Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Krajinska arhitektura

Študijski koledar
Študijska komisija
Tutorji
Pogoji za napredovanje in informacije za vpis
Mednarodne izmenjave
Visokošolski informacijski sistem (VIS)
Spletna učilnica
Magistrsko delo
Praksa
Obrazci
Karierni center
Društvo študentov
Alumni

Študijska komisija

Sestava komisije za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za krajinsko arhitekturo:

 • izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar, predsednica
 • doc. mag. Mateja Kregar Tršar
 • prof. dr. Davorin Gazvoda
 • doc.dr. Nadja Penko Seidl
 • prof. dr. Ana Kučan
 • doc. Darja Matjašec
 • izr. prof. dr. Valentina Schmitzer
 • predstavnik študentov: Jure Gruden (3. letnik BSc)

Komisija za študij 1. in 2. stopnje je delovno telo Senata, ki skrbi za izvedbo študijskih programov skladno s Pravili Biotehniške fakultete. Med drugim obravnava prijave tem za magistrska dela, imenuje komisije za zagovor, obravnava prošnje za izjemni vpis, nadaljevanje študija po prekinitvi, prehode med programi, prijave na študije druge stopnje in druge vloge študentov.

Študenti oddajo vloge v študentski referat najkasneje do datuma (glej tabelo spodaj), da jih komisija obravnava na redni mesečni seji predvidoma drugi ponedeljek v mesecu.

oddane vloge do dne seja ŠK KA dne
03. 10. 2022 10. 10. 2022
07. 11. 2022 14. 11. 2022
05. 12. 2022 12. 12. 2022
03. 01. 2023 09. 01. 2023
06. 02. 2023 13. 02. 2023
06. 03. 2023 13. 03. 2023
11. 04. 2023 17. 04. 2023
08. 05. 2023 15. 05. 2023
05. 06. 2023 12. 06. 2023
28. 08. 2023 04. 09. 2023
izjemni vpisi datum bo javljen naknadno
18. 09. 2023 25. 09. 2023

Naslov za vloge
Oddelek za krajinsko arhitekturo BF UL
Komisija za študij 1. in 2. stopnje
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Tutorji

(tutor za tuje študente)

Pogoji za napredovanje in informacije za vpis

Pogoji za prvo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk v letniku, ki ga želi ponavljati.
Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal v skupnem obsegu 180 kreditnih točk.

Pogoji za drugo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk.
Pogoji za dokončanje študija
Opravljeni vsi izpiti ter uspešno opravljen zagovor magistrskega dela oz. opravljene zahtevane kreditne točke – 120 kreditnih točk.

Informacije za vpis

Mednarodne izmenjave

Koordinatorka za področje krajinske arhitekture:
Več o mednarodni dejavnosti na BF.

Magistrsko delo

Pregled zagovarjanih diplomskih / magistrskih del:
seznam diplomskih del.pdf
seznam magistrskih del.pdf
Pregled prostih tem:
seznam.pdf
Pregled odobrenih (nezagovarjanih) tem:
seznam.pdf
Informacije v zvezi z oblikovanjem diplomskih / magistrskih del:
Vse potrebne informacije v zvezi z oblikovanjem diplom, dokumentacijskimi standardi, pripravo diplom v elektronski obliki (pomoč za pripravo in vključevanje primerno velikih slik v dokument) in eventualne spremembe, ki se nanašajo na to, najdete na straneh knjižnice.

Navodila in datumi zagovorov

Poleg Pravil o diplomskem in magistrskem delu BF (sprejeto 20. 06. 2022) vam podajamo še dodatna oddelčna dopolnila/pojasnila:

 • Obseg naloge je največ 20.000 besed oziroma 50 strani (400 besed na stran) teksta brez uvodnih strani označenih z rimskimi številkami in virov.
 • Ko mentor odobri nalogo, študent v skladu s Pravili o diplomskem in magistrskem delu pošlje za namen preverjanja plagiatorstva v INDOK agronomske knjižnice elektronsko verzijo magistrskega dela.
 • Delo preberejo vsi člani komisije pri čemer ima recenzent 15 delovnih dni časa, da vrne delo kandidatu z navodili za dopolnitev in popravke.
 • Pred oddajo naloge predsedniku komisije mora kandidat predložiti v INDOK izgotovljeno magistrsko delo. Predsednik komisije ima 7 delovnih dni časa, da vrne delo študentu z navodili za dopolnitev in popravke. V kolikor predsednik v predpisanem roku nima pripomb se upošteva, da je naloga primerna za vezavo in zagovor.
 • Kandidat oddati končno elektronsko verzijo magistrskega dela v ŠIS/RUL, kjer  se  dokončno  preveri  s  protiplagiatorskim  programom.  Obvestilo  o  rezultatu preverjanja dobita mentor in študent. Mentor ima za odobritev 14 dni časa.
 • Pred zagovorom kandidat odda v odd. referat Izjavo o avtorstvu, Prošnjo za pristop k zagovoru in en v spiralo vezan izvod za potrebe komisije na zagovoru.
 • Ob oddaji celotne dokumentacije mora kandidat pripraviti predstavitev mag. naloge. Predstavitev izhaja iz vsebine (plakat, film, zloženka, maketa, itd.).
 • Elektronsko verzijo predstavitve, plakat v el. obliki ter do 10 ključnih slikovnih datotek posreduje kandidat odd. referatu najkasneje na dan zagovora preko Weetransfer.
 • Zagovor traja do 20 minut.

Opomba:
Zaradi časovnih okvirjev, ki so določeni v Pravilih o dipl. in mag. delu, celoten postopek od potrditve naloge pri mentorju do zagovora traja najmanj 30 dni. V juliju in avgustu zagovorov ni. V septembru so zagovarjane naloge, ki so bile oddane v oddelčni referat do 10. septembra tekočega leta.

Sprejeto na 7. seji študijske komisije KA dne 06. 09. 2022.
Objavljeno na oglasni deski 12. 09. 2022.

Praksa

Navodila za opravljanje strokovne prakse.docx
Obrazec za odobritev strokovne prakse.docx
Pogodba o strokovni praksi.docx