Stališča strokovnjakov so na dogodku, ki ga je povezoval Aljoša Petek, mag. prav. (PIC), predstavili predsednica mreže Globalno partnerstvo za vode Slovenije izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta UL), ter sodelavca Biotehniške fakultete doc. dr. Igor Zelnik, član Slovenskega društva za zaščito voda in krajinska arhitektka doc. Darja Matjašec. Poudarili so, da so sistemski problemi na področju upravljanja voda, ki smo jim priča, posledica dolgoletnega zavračanja opozoril in priporočil strokovnjakov k prehodu k bolj trajnostnim, sonaravnim praksam. V dokumentu, ki ga podpisniki naslavljamo na politične predstavnike države in občin, izpostavljamo pomembnost izvajanja dolgoročnih in vzdržnih sanacijskih ukrepov po poplavah ter ključne korake, ki bi jim ob soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi ob sodelovanju politike, stroke in civilne družbe morali slediti v prihodnje.

Doc. dr. Igor Zelnik: »Rekam je treba vrniti prostor za njihovo normalno delovanje, sicer si ga bodo vedno jemale same. Trajnostno to lahko rešimo zgolj s celovitim pristopom, kar lahko dosežemo le skupaj.«

 Foto 1- tk 13.9.23.JPG 

Foto 1: od leve proti desni: dr. Igor Zelnik (BF, SDZV), Aljoša Petek (PIC), Barbara Čenčur Curk (GWP), Darja Matjašec (BF) (arhiv SDZV)

Doc. Darja Matjašec: »V zadnjih 20. letih je bil pri nas sistem prostorskega načrtovanja razgrajen. Gradnja na poplavnih območjih je samo ena izmed negativnih posledic razgradnje, ki pa v času katastrofalnih poplav, kot smo jim bili priča letos avgusta, odraža veliko materialno škodo, degradirano okolje in neizmerno stisko prizadetih ljudi. Vse načrtovane gradnje in posegi na poplavnem območju se morajo zato nujno zaustaviti, nujno se morajo prevetriti tudi protipoplavni ukrepi, če ti niso načrtovani na način, da se večina visoke vode zadržuje gorvodno od urbaniziranih območij. Občine tako zaradi zagotavljanja splošne varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami in prilagajanja na podnebne spremembe ne smejo imeti več avtonomije na področju urejanja prostora. To dejavnost je treba smiselno omejiti in prerazporediti na državo in regionalne javne strokovne službe ter zagotoviti objektiven in strokoven nadzor načrtovalskih procesov.«

Foto 2- tk 13.9.23.JPG

Foto 2: udeleženci v dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki (arhiv SDZV).

 

Javni poziv po poplavah.pdf

PRILOGA Javnemu pozivu o obnovi po poplavah.pdf