Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

  1. Priprava zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti
  2. Predloge za posamezne stopnje študija
  3. Razpored pregleda del po INDOK službah BF

1. Priprava zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 1. IN 2. STOPNJE

Postopek pregleda diplome oz. magisterija v oddelčni knjižnici oz. INDOK-u poteka v skladu s Pravili o diplomskem in magistrskem delu na BF (Pravilniki). Nalogo, ki jo je pregledal in odobril mentor, pošlje študent v elektronski obliki v ustrezno knjižnico oz. INDOK v predhodno preverjanje plagiatorstva. Ta obvesti mentorja in študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer je študent obvezan delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva.

Ko je naloga odobrena tudi s strani recenzenta, pošlje študent nalogo v knjižnico oz. INDOK v pregled oblikovne skladnosti z  Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL.

Pri pisanju zaključnih del je potrebno upoštevati tudi posebnosti (obseg dela ipd.), ki jih določajo posamezni oddelki (glejte v nadaljevanju).

Skladnost naloge z navodili knjižnica potrdi v ŠIS-u.

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE 3. STOPNJE (za študente Bioznanosti in za študente Biomedicine, Statistike in Varstva okolja, ki doktorski študij zaključujejo na BF)

V skladu s Pravili o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti (Pravilniki; Pogoji in pravila - Bioznanosti) mora kandidat oblikovati svoje delo v skladu z  Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL in Dodatkom k navodilom.  Oblikovno skladnost v ustrezni knjižnici preverijo dvakrat, po mentorjevi odobritvi dela in pred zagovorom dela. Vsakič knjižnica izda pisno potrdilo. Ob prvem pregledu oblikovne skladnosti preverijo v knjižnici tudi plagiatorstvo z ustreznim programom. Rezultate preverjanja knjižnica po elektronski pošti sporoči kandidatu, mentorju in somentorju (če je imenovan). Če delo ni ustrezno, se (so)mentor in kandidat medsebojno dogovorita o odpravi napak. V knjižnici lahko na željo kandidata in/ali (so)mentorja ponovno preverijo plagiatorstvo.

2. Predloge za posamezne stopnje študija

1. STOPNJA

Predloga za izdelavo diplomskega dela: .doc

 

2. STOPNJA

Predloga za izdelavo magistrskega dela: .doc

 

3. STOPNJA

Predloga za izdelavo doktorske disertacije na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti:  .doc


 

Dodatne informacije v spletni učilnici knjižnic BF: E-učilnica

 


3. Razpored pregleda del po INDOK službah BF

Knjižnica / INDOK

Študiji

Kontakt

AGRONOMIJA

Študiji 1. stopnje

Biotehnologija
Kmetijstvo - agronomija UN
Krajinska arhitektura
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS

Študiji 2. stopnje

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
International Master of Fruit Science (za študente, ki bodo zagovarjali mag. delo na BF)
Krajinska arhitektura

Študiji 3. stopnje

Agronomija
Biotehnologija
Hortikultura
Krajinska arhitektura

dr. Karmen Stopar
karmen.stopar(at)bf.uni-lj.si
01 320 3160

BIOLOGIJA

Študiji 2. stopnje

Biološko izobraževanje
Ekologija in biodiverziteta
Molekulska in funkcionalna biologija

Študiji 3. stopnje

Biologija
Znanosti o celici

bioloska.knjiznica(at)bf.uni-lj.si

01 320 3306

CENTRALNA
BIOTEHNIŠKA KNJIŽNICA

Študiji 3. stopnje

Bioinformatika
Bioinženiring v zdravstvu
Genetika
Nanoznanosti
Statistika

mag. Simona Juvan
simona.juvan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3043

GOZDARSTVO

Študiji 1. stopnje

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN
Gozdarstvo VS

Študiji 2. stopnje

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Študiji 3. stopnje

Upravljanje gozdnih ekosistemov
Varstvo naravne dediščine
Varstvo okolja

knjiznica.bfgo(at)bf.uni-lj.si
01 320 3546

 

LESARSTVO

Študiji 1. stopnje

Lesarstvo UN
Lesarsko inženirstvo VS

Študiji 2. stopnje

Lesarstvo

Študiji 3. stopnje

Les in biokompoziti

Darja Vranjek
darja.vranjek(at)bf.uni-lj.si
01 320 3607

Maja Valič
maja.valic(at)bf.uni-lj.si
01 320 3606

ZOOTEHNIKA

Študiji 1. stopnje

Kmetijstvo - zootehnika UN
Kmetijstvo -  živinoreja VS

Študiji 2. stopnje

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

Študiji 3. stopnje

Ekonomika naravnih virov
Znanost o živalih

Jerneja Bogataj
jerneja.bogataj(at)bf.uni-lj.si
01 320 3875

dr. Nataša Siard
natasa.siard(at)bf.uni-lj.si
01 320 3873

ŽIVILSTVO

Študiji 1. stopnje

Živilstvo in prehrana

Študiji 2. stopnje

Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Študiji 3. stopnje

Agroživilska mikrobiologija
Mikrobiologija
Prehrana
Živilstvo

Lina Burkan Makivić
lina.burkan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3705