Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

 

Priprava zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 1. IN 2. STOPNJE

Postopek pregleda diplome oz. magisterija v oddelčni knjižnici oz. INDOK-u poteka v skladu s Pravili o diplomskem in magistrskem delu na BF (Pravilniki). Nalogo, ki jo je pregledal in odobril mentor, pošlje študent v elektronski obliki v ustrezno knjižnico oz. INDOK v predhodno preverjanje plagiatorstva. Ta obvesti mentorja in študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer je študent obvezan delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva.

Ko je naloga odobrena tudi s strani recenzenta, pošlje študent nalogo v knjižnico oz. INDOK v pregled oblikovne skladnosti z  Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL.

Pri pisanju zaključnih del je potrebno upoštevati tudi posebnosti (obseg dela ipd.), ki jih določajo posamezni oddelki (glejte v nadaljevanju).

Skladnost naloge z navodili knjižnica potrdi v ŠIS-u.

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 3. STOPNJE

V skladu s Pravili o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti (Pravilniki; Pogoji in pravila - Bioznanosti) mora kandidat oblikovati svoje delo v skladu z  Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL in Dodatkom k navodilom.  Oblikovno skladnost v ustrezni knjižnici preverijo dvakrat, po mentorjevi odobritvi dela in pred zagovorom dela. Vsakič knjižnica izda pisno potrdilo. Ob prvem pregledu oblikovne skladnosti preverijo v knjižnici tudi plagiatorstvo z ustreznim programom. Rezultate preverjanja knjižnica po elektronski pošti sporoči kandidatu, mentorju in somentorju (če je imenovan). Če delo ni ustrezno, se (so)mentor in kandidat medsebojno dogovorita o odpravi napak. V knjižnici lahko na željo kandidata in/ali (so)mentorja ponovno preverijo plagiatorstvo.

 

Razpored pregleda del po INDOK službah BF

 

Knjižnica / INDOK

Študiji

Kontakt

AGRONOMIJA

Študiji 1. stopnje

Biotehnologija
Kmetijstvo - agronomija UN
Krajinska arhitektura
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS

Študiji 2. stopnje

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
International Master of Fruit Science (za študente, ki bodo zagovarjali mag. delo na BF)
Krajinska arhitektura

Študiji 3. stopnje

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
Krajinska arhitektura

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Študiji 2. stopnje

Biološko izobraževanje
Ekologija in biodiverziteta
Molekulska in funkcionalna biologija

Študiji 3. stopnje

Biologija
Znanosti o celici

Lučka Glavač
lucka.glavac(at)nib.si
059 23 27 11

CENTRALNA
BIOTEHNIŠKA KNJIŽNICA

Študiji 3. stopnje

Bioinformatika
Bioinženiring v zdravstvu
Genetika
Nanoznanosti
Statistika

mag. Simona Juvan
simona.juvan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3043

GOZDARSTVO

Študiji 1. stopnje

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS

Študiji 2. stopnje

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Študiji 3. stopnje

Upravljanje gozdnih ekosistemov
Varstvo naravne dediščine
Varstvo okolja

dr. Maja Peteh
maja.peteh(at)gozdis.si
01 320 3545

 

LESARSTVO

Študiji 1. stopnje

Lesarstvo UN
Lesarsko inženirstvo VS

Študiji 2. stopnje

Lesarstvo

Študiji 3. stopnje

Les in biokompoziti

Darja Vranjek
darja.vranjek(at)bf.uni-lj.si
01 320 3607

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 3606

ZOOTEHNIKA

Študiji 1. stopnje

Kmetijstvo - zootehnika UN
Kmetijstvo -  živinoreja VS

Študiji 2. stopnje

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

Študiji 3. stopnje

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

Jerneja Bogataj
jerneja.bogataj(at)bf.uni-lj.si
01 320 3875

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 320 3873

ŽIVILSTVO

Študiji 1. stopnje

Mikrobiologija
Živilstvo in prehrana

Študiji 2. stopnje

Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Študiji 3. stopnje

Agroživilska mikrobiologija
Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Lina Burkan Makivić
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3705

 

Za pomoč pri oblikovanju pa je za posamezno vrsto študija na voljo tudi predloga (vzorec):

 

AGRONOMIJA

Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja) - .doc
Diplomsko delo (Visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) - .doc
Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - .doc

KRAJINSKA ARHITEKTURA

Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - .doc

BIOTEHNOLOGIJA

Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja) - .doc
Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - .doc

BIOLOGIJA

Predloga za oblikovanje magistrske naloge (Magistrski študij - 2. stopnja) poenostavi oblikovanje celotne naloge.
Seznam pogostih napak z navodili je pripomoček, ki opozarja na najpogostejše napake pri urejanju zaključnih del.

Pred oddajo doktorske disertacije v VIS BF nam mora študent svoje delo še enkrat prinesti v pregled, skupaj z izjavo (so)mentorja, da je doktorska disertacija primerna za končni oblikovni pregled.

GOZDARSTVO

Predloga za izdelavo diplomskega dela Univerzitetni študij -1. stopnja - doc
Predloga za izdelavo diplomskega dela Visokošolskega strokovnega študija - 1. stopnja - doc
Predloga za izdelavo magistrskega dela Magistrskega študija 2. stopnje - doc

LESARSTVO

Predloga za izdelavo diplomskega dela Univerzitetni študij -1. stopnja
Predloga za izdelavo diplomskega dela Visokošolskega strokovnega študija - 1. stopnja
Predloga za izdelavo magistrskega dela Magistrskega študija 2. stopnje

MIKROBIOLOGIJA

Predloga za izdelavo magistrskega dela (2. stopnja Mikrobiologija) - .doc

ZOOTEHNIKA

Priprava diplomskega dela (bolonjski program, 1. stopnja) - .pdf
Vzorec diplomskega dela - .doc (zadnja sprememba 29. 8. 2022)

Obseg diplomskega dela - .pdf

Vzorec magistrskega dela - .doc (zadnja sprememba 20. 9. 2022)
Magistrska dela morajo po sklepu oddelčnega senata (z dne 8. 3. 2013) vsebovati tudi ključne besede oz. gesla, ki jih določita kandidat in mentor. Gesla so razložena v poglavju SEZNAM GESEL, ki se nahaja pred poglavjem OKRAJŠAVE IN SIMBOLI. 

Samopreverjanje ustreznosti pisnega izdelka - .pdf (Ključne postavke, ki jih morate upoštevati pri oblikovanju nalog, citiranju, itd., zadnja sprememba 2. 2. 2021)
Seminarske naloge - .pdf

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Povzetek pravil za izvedbo diplomskega dela za študente Živilstva in prehrane - .pdf (sprejeto na Senatu Oddelka za živilstvo, 14. 11. 2016, zadnja sprememba 16. 9. 2022)
Predloga za izdelavo diplomskega dela (1. stopnja)

Navodila za izvedbo magistrskega dela za študente Živilstva in študente Prehrane- .pdf (zadnja sprememba 16. 9. 2022)
Predloga za izdelavo magistrskega dela  - .doc (primer 2. stopnja Živilstvo)