Knjižnice BF

Zbirka STUDIA FORESTALIA SLOVENICA (prej STROKOVNA IN ZNANSTVENA DELA) izhaja od leta 1949 dalje. ISSN zbirke 0353-6025

Izdajatelji:
• Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Večna pot 2, Ljubljana
• Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana
• Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana

157
GOZD in les : 70 let: Znanstveno srečanje Gozd in les, Ljubljana, 23. maj 2017.(Studia Forestalia Slovenica, 157). Ljubljana : Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017. 58 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6993-26-5  [COBISS.SI-ID 290308352]
Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/SFS.157

156
30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji = 30 years of forest monitoring in Slovenia.  (Studia forestalia Slovenica, 156). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2017. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm. - ISBN 978-961-6993-24-1 [COBISS.SI-ID 290284800]
Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/SFS.156

155
- v pripravi-

154
- v pripravi-

153
- v pripravi-

152
- v pripravi-

151
SHORT reviews on the genetics and breeding of introduced to Europe forest tree species. (Studia Forestalia Slovenica, 151). Ljubljana : Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica publishing centre, 2016. ISBN 978-961-6993-19-7. [COBISS.SI-ID 287954432]
Način dostopa: https://doi.org/10.20315/SFS.151

150
Sistemski problemi obnove gozdov : povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. (Studia Forestalia Slovenica, 150). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Center, 2016. 28 str. : ilustr. ; 30 cm.  ISBN 978-961-6993-17-3 [COBISS.SI-ID 287432704]
Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/SFS.150 

149
GOFORMURA : upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri. (Studia Forestalia Slovenica, 149). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2016.  92 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN 978-961-6993-15-9 [COBISS.SI-ID 287314688].
Dostopno tudi na: http://doi.org/10.20315/SFS.149 

148
Slovenski gozd za Slovenijo : zbornik prispevkov 2. znanstvenega srečanja SAZU Gozd in les, [29. oktober 2015].  (Studia Forestalia Slovenica, 148). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2016. 38 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6993-13-5 [COBISS.SI-ID 286856704]
Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/SFS.148 

147
MRAK, Tanja, GRIČAR, Jožica. Atlas of woody plant roots : morphology and anatomy with special emphasis on fine roots. (Studia Forestalia Slovenica, 147). Ljubljana : Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2016. 118 str. : ilustr. ; 32 cm. ISBN 978-961-6993-03-6, 978-961-6993-02-9 [COBISS.SI-ID 283640320]
Dostopno tudi na: https://doi.org/10.20315/SFS.147 

146
ERIKSSON, Gösta. Quercus petraea and Quercus robur [Elektronski vir] : recent genetic research. (Studia forestalia Slovenica, 146). Ljubljana : Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2015. ISBN 978-961-6993-01-2 (pdf) [COBISS.SI-ID 283069696]
Dostopno na: https://doi.org/10.20315/SFS.146

145
30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji = 30 years of forest monitoring in Slovenia.  (Studia forestalia Slovenica, 145) Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2015. 59 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6425-92-6 [COBISS.SI-ID 279677696]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/1258/ 

144
DAKSKOBLER, Igor, KUTNAR, Lado, ROZMAN, Andrej. Bazoljubno borovje v Sloveniji : združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 144). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN 978-961-6425-89-6 COBISS.SI-ID 279568384]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/1245 

143
ZUPANČIČ, Mitja (ur.) Gozd in les: Slovenski gozd za Slovenijo.  Ljubljana : Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2015. - (Studia Forestalia Slovenica, 143). Ljubljana : Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2015. 53 str. : ilustr. ; 30 cm.  ISBN 978-961-6425-94-0 [COBISS.SI-ID 280217088]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/1254 

142
KRAIGHER, Hojka, HUMAR, Miha (ur.). Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik prispevkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015].  (Studia Forestalia Slovenica, 142). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2015. 79 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6425-90-2 [COBISS.SI-ID 279589376]

141
KRAIGHER, Hojka, HUMAR, Miha (ur.) Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvuzbornik povzetkovj znanstvenega srečanja Gozd in les[, Ljubljana, 27. maj, 2014] = [Smart specialization in forestry and wood product chain : book of abstracts of the Scientific Meeting Forest and Wood, Ljubljana, May 27th, 2014].  (Studia Forestalia Slovenica, 141). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2014 . ISBN 978-961-6425-74-2, 978-961-6425-75-9 (PDF) [COBISS.SI-ID 3861926]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/504 

140
KOVAČ, Marko et al. MONITORING gozdov in gozdnih ekosistemov : priročnik za terensko snemanje podatkov. (Studia forestalia Slovenica, 140) Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2014.  228 str. : ilustr. ; 23 cm.  ISBN 978-961-6425-76-6 [COBISS.SI-ID 274404096]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/566 

139
JURC, Dušan, KOLŠEK, Marija (ur.). Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji : priročnik za javno gozdarsko službo.  (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 139). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2012 . 104 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6425-62-9 [COBISS.SI-ID 262728960]
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/502 

138
OGRIS, Nikica. Prognostične osnove za varstvo gozdov Slovenije.  Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela ; 138). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2012.  XII, 104 str. : ilustr. ; 31 cm.  (ISBN 978-961-6425-58-2. [COBISS.SI-ID 259778816]. Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/521 

137
JURC M. (ur.) SAPROXYLIC beetles in Europe : monitoring, biology and conservation. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 137).  Ljubljana : Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica, 2012. 92 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6425-60-5 [COBISS.SI-ID 261241344]

136
CONTROL sampling method in Slovenia - history, characteristic and use = Kontrolna vzorčna metoda v Sloveniji - zgodovina, značilnosti in uporaba.  (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 136). Ljubljana : Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica, 2010.- 66 str. : ilustr. ; 30 cm.  ISBN 978-961-6425-51-3. [COBISS.SI-ID 251144448] 

135
HUMAR, Miha (ur.), KRAIGHER, Hojka (ur.) Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi = Rational use of wood in the context of sustainable forest management. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela ; 135). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 2009. 180 str. : ilustr. ; 31 cm.  ISBN 978-961-6425-45-2. [COBISS.SI-ID 246993408] 
Dostopno tudi na: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/536

134
KONTROLNA vzorčna metoda v Sloveniji - zgodovina, značilnosti in uporaba = Control sampling method in Slovenia - history, characteristics and use. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 134). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2009. 103 str. : ilustr. ; 30 cm.  ISBN 978-961-6425-49-0 [COBISS.SI-ID 249073664] 

133
VILHAR, Urša. Vpliv gospodarjenja na vodno bilanco jelovo-bukovih gozdov dinarskega krasa = Influence of management on water balance of the silver fir-beech forests in the Dinaric karst. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela,  133). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2009. XVI, 122 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-6425-47-6 [COBISS.SI-ID 248384000] 

132
GRIČAR, Jožica. Xylo- and phloemogenesis in silver fir (Abies alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) = Ksilo- in floemogeneza pri beli jelki (Abies alba Mill.) in navadni smreki (Picea abies (L.) Karst.). (Studia forestalia Slovenica, 132). Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2007. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-33-9. [COBISS.SI-ID 233804288]

131
GRIČAR, Jožica. Ksilo- in floemogeneza pri beli jelki (Abies alba Mill.) in navadni smreki (Picea abies (L.) Karst.) = Xylo- and phloemogenesis in silver fir (Abies alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). (Studia forestalia Slovenica, 131). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-32-2. [COBISS.SI-ID 233774080]

130
JURC, Maja (ur.). Podnebne spremembe : vpliv na gozd in gozdarstvo = Climate changes : impact on forest and forestry. (Studia forestalia Slovenica, št. 130). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2007. 491 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-46-6. [COBISS.SI-ID 232281600]

129
SIMONČIČ, Primož (ur.) ČATER, Matjaž (ur.). Splošne ekološke in gozdnogojitvene osnove za podsadnjo bukve (Fagus sylvatica L.) v antropogenih smrekovih sestojih. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela; 129). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 2006. XIV, 164 str. : ilustr. ; 30 cm. -  ISBN 961-6425-27-7, ISBN 978-961-6425-27-8 [COBISS.SI-ID 230777088]

128
GAŠPERŠIČ, Franc, BONČINA, Andrej (ur.). Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov : kontrolna metoda. (Studia forestalia Slovenica, št. 128). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources Slovenia, 2006. 170 str., ilustr. ISBN 961-6020-45-5. ISBN 978-961-6020-45-9. [COBISS.SI-ID 230793984]

127
HLADNIK, David (ur.). Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino = Monitoring the management of forests and forested landscapes. (Studia forestalia Slovenica : strokovna in znanstvena dela ; št. 127) - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, 2006. - 360 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. ISBN 961-6020-42-0 [COBISS.SI-ID 226259712]

126
DIACI, Jurij (ur.). Nature-based forestry in Central Europe : alternatives to industrial forestry and strict preservation. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, št. 126). Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2006. IX, 167 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN 961-6020-43-9 ISBN 978-961-6020-43-5 [COBISS.SI-ID 229659904]

125
SIMONČIČ, Primož (ur.). CARBON dynamics in natural beech forest.  Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije = Slovenian Forestry Institute, 2008. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela; 125). ISBN 978-961-6425-37-7 [COBISS.SI-ID 237129472] 
- v tisku - 

124
JURC, Dušan, PILTAVER, Andrej, OGRIS, Nikica. Glive Slovenije : vrste in razširjenost = Fungi of Slovenia : species and distribution. (Studia Forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 124). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 2005.  VI, 497 str. : ilustr.,  30 cm. ISBN 961-6425-24-2 [COBISS.SI-ID 223652096]

123
ADAMIČ, Miha (ur.), WINKLER, Iztok (ur.). Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji = Future of private forest management in Slovenia. (Studia Forestalia Slovenica - Strokovna in znanstvena dela, 123). Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2005. 326 str. : ilustr., preglednice, 23 cm. ISBN 961-6020-39-0 [COBISS.SI-ID 219520256]

122
PRÜGGER, Johannes. Lišajska flora Snežnika in Javornikov = Die Flechtenflora des Snežnik und der Javorniki mit besonderer Berücksichtigung der epiphytischen Arten. (Studia Forestalia Slovenica - Strokovna in znanstvena dela, 122). Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 2005. XII, 212 str. : ilustr. , 30 cm. ISBN 961-6425-22-6 [COBISS.SI-ID 219898368]

121
BONČINA, Andrej (ur.). Participacija v gozdarskem načrtovanju. (Strokovna in znanstvena dela, 119, [i. e.] 121). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2004. 153 str., ilustr. ISBN 961-6020-37-4. [COBISS.SI-ID 216447488]

120
ČATER, Matjaž. Vpliv svetlobe in podtalnice na naravno in sajeno dobovo mladje (Quercus robur L.) v nižinskem delu Slovenije = Effect of light and groundwater table on natural and planted seedlings of pedunculate oak (Quercus robur L.) in lowland parts of Slovenia. (Strokovna in znanstvena dela, 120). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2002. XII, 115 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 961-6425-05-6. [COBISS.SI-ID 120247808]

119
KRAJČIČ, Darij. Državni gozdovi v Sloveniji kot lastninska kategorija in objekt gospodarjenja = Slovenia's state forests as an ownership category and the subject of management. (Strokovna in znanstvena dela, 119). Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, 2001. ISBN 961-6020-27-7. [COBISS.SI-ID 111151360]

118
KRAIGHER, Hojka (ur.), SMOLEJ, Igor (ur.). Rizosfera : raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih fazah gozda = The Rhizosphere : studies of forest soils and the rhizosphere and their influences on chosen physiological parameters of forest trees in selected forest ecosystems, forest types and developmental phases of the forest. (Strokovna in znanstvena dela, 118). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2000. XVIII, 280 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90316-7-9. [COBISS.SI-ID 110585600]

117
HOČEVAR, Stana, BATIČ, Franc, PISKERNIK, Milan, MARTINČIČ, Andrej. Glive v pragozdovih Slovenije. 3, Dinarski gorski pragozdovi na Kočevskem in v Trnovskem gozdu = Fungi in the virgin forest reserves in Slovenia. 3, The Dinaric mountain virgin forest reserves of Kočevsko and Trnovski gozd. (Strokovna in znanstvena dela, 117). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: = Slovenian Forestry Institute, 1995. XXIV, 320 str., ilustr. ISBN 961-90316-0-1. [COBISS.SI-ID 57244416]

116
WINKLER, Iztok, KOŠIR, Boštjan, KRČ, Janez, MEDVED, Mirko. Kalkulacije stroškov gozdarskih del. (Strokovna in znanstvena dela, 113 [i. e. 116]). Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete, 1994. 69 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6020-04-8. [COBISS.SI-ID 41049088]

115
BONČINA, Andrej. Prebiralni dinarski gozd jelke in bukve. (Strokovna in znanstvena dela, 115). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1994. 94 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6020-03-X. [COBISS.SI-ID 41018880]

114
KOŠIR, Boštjan, MEDVED, Mirko, DOBRE, Andrej, BITENC, Borut. Stanje mehanizacije ter storilnosti in izkoriščanja delovnega časa delavcev v neposredni proizvodnji gozdarstva R Slovenije konec leta 1992 = A survey of mechanization, productivity and the utilisation of working time stage in forestry manual workers in the Republic of Slovenia at the end of 1992. (Strokovna in znanstvena dela, 114). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 1993. 86 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 37338880]

113
PISKERNIK, Milan. Mikroreliefne gozdne združbe slovenskega ozemlja = The microrelief forest vegetation of the Slovene territory. (Strokovna in znanstvena dela, 113). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1993. 370 str., ilustr. ISBN 961-6020-01-3. [COBISS.SI-ID 36684032]

112
KORDIŠ, Franjo. Dinarski jelovo bukovi gozdovi v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 112). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1993. 139 str., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 34143744]

111
WINKLER, Iztok, VOVŠEK, Andrej, FURLAN, Franci. Oddaja del in prodaja lesa iz javnih gozdov. (Strokovna in znanstvena dela, 111). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1992. 86 str. [COBISS.SI-ID 31409408]

110
KOŠIR, Boštjan, MEDVED, Mirko, DOBRE, Andrej, BITENC, Borut. Uporaba časovnih normativov v gozdarstvu Republike Slovenije od leta 1985 do leta 1990 = The use of standard times in the forestry of the Republic of Slovenia in the period from 1985 to 1990. (Strokovna in znanstvena dela, 110). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1992. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32423424]

109
KAVČIČ, Slavka. Osnove in merila za razdelitev premoženja gozdarskih podjetij. (Strokovna in znanstvena dela, 109). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1992. 78 str., tabele. [COBISS.SI-ID 31031808]

108
LIPOGLAVŠEK, Marjan. Težavnost dela sekačev = Workload of lumbermen. (Strokovna in znanstvena dela, 108). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1992. 124 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29694464]

107
DOBRE, Andrej, KOŠIR, Boštjan, MEDVED, Mirko, BITENC, Borut. Stanje mehanizacije ter storilnosti in izkoriščanja delovnega časa delavcev v neposredni proizvodnji gozdarstva R Slovenije konec leta 1990 = A survey of mechanization, productivity and the utilisation of working time stage in forestry manual workers in the Republic of Slovenia at the end of 1990. (Strokovna in znanstvena dela, 107). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1991. 81 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28063744]

106
PISKERNIK, Milan. Gozdna, travniška in pleveliščna vegetacija Primorske = The forest grassland and weed vegetation of Adriatic Slovenia. (Strokovna in znanstvena dela, 106). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1991. 61, 180 str., tabele. [COBISS.SI-ID 22713856]

105
ADAMIČ, Miha. Prehranske značilnosti kot element načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste divjadi s poudarkom na jelenjadi (Cervus elaphus L.) : doktorska disertacija na Univerzi v Beogradu = Food habits as an element of the management of ungulate populations with the emphasis on the red deer (Cervus elaphus L.) : doctoral dissertation at Belgrade University. (Strokovna in znanstvena dela, 105). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, VTOZD za gozdarstvo, 1990. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17016064]

104
KOŠIR, Boštjan, DOBRE, Andrej, MEDVED, Mirko. Stanje mehanizacije ter storilnosti in izkoriščanja delovnega časa delavcev v neposredni proizvodnji gozdarstva SR Slovenije konec leta 1988 = A survey of mechanization, productivity and the utilisation of working time stage in forestry manual workers in the Socialistic Republic of Slovenia at the end of 1988. (Strokovna in znanstvena dela, 104). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, VTOZD za gozdarstvo, 1989. 81 str., 37 str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17713664]

103
KAVČIČ, Slavka, POGAČNIK, Janez, DOBRE, Andrej, REBULA, Edvard, ĐUKIĆ, Toni, OTRIN, Zdenko. Merjenje gospodarske zmogljivosti gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 103). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1989. 218 str., tabele. [COBISS.SI-ID 16664576]

102
KAVČIČ, Slavka, WINKLER, Iztok, POGAČNIK, Janez, ANKO, Boštjan, ŽONTA, Ivan, GAŠPERŠIČ, Franc, DOBRE, Andrej, ADAMIČ, Miha, BOŽIČ, Janez, ŠINKO, Milan. Strokovne podlage za oblikovanje gozdarske zakonodaje. (Strokovna in znanstvena dela, 102). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1989. 360 str. [COBISS.SI-ID 7554304]

101
PERKO, Franc, ADAMIČ, Miha, ČOP, Janez, POGAČNIK, Janez. Gospodarjenje z gozdom ob upoštevanju potreb rastlinojede divjadi. (Strokovna in znanstvena dela, 101). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1989. 193 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7526656]

100
CVENKEL, Jože, MLINŠEK, Dušan. Smrekov gozd v Triglavskem narodnem parku. (Strokovna in znanstvena dela, 100). (Gozdni rezervati Slovenije). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1988. 45 str., [3] zganj. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7301376]

99
KAVČIČ, Slavka, KAVČIČ, Bogdan, DEŠKOVIČ, Darko. Optimalna poslovna in samoupravna organiziranost gozdarstva : 2. (Strokovna in znanstvena dela, 99). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1988. 132 str. [COBISS.SI-ID 19034168]

98
WINKLER, Iztok, BIZJAK, Franc, GASPARIČ, Zdenko, MRZELJ, Franc, NOTAR, Matej, PIRKMAIER, Sašo, POVŠIČ, Rudi, TRATNIK, Mirko, ZAKRAJŠEK, Zmago. Zagotavljanje sredstev za gozdno reprodukcijo. (Strokovna in znanstvena dela, 98). Ljubljana: Biotehniška fakulteta: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1988. 187 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1284098]

97
KOŠIR, Boštjan, DOBRE, Andrej, MEDVED, Mirko, UDE, Jernej. Stanje mehanizacije ter storilnosti in izkoriščanja delovnega časa delavcev v neposredni proizvodnji gozdarstva SR Slovenije konec leta 1986 = A survey of mechanization, productivity and the utilisation of working time stage in forestry manual workers in the Socialistic Republic of Slovenia at the end of 1986. (Strokovna in znanstvena dela, 97). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1988. 83 str., [29] str. pril., pregl. [COBISS.SI-ID 6484480]

96
REBULA, Edvard, KOŠIR, Boštjan. Gospodarnost različnih načinov spravila lesa = Efficiency of various methods of timber skidding. (Strokovna in znanstvena dela, 96). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1988. XI, 123 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3874816]

95
GAŠPERŠIČ, Franc, KOTAR, Marijan. Zaključno poročilo o območnih gozdnogospodarskih načrtih v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 95). Ljubljana, 1986(i.e.1987): Ljubljana. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6276864]

94
WINKLER, Iztok. Zasebni gozdovi v Sloveniji - stanje in novejša gibanja, (Strokovna in znanstvena dela, 94). Ljubljana: [s. n.], 1987. 116 str. [COBISS.SI-ID 6277120]

93
ADAMIČ, Miha. Ekologija divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji = The ecology of capercaillie (Teatrao urogallus L.) in Slovenia (Yugoslavia). (Strokovna in znanstvena dela, 93). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1987. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22355713]

92
BATIČ, Franc. Ekologija fotosinteze pri bodiki (Ilex aquifolium L.). (Strokovna in znanstvena dela, 92). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1987. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6277376]

91
ZADNIK STIRN, Lidija. Matematični model za optimalno upravljanje gozdnogospodarskega območja. (Strokovna in znanstvena dela, 91). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1986. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6277632]

90
LIPOGLAVŠEK, Marjan, TRKMAN, Milan. Obremenitve šoferjev gozdarskih kamionov. (Strokovna in znanstvena dela, 90). Ljubljana: Biotehniška fakulteta: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, VTOZD za gozdarstvo, 1986. X, 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6277888]

89
HARTMAN, Tomaž. Gozdni rezervati Slovenije : pragozd Rajhenavski Rog KO O3. (Strokovna in znanstvena dela, 89). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1987. 80 str., [10] zganj. f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22505729]

88
LEBEZ LOZEJ, Julijana. Gozdni rezervati Slovenije : pragozd Ravna gora BR O2. (Strokovna in znanstvena dela, 88), (Gozdni rezervati Slovenije). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1987. 45 str., [6] zganj. f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22505985]

87
KORDIŠ, Franjo. Gozdni rezervati Slovenije : Pragozd Bukov vrh GG TO 28. (Strokovna in znanstvena dela, 87). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. 71 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 135169]

86
LEBEZ, Jana. Gozdni rezervati Slovenije : gozdni rezervati Motvarjevci, Ginjevec, Zgornje Kobilje MS 03 MS 02 MS 01. (Strokovna in znanstvena dela, 86). Ljubljana, 1985. [COBISS.SI-ID 6288896]

85
JANEŽIČ, Vlado. Gozdni rezervati Slovenije : gozdni rezervat Ždolce PO 11. (Strokovna in znanstvena dela, 85). Ljubljana, 1985: Biotehniška fakulteta. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6288640]

84
MLINŠEK, Dušan (ur.). Gozdni rezervati v Sloveniji : naraven gozd v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 84). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1985. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6288384]

83
MRAKIČ, Jožef, VOMER, Bojan. Gozdni rezervati Slovenije : Gozdni rezervat Lovrenška jezera MB 0l SG 0l CE 07. (Strokovna in znanstvena dela, 83), (Gozdni rezervati Slovenije). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. 81 str., [7] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 133889]

82
CENČIČ, Ljubo. Gozdni rezervati Slovenije : Pragozd Šumik MB 05. (Strokovna in znanstvena dela, 82). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 133633]

81
TURK, Viljem, KASTELIC, A., HARTMAN, Tomaž. Gozdni rezervati Slovenije : Pragozd Pečka NM 01. (Strokovna in znanstvena dela, 81). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. 75 str., [2] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 133377]

80
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije ob koncu leta 1984. (Strokovna in znanstvena dela, 80). Ljubljana, 1985. 41 str., tabele. [COBISS.SI-ID 6287360]

79
WINKLER, Iztok, KAVČIČ, Bogdan, KAVČIČ, Slavka, DEŠKOVIČ, D.. Optimalna poslovna in samoupravna organiziranost gozdarstva. (Strokovna in znanstvena dela, 79). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1985. 375 str., tabele. [COBISS.SI-ID 4271106]

78
KOŠIR, Boštjan. Učinki spravila lesa z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi. Vpliv postavljanja in razstavljanja žičnih žerjavov s stolpi na stroške spravila lesa na primeru iz Trnovskega gozda. (Strokovna in znanstvena dela, 78). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1985. 117 str., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 132865]

77
REBULA, Edvard. Vlačenje ali vožnja pri transportu gozdnih sortimentov? (Strokovna in znanstvena dela, 77). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1985. 98 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6286592]

76
HOČEVAR, Stana. Preddinarski gorski pragozdovi : Trdinov vrh in Ravna gora na Gorjancih, Kopa v Kočevskem Rogu in Krokar na hrbtu pogorja Borovška gora - Planina nad Kolpo : (mikoflora, vegetacija in ekologija). (Strokovna in znanstvena dela, 76). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1985. 267 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 132353]

75
PISKERNIK, Milan. Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja : fitocenološke razpredelnice. (Strokovna in znanstvena dela, 75). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1982. 149 str. [COBISS.SI-ID 6286080]

74
KUDER, Milan. Delovni čas in storilnost v gozdarstvu Slovenije v letih 1980-1983. (Strokovna in znanstvena dela, 74). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1984. 47 str. [COBISS.SI-ID 38801408]

73
KUDER, Milan. Izkoriščanje delovnega časa in storilnost v gozdarstvu Slovenije. (Strokovna in znanstvena dela, 73). Ljubljana, 1983. 44 str., tabele. [COBISS.SI-ID 6285568]

72
REBULA, Edvard. Uporabnost značilnosti sestoja in rastišča za napovedovanje izdelovalnih časov sečnje in spravila. (Strokovna in znanstvena dela, 72). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1983. 183 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6285312]

71
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije koncem leta 1982. (Strokovna in znanstvena dela, 71). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1983. 49 str., [5] f., [4] zganjene f. pril. [COBISS.SI-ID 6285056]

70
SVETLIČIČ, Adi. O soodvisnosti gozdnega in lesnega gospodarstva s posebnim ozirom na medsebojna tehnična in ekonomska razmerja med proizvodnjo hlodov in žaganim lesom smreke-jelke in bukve. Del 1, Tehnične osnove. (Strokovna in znanstvena dela, 70). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1983. 87 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6284800]

69
KRIVEC, Amer, WINKLER, Iztok. Nakladanje in razkladanje dolgega lesa iglavcev s hidravličnimi nakladalnimi žerjavi. (Strokovna in znanstvena dela, 69). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1983. 158 str. [COBISS.SI-ID 614685]

68
LIPOGLAVŠEK, Marjan, KUMER, Pavle, KOCIJANČIČ, Mario. Delo traktoristov v gozdarstvu. (Strokovna in znanstvena dela, 68). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1981. 149 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6284288]

67
KOTAR, Marijan. Rast smreke Picea abies (L.) Karst. na njenih naravnih rastiščih v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 67). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1980. 250 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17802240]

66
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije koncem leta 1980. (Strokovna in znanstvena dela, 66). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1981. 45 str., 10 f. pril. [COBISS.SI-ID 6283776]

65
KRIVEC, Amer. Proučevanje traktorskega spravila lesa. (Strokovna in znanstvena dela, 65). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1979. 211 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6276608]

64
CIGLAR, Milan. Raziskave o posledicah izpraznitve gozdnate kulturne krajine, prikazane na primeru Kočevske : (prispevek h kvantifikaciji kulturne krajine kot osnovi za prostorsko in krajinsko načrtovanje). (Strokovna in znanstvena dela, 64). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1978. 162 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 130817]

63
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije koncem leta 1978. (Strokovna in znanstvena dela, 63). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1979. 33 str. + pril., tabele. [COBISS.SI-ID 6283264]

62
KOTAR, Marijan. Debela jelka s Turna. (Strokovna in znanstvena dela, 62). Ljubljana: Inštitut za gozdno gospodarstvo, 1978. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6283008]

61
REBULA, Edvard. Ugotavljanje osnov potrebnega časa za sečnjo in izdelavo jelovine in smrekovine v postojnskem gozdnogospodarskem območju. (Strokovna in znanstvenega dela ; 61). Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1977. 170 str. : ilustr. ; 24 cm. [COBISS.SI-ID 6282752]

60
ČOKL, Martin. Merjenje sektorjev in njihovega potenciala. (Strokovna in znanstvena dela, 60). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1977. X, 292 str. [COBISS.SI-ID 130049]

59
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije koncem leta 1976. (Strokovna in znanstvena dela, 59). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1977. 66 str. + pril., tabele. [COBISS.SI-ID 6282240]

58
KOTAR, Marijan. Korenova smreka z zasavskega hribovja. (Strokovna in znanstvena dela, 58). Ljubljana, 1977. [COBISS.SI-ID 6281984]

57
TURK, Zdravko. Metodika kalkulacija ekonomičnosti strojnog rada u šumarstvu. (Stručni i znanstveni radovi, 57). Ljubljana: Biotehniški fakultet Univerziteta u Ljubljani: Institut za šumsko i drvno gospodarstvo, 1977. 76 str. [COBISS.SI-ID 129537]

56
KORDIŠ, Franjo. Vitalnost in konkurenca v mešanem gozdu bukve in plemenitih listavcev na rastišču Abieti-Fagetum dinaricum. (Strokovna in znanstvena dela, 56). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri biotehniški fakulteti, 1977. 125 str., tabele, grafikoni. [COBISS.SI-ID 6281472]

55
SGERM, Franjo. Topolov nasad v Špici in njegova rentabilnost. (Strokovna in znanstvena dela, 55). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1977. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6281216]

54
REBULA, Edvard. Odvisnost učinka sečnje in izdelave listavcev od prsnega premera drevesa. (Strokovna in znanstvena dela, 54). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1977. [COBISS.SI-ID 6280960]

53
KAVČIČ, Slavka. Informacije za ugotovitev dela dohodka, ki izhaja iz različnih naravnih in proizvodnih pogojev gospodarjenja v gozdarstvu. (Strokovna in znanstvena dela, 53). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1977. 97 str., graf. prik. [COBISS.SI-ID 6280704]

52
LIPOGLAVŠEK, Marjan. Vpliv časovnega spreminjanja vlažnosti drobnega bukovega lesa na merjenje po teži. (Strokovna in znanstvena dela, 52). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1976. [COBISS.SI-ID 6280448]

51
IVANEK, Franc. Vrednotenje poškodb pri spravilu lesa v gozdovih na Pohorju. (Strokovna in znanstvena dela, 51). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1976. [COBISS.SI-ID 6280192]

50
ŽUMER, Lojze. Delež gozdov v slovenskem prostoru. (Strokovna in znanstvena dela, 50). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1976. XVI, 259 str., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 128257]

49
ČOKL, Martin. Metodika ugotavljanja razvoja sestojev. (Strokovna in znanstvena dela, 49). Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1976. 84 str. [COBISS.SI-ID 6279680]

48
ERKER, Rihard, PUHEK, Vlado. Eksote gozdnega drevja v Sloveniji : sitka - Picea sitchensis (BONG.)CARR. (Strokovna in znanstvena dela, 48). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1976. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6279424]

47
REMIC, Ciril. Stanje mehanizacije v izkoriščanju gozdov SR Slovenije koncem leta 1974. (Strokovna in znanstvena dela, 47). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1975. 63 str., tabele. [COBISS.SI-ID 6279168]

45
ČOKL, Martin. Racionalizacija urejanja mladonosnih gozdov. (Strokovna in znanstvena dela, 45 [i.e. 46]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1975. 143 str. [COBISS.SI-ID 6278912]

44
TURK, Zdravko. Metodika kalkulacij ekonomičnosti strojnega dela v gozdarstvu, (Strokovna in znanstvena dela, 44). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1975. 76 str. [COBISS.SI-ID 13117696]

44
URBANC, Andrej. Pomen in vloga lesa v zunanji trgovini SR Slovenije. (Strokovna in znanstvena dela, 44 [i.e .45]). Ljubljana, 1975. [COBISS.SI-ID 6278656]

43
ČOKL, Martin. Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik : tablice. (Strokovna in znanstvena dela, [43]). (4. izd.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1975. 364 str. [COBISS.SI-ID 232499]

42-2
PISKERNIK, Milan. Vegetacijska razčlenitev hrastovih, kostanjevih, lipovčevih in gabrovih gozdov v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, [42-2]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1974. 11 str. + 24 str. [COBISS.SI-ID 764467]

42-1
TURK, Zdravko. Mehanizirana obdelava oblovine iglavcev in njena ekonomičnost. (Strokovna in znanstvena dela, [42-1]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete, 1974. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 842548]

41
PIPAN, Rudolf. Optimalna lesna zaloga slovenskih gozdov ob upoštevanju prirastka vrednosti. (Strokovna in znanstvena dela, [41]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1974. 113+(I) str. [COBISS.SI-ID 763955]

40
LIPOGLAVŠEK, Marjan. Spravilo lesa s konji v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, [40]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1974. 87 str. [COBISS.SI-ID 624691]

39
GAŠPERŠIČ, Franc. Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na visokem Krasu Snežniško-Javorniškega masiva : disertacija. (Strokovna in znanstvena dela, [39]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1974. 133 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11880704]

38
CIGLAR, Milan. Možnosti uvajanja kmečkega turizma na gorskih kmetijah. (Strokovna in znanstvena dela, [38]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1974. 50 str., [30] str. pril. [COBISS.SI-ID 8534529]

37
TURK, Zdravko, LIPOGLAVŠEK, Marjan. Volumni in težinski delež lubja glede na premer deblovine jelke, smreke in bukve v nekaterih območjih Slovenije. ([Strokovna in znanstvena dela, 37]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1972. 68 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7059250]

36
KRIVEC, Amer. Mehanizirano nakladanje pri prevozu lesa = Mehanizirani utovar kod prijevoza drva = Mehanisches Verladen beim Holztransport. ([Strokovna in znanstvena dela, 36]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1972. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 561459]

35
ČOKL, Martin. Tablice za kubiciranje okroglega lesa z mnogokratniki. ([Strokovna in znanstvena dela, 35]). V Ljubljani: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri bioteh.fakulteti, 1972. 156 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7926021]

34
ČOKL, Martin. Prirastne tarife. ([Strokovna in znanstvena dela, 34]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1972. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4334902]

33
FRAS, Jože, KOCIJANČIČ, Mario, KUMER, Pavle, ROZMAN, Ivan, SUŠNIK, Janko, UDE, Jernej, WINKLER, Iztok. Beneficirana delovna doba gozdnega delavca v neposredni gozdni proizvodnji. ([Strokovna in znanstvena dela, 33]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, 1972. 289 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6066226]

32
SGERM, Franjo. Debela jelka iz Trnovskega gozda. ([Strokovna in znanstvena dela, 32]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1971. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8129074]

31
WINKLER, Iztok. Zasebni gozdovi v SR Sloveniji kot družbeno-ekonomski problem. ([Strokovna in znanstvena dela, 31]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1970. 133 str., XXII pril. [COBISS.SI-ID 3813431]

30
WINKLER, Iztok, UDE, Jernej. Gospodarnost nove tehnologije sečnje in izdelave iglavcev. Osnove fiziološke meritve pri gozdnem delu. ([Strokovna in znanstvena dela, 30]). Institut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1970. 85 str. [COBISS.SI-ID 6624261]

29
PEČNIK, Franc. Sodobna tehnologija sečnje in izdelave iglavcev. ([Strokovna in znanstvena dela, 29]). V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1970. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1213862]

28
HORVAT-MAROLT, Sonja. Stanje in razvojne tendence v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu. Nove metode dela in možnosti racionalizacije v drevesničarstvu. ([Strokovna in znanstvena dela, 28]). V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1970. 46 str. [COBISS.SI-ID 1214118]

27
ČOKL, Martin. Racionalizacija metod za urejanje gozdov. ([Strokovna in znanstvena dela, 27]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1970. 105 str. [COBISS.SI-ID 32012801]

26
WINKLER, Iztok. Ekonomski položaj kmečkih gozdnih posestnikov v Sloveniji. ([Strokovna in znanstvena dela, 26]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1969. 40 str. [COBISS.SI-ID 1214374]

25
TURK, Zdravko. Ročno in strojno držanje celuloznega lesa : uporabnost nekaterih materialov. ([Strokovna in znanstvena dela, 25]). V Ljubljani: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo biotehniške fak., 1969. 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11379461]

24
KNEZ, Anton. Vloga gozdarstva pri reševanju problematike višinskih kmetij. ([Strokovna in znanstvena dela, 24]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1969. 101 str. [COBISS.SI-ID 1214630]

23
KOVAČ, Jože, WINKLER, Iztok. Ugotavljanje normativov za sečnjo in izdelavo sortimentov listavcev. ([Strokovna in znanstvena dela, 23]). Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in industrije za predelavo lesa SRS, 1968. 33 str., [4] f. pril. [COBISS.SI-ID 7018038]

22
TURK, Zdravko. Mehanizirano lupljenje in držanje lesa : kdaj in kej se le-to izplača tudi pri nas. ([Strokovna in znanstvena dela, 22]). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1967. 104 str. [COBISS.SI-ID 1214886]

21
KRIVEC, Amer. Preučevanje mehanizacije transporta lesa. ([Strokovna in znanstvena dela, 21]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1967. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5611265]

20
HOČEVAR, Stana. Bolesti šumskog drveća. Zv. 1. ([Strokovna in znanstvena dela, 20]). Ljubljana: Institut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1967. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30768385]

19
HOČEVAR, Stana. Najvažnejše smrekove in macesnove bolezni. ([Strokovna in znanstvena dela, 19]). Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije SRS, 1966. [COBISS.SI-ID 5649713]

18
TURK, Zdravko. Krojenje gozdnih lesnih sortimentov. ([Strokovna in znanstvena dela, 18]). dostisk. Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1962. 127 str. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1215142]

17
NOVAK, Marjan. Ekonomska stran načrtovanja omrežja gozdnih cest. ([Strokovna in znanstvena dela, 17]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1963. 42 str. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1215398]

16
ČOKL, Martin. Tehnika odkazovanja. ([Strokovna in znanstvena dela, 16]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1962. 251 str. [COBISS.SI-ID 1215910]

15
CIVIDINI, Rudolf. Priročnik za umetno sušenje lesa. ([Strokovna in znanstvena dela, 9]). 2. dop. izd. Ljubljana: Institut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1957. zv. (loč.pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 742793]

14
ČOKL, Martin. Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik : tablice. (Strokovna in znanstvena dela, [14]). 3. izpopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1961. 366 str. [COBISS.SI-ID 9863071]

13
ČOKL, Martin. Tarife za urejanje gozdov z mnogokratniki. (Strokovna in znanstvena dela, [13]). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1961. [144] str., tabele. [COBISS.SI-ID 9435954]

12
ČOKL, Martin. Tablice za kubiciranje okroglega lesa z mnogokratniki. (Strokovna in znanstvena dela, [12]). V Ljubljani: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri bioteh.fakulteti, 1960. 156 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1216166]

11
TURK, Zdravko. Vprašanje ekonomičnosti motornih verižnih žag. Preračunavanje učinka motornih verižnih žag na količino izdelka (akordno postavko), (Strokovne razprave, Zv. 1). ([Strokovna in znanstvena dela, 11]). Ljubljana: Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, 1959. 43, 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51918592]

10
ČOKL, Martin. Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik : tablice. (Strokovna in znanstvena dela, [10]). 2. izpopolnjena in razširjena izd. [V Ljubljani]: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1958. 310 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1215654]

9
CIVIDINI, Rudolf. Nekaj osnovnih pravil za ravnanje s sušilnico. ([Strokovna in znanstvena dela, 15]). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1962. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 975241]

8
HOČEVAR, Stana. Kaj bo z domačim kostanjem v slovenskem primorju? ([Strokovna in znanstvena dela, 8]). [Ljubljana]: Stalna mešana republiška komisija za zatiranje kostanjevega raka v Sloveniji, 1952. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1216422]

7
ČOKL, Martin. Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik. Del 1, Tablice. (Strokovna in znanstvena dela, [7]). Ljubljana: "Kmečka knjiga", 1952. 221 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1823540]

6
MIKLAVŽIČ, Jože. Melioracija in konverzija gozdov : na rastiščni, gojitveni in gospodarski osnovi razložena na treh praktičnih primerih. (Strokovna in znanstvena dela, 6). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1961. 290 str., ilustr., 12 prilog. [COBISS.SI-ID 1145510]

5
MIKLAVŽIČ, Jože, ŽUMER, Lojze. Proizvodnja in uporaba topolovine v Sloveniji. (Strokovna in znanstvena dela, 5). Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 1959. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9379638]

4
TREGUBOV, Vladimir (ur.), ČOKL, Martin (ur.). Prebiralni gozdovi na Snežniku : vegetacijska in gozdnogospodarska monografija = Futaies Jardinées de Snežnik : monographie phytosociologique et forestiere. (Strokovna in znanstvena dela, 4). Ljubljana: Kmečka knjiga, 1957. 163 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11597666]

3
MIKLAVŽIČ, Jože. Premena umetnih nižinskih smrekovih sestojev. (Strokovna in znanstvena dela, 3). Ljubljana: Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo LR Slovenije, 1954. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9379382]

2
WRABER, Maks. Gojenje gozdov v luči genetike : biološka problematika gozdnega semenarstva. (Strokovna in znanstvena dela, 2). Ljubljana: Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo LR Slovenije, 1950. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9379126]

1
CIVIDINI, Rudolf, PRISTER, Miroslav. Prispevek k racionalizaciji dela s krožnimi žagami. (Strokovna in znanstvena dela, 1). Ljubljana: Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo LR Slovenije, 1949. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 985993]