Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Knjižnice BF

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Biotehniške fakultete

Neuradno prečiščeno besedilo zajema:

 • Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic BF, sprejet na 6. seji senata BF, dne 25. 4. 2016
 • dopolnitve Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic BF, sprejete na 10. seji senata BF  dne 24. 10. 2016
 • dopolnitve Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic BF, sprejete na 10. seji  senata BF dne 22. 10. 2018
 • dopolnitve Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic BF, sprejete na 21. seji senata BF dne 5.9.2022

 

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Biotehniške fakultete

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Poslovnik) ureja način poslovanja knjižnic Biotehniške fakultete (v nadaljevanju knjižnice BF) ter odnose med knjižnicami BF in njihovimi uporabniki. Z včlanitvijo v knjižnice BF uporabniki formalno sprejmejo tudi določila tega Poslovnika.

2. člen

V okviru Biotehniške fakultete deluje sedem knjižnic:

 • Centralna biotehniška knjižnica (BFCBK),
 • Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo (BFAGR),
 • Biološka knjižnica in INDOK Odd. za biologijo in Nacionalnega inštituta za biologijo (BFBNIB),
 • Gozdarska knjižnica Odd. za gozdarstvo in obnovljive vire in Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije (GK),
 • Knjižnica in INDOK Odd. za lesarstvo (BFLES),
 • Knjižnica in INDOK Odd. za zootehniko (BFZOO),
 • Knjižnica in INDOK Odd. za živilstvo (BFZIV).

Knjižnice BF so organizacijske enote Biotehniške fakultete in opravljajo knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost na področju biotehnike za potrebe študijskega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela.

II. ETIKA POSLOVANJA KNJIŽNIC BF

3. člen

Delavci knjižnic BF pri svojem poslovanju in odnosih z uporabniki upoštevajo načela Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani in Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev.

III. POSLANSTVO, NALOGE IN DOSTOPNOST STORITEV KNJIŽNIC BF

4. člen

Knjižnice BF podpirajo študijski in raziskovalni proces, tako da izvajajo svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce. Vsakomur omogočajo dostop do osnovnih storitev v obsegu, kot ga določa ta Poslovnik. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnic BF.

5. člen

Knjižnice BF zagotavljajo naslednje osnovne storitve:

 • dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnihpodatkovnih zbirk ter informacijskih virov in njihovo uporabo,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnic,
 • posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju ter uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice,
 • izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • uporabo čitalniških mest in drugih javno dostopnih prostorov knjižnic,
 • uporabo računalniške in druge tehnične opreme, namenjene uporabnikom, seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnicah,
 • dostop do prireditev in drugih dejavnosti knjižnic.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNIC BF DO UPORABNIKOV

6. člen

Oddelčna knjižnica BF je zadolžena za paketno brisanje neaktivnih članov, ki so se prvič vpisali pri njih in imajo vpisno številko oddelčne knjižnice. Na zahtevo člana lahko člana briše katerakoli knjižnica, če ima član poravnane obveznosti v vseh knjižnicah BF.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV DO KNJIŽNIC BF

7. člen

Uporabnik knjižnic BF je fizična ali pravna oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore ali opremo knjižnic BF. Član knjižnic BF je uporabnik, ki se včlani v eno izmed knjižnic BF in članstvo izkazuje s člansko izkaznico.

8. člen

Ob vpisu v knjižnico član podpiše pristopno izjavo, da bo spoštoval Poslovnik knjižnic BF, ter da dovoljuje zbiranje in uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z zakonom. Pristopna izjava je v prilogi Poslovnika.

9. člen

Ob vpisu v knjižnico uporabnik praviloma plača članarino po veljavnem ceniku. Plačila članarine so oproščeni:

 • osebe do 18. leta starosti,
 • nezaposleni z dokazilom Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, starim do 30 dni,
 • študentje (prve, druge in tretje stopnje, redni in izredni) Univerze v Ljubljani, ki članarino plačajo ob vpisu na redno članico univerze,
 • člani društev bibliotekarjev, ki so vključena v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, z veljavno člansko izkaznico za tekoče koledarsko leto,
 • upokojene osebe,
 • zaposleni v matičnih ustanovah,
 • zaposleni na UL.

 10. člen

Pred izdajo potrdila o diplomiranju / magistriranju / doktoriranju ali izpisu iz fakultete referat za študentske zadeve zahteva od študentov potrdilo knjižnic BF, da so poravnali obveznosti do knjižnic BF. Kot potrdilo velja izpis evidence gradiva ali zaznamek v študijskem informacijskem sistemu.

11. člen

Pred odhodom tujega rednega ali izmenjalnega študenta služba za mednarodno sodelovanje, od njega zahteva potrdilo o poravnanih obveznostih v knjižnicah BF. Kot potrdilo velja izpis evidence gradiva ali zaznamek v študijskem informacijskem sistemu.

12. člen

Ob zaključku delovnega razmerja v matični ustanovi mora zaposleni poravnati obveznosti do knjižnic BF.

V. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNIC BF TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

13. člen

Odprtost knjižnic BF: ponedeljek - petek: 8.00 – 15.00.

V času odprtosti knjižnice BF nudijo vse osnovne knjižnične storitve za vse uporabnike in člane knjižnic BF.

Morebitna daljša odprtost posamezne knjižnice se uskladi znotraj matičnega oddelka glede na interne potrebe. Obvestilo o tem je objavljeno na spletni strani knjižnice in pred vhodom v knjižnico.

14. člen

Knjižnice BF so odprte vse delovne dni v letu. Morebitne izjeme (npr. kolektivni dopust, izobraževanje zaposlenih) so objavljene na spletni strani knjižnic.

15. člen

Omejitve pri izposoji gradiva na dom: na dom se ne izposoja referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, priročniki, slovarji, atlasi), posebnega strokovnega gradiva in gradiva iz starega fonda (do vključno 1940). Za omenjeno gradivo je možna izposoja v čitalnico.

16. člen

Splošni rok za izposojo gradiva na dom:

 • Knjižno in neknjižno gradivo: 1 mesec
 • Revije: 1 teden

Rok izposoje je možno podaljšati: 1x.

17. člen

Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati tudi stroške obdelave gradiva po sprejetem ceniku. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino za gradivo po veljavnem ceniku.

VII. UPORABA KNJIŽNIČNIH PROSTOROV IN OPREME

18. člen

Računalniške delovne postaje v knjižnicah BF so namenjene izključno za uporabo v študijske in raziskovalne namene. Študenti in zaposleni na UL se v računalniške delovne postaje prijavijo z uporabo identitete študenta/zaposlenega na UL, druge uporabnike v računalniško delovno postajo prijavi pooblaščeni delavec knjižnice po predhodnem identificiranju uporabnika.

19. člen

Knjižnice BF so namenjena študiju, zato uporabniki s svojim vedenjem ne smejo motiti drugih.

20. člen

Knjižnica nudi uporabnikom s posebnimi potrebami pomoč pri dostopu do knjižničnih prostorov in pri uporabi knjižničnih storitev. Uporabnik s posebnimi potrebami se za pomoč obrne na pooblaščenega delavca knjižnice.

21. člen

Snemanje in fotografiranje knjižničnih prostorov v delovnem času ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno snemanje in fotografiranje po predhodnem dogovoru z vodjo knjižnice in vodstvom oddelka oz. vodstvom fakultete.

VIII. POSEBNE DOLOČBE

22. člen

Knjižnica lahko v svojih prostorih izvaja video nadzor, kar opredeljuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora na Biotehniški fakulteti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Ta poslovnik in njegove spremembe oz. dopolnitve sprejme senat Biotehniške fakultete. 

24. člen

Ta poslovnik stopi v veljavo, ko ga sprejme senat BF in se objavi na običajen način.

PRILOGE: