Knjižnice BF

Navodila za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 1. IN 2. STOPNJE

Opis postopkov:

  1. Pregled in odobritev končne verzije naloge s strani mentorja.

  2. Pregled s protiplagiatorskim programom: V skladu s Pravili o diplomskem in magistrskem delu na BF pošlje študent za namen preverjanja plagiatorstva v INDOK ustrezne knjižnice elektronsko verzijo zaključnega dela, ki ga je pregledal in s podpisom odobril mentor. Ta obvesti mentorja in študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer je študent obvezan delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva.

  3. Magistrska dela pregledujejo tudi recenzenti. Študent s soglasjem mentorja po predhodni najavi predloži recenzentu pisno verzijo magistrskega dela. Recenzent je dolžan študentu vrniti delo z navodili za dopolnitev in popravke najkasneje v 14 dneh. Če recenzent ob branju magistrskega dela ugotovi, da delo ne dosega minimalne zahtevane kakovosti, lahko sproži postopek, da se delo popravi ali zavrne.

  4. Ko delo odobri tudi recenzent, študent predloži izdelano zaključno delo v t. i. tehnični pregled ustrezni INDOK službi oddelka, ki preveri oblikovno skladnost dela z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL, pri čemer upošteva tudi Dodatek k navodilom. Študent naj za oblikovne popravke predvidi dovolj časa, saj običajno en sam pregled naloge ne zadostuje in mora študent svoje delo predložiti večkrat – dokler ni popolnoma v skladu z Navodili za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na BF.

  5. Ko so vse oblikovne napake v zaključni nalogi odpravljene, pristojna INDOK služba to evidentira v ŠIS oz. študentu izda potrdilo o ustrezni obliki zaključne naloge.

  6. Študent pred zagovorom odda vezano zaključno delo v zahtevanem številu izvodov v pristojnem referatu za študij.

Za pregled zaključnega dela se je potrebno obvezno dogovoriti za termin v oddelčni knjižnici oz. INDOK službi vsaj 14 dni pred oddajo naloge v referat.

Pri pisanju zaključnih del je potrebno upoštevati tudi posebnosti (obseg dela ipd.), ki jih določajo posamezni oddelki.

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 3. STOPNJE

V skladu s Pravili o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti mora kandidat oblikovati svoje delo tako, da ustreza dokumentacijskim in oblikovnim standardom. Ob predložitvi dela je treba oddati pisno potrdilo, ki ga izda pooblaščeni delavec INDOK službe. Pri oblikovanju in citiranju upoštevajte Navodila za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL, pri čemer upošteva tudi Dodatek k navodilom.


ENGLISH VERSION:
Instruction for the preparation of undergraduate and postgraduate works at the Biotechnical Faculty  

Razpored pregleda del po INDOK službah BF

Študiji 1. in 2. stopnje:

INDOK oddelka

Študiji 1. in 2. stopnje

Kontakt

AGRONOMIJA

Študiji 1. stopnje

Biotehnologija
Kmetijstvo - agronomija UN
Krajinska arhitektura
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS

Študiji 2. stopnje

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
International Master of Fruit Science (za študente, ki bodo zagovarjali mag. delo na BF)
Krajinska arhitektura

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Študiji 1. stopnje

Biologija

Študiji 2. stopnje

Biološko izobraževanje
Ekologija in biodiverziteta
Molekulska in funkcionalna biologija

Lučka Glavač
lucka.glavac(at)nib.si
059 23 27 11

GOZDARSTVO

Študiji 1. stopnje

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS

Študiji 2. stopnje

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

dr. Maja Peteh
maja.peteh(at)bf.uni-lj.si
01 320 3545

 

LESARSTVO

Študiji 1. stopnje

Lesarstvo UN
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov VS

Študiji 2. stopnje

Lesarstvo

Darja Vranjek
darja.vranjek(at)bf.uni-lj.si
01 320 3607

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 3606

ZOOTEHNIKA

Študiji 1. stopnje

Kmetijstvo - zootehnika UN
Kmetijstvo -  živinoreja VS

Študiji 2. stopnje

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

Jerneja Bogataj
Jerneja.bogataj(at)bf.uni-lj.si
01 320 3875

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 320 3873

ŽIVILSTVO

Študiji 1. stopnje

Mikrobiologija
Živilstvo in prehrana

Študiji 2. stopnje

Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Lina Burkan Makivić
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3705

Študiji 3. stopnje:

INDOK oddelka

Znanstvena področja doktorskih študijev, ki jih izvaja BF

Kontakt

AGRONOMIJA

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
Krajinska arhitektura

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Biologija
Znanosti o celici

Lučka Glavač
lucka.glavac(at)nib.si
059 23 27 11

Centralna biotehniška knjižnica in OSIC za biotehniko

Bioinformatika
Bioinženiring v zdravstvu
Genetika
Nanoznanosti
Statistika

mag. Simona Juvan
simona.juvan(at)bf.uni-lj.si
tel: 01 320 3043

GOZDARSTVO

Upravljanje gozdnih ekosistemov
Varstvo naravne dediščine
Varstvo okolja

dr. Maja Peteh
maja.peteh(at)bf.uni-lj.si
01 320 3545

LESARSTVO

Les in biokompoziti

Darja Vranjek
darja.vranjek(at)bf.uni-lj.si
01 320 3607

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 3606

ZOOTEHNIKA

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 320 3873

ŽIVILSTVO

Agroživilska mikrobiologija
Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Lina Burkan
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3705

 

Za pomoč pri oblikovanju pa je za posamezno vrsto študija na voljo tudi predloga (vzorec):

AGRONOMIJA

Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja) - doc
Diplomsko delo (Visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) - doc
Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - doc

KRAJINSKA ARHITEKTURA

Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - doc

BIOTEHNOLOGIJA

Diplomsko delo (Univerzitetni študij - 1. stopnja) - doc
Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja) - doc

BIOLOGIJA

Pregled magistrskih del na Oddelku za biologijo BF UL poteka po vrstnem redu, kot je naveden na evidenčnem listu za magistrsko delo.
Predloga za oblikovanje magistrske naloge
Seznam pogostih napak z navodili

GOZDARSTVO

Predloga za izdelavo diplomskega dela Univerzitetni študij -1. stopnja - doc
Predloga za izdelavo diplomskega dela Visokošolskega strokovnega študija - 1. stopnja - doc
Predloga za izdelavo magistrskega dela Magistrskega študija 2. stopnje - doc

LESARSTVO

Predloga za izdelavo diplomskega dela Univerzitetni študij -1. stopnja
Predloga za izdelavo diplomskega dela Visokošolskega strokovnega študija - 1. stopnja
Predloga za izdelavo magistrskega dela Magistrskega študija 2. stopnje

ZOOTEHNIKA

Priprava diplomskega dela (bolonjski program, 1. stopnja) - .pdf
Vzorec diplomskega dela - .doc (zadnja sprememba 19. 4. 2021)
Obseg diplomskega dela - .pdf

Priprava magistrskega dela (bolonjski program, 2. stopnja) - .ppt
Vzorec magistrskega dela - .doc (zadnja sprememba 4. 9. 2019)
Magistrska dela morajo po sklepu oddelčnega senata (z dne 8. 3. 2013) vsebovati tudi ključne besede oz. gesla, ki jih določita kandidat in mentor. Gesla so razložena v poglavju SEZNAM GESEL, ki se nahaja pred poglavjem OKRAJŠAVE IN SIMBOLI. 

Samopreverjanje ustreznosti pisnega izdelka - .pdf (Ključne postavke, ki jih morate upoštevati pri oblikovanju nalog, citiranju, itd., zadnja sprememba 2. 2. 2021)
Seminarske naloge - .pdf

ŽIVILSTVO IN PREHRANA, 1. stopnja 

Povzetek pravil za izvedbo diplomskega dela za študente Živilstva in prehrane - .pdf (sprejeto na Senatu Oddelka za živilstvo, 14. 11. 2016, zadnja sprememba 6. 11. 2018)
Predloga za izdelavo diplomskega dela
Povzetek pravil za izvedbo diplomskega seminarja za študente Živilstva in prehrane - .pdf (sprejeto na Senatu Oddelka za živilstvo, 14. 12. 2015)
Predloga za izdelavo diplomskega seminarja
Obrazec za spremljanje evidence diplomskega dela  - .doc

ŽIVILSTVO, PREHRANA, MIKROBIOLOGIJA, 2. stopnja

Navodila za izvedbo magistrskega dela za študente Živilstva in študente Prehrane - .pdf (zadnja sprememba 4. 12. 2018)
Predloga za izdelavo magistrskega dela (primer 2. stopnja Živilstvo)