo zaključnega dela, ki jo odda v VIS BF. Ob oddaji potrdi tudi izjavo o avtorstvu za potrebe RUL.
11)    Oddano zaključno delo se v VIS BF samodejno preveri s protiplagiatorskim programom. Obvestilo o rezultatu preverjanja dobijo mentor, somentor in študent. V primeru, da mentor ali somentor zahtevata popravke dela, mora študent oddati popravljeno končno verzijo, ki gre ponovno v postopek protiplagiatorskega preverjanja. Popravljeno verzijo lahko študent odda v VIS BF le enkrat.
12)    Mentor (in somentor) dokončno odobri delo v VIS BF (najkasneje v 14 dneh).
13)    Študent odda v oddelčni referat:
a.    podpisano Vlogo za pristop k zagovoru,
b.    končno verzijo magistrskega dela (v pdf obliki in eno v spiralo vezano delo za namen izvedbe zagovora),
c.    predstavitveni plakat (oz. maketo, film, zloženko,…).
14)    Oddelčni referat s kandidatom in člani komisije za zagovor uskladi termin ter lokacijo zagovora. O razpisanem javnem zagovoru obvesti študenta in komisijo z e-sporočilom.
15)    Predstavitev naloge traja do 20 minut, zagovor s protokolom skupaj do 45 min..
16)    Elektronsko verzijo predstavitve (ppt), plakat v elektronski obliki ter do 10 ključnih slikovnih datotek posreduje kandidat oddelčnemu referatu najkasneje na dan zagovora preko Weetransfer.

Praksa

Navodila za opravljanje strokovne prakse.docx
Obrazec za odobritev strokovne prakse.docx
Pogodba o strokovni praksi.docx