Naziv zaslužna profesorica oz. zaslužni profesor, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujo upokojeni učiteljici oziroma učitelju Univerze za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, so letos prejele kar 3 upokojene profesorice Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in sicer:

zasluzne profesorice bf ul.jpg

Nove zaslužne profesorice BF UL skupaj z dekanjo prof. dr. Marino Pintar (Foto: Bor Slana/STA)

Prof. dr. Katarina Čufar, ki je prepoznavna profesorica in znanstvenica z izjemnim prispevkom k razvoju znanosti o lesu in dendrokronologije. Z več kot 120 vrhunskimi objavami in več kot 6000 citati je ena najvidnejših raziskovalk. Prejela je več nagrad, tudi Zoisovo priznanje in Jesenkovo nagrado. Deluje v mednarodni akademiji International Academy of Wood Science in v več mednarodnih združenjih. S pedagoškim delom ter vodenjem in upravljanjem je izjemno prispevala k ugledu Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani.

katarina cufar.jpg

Prof. dr. Katarina Čufar (Foto: Bor Slana/STA).

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, redna profesorica za področje agrometeorologije na BF UL, ki je več kot 40 let predano opravljala pedagoško in raziskovalno delo na področjih aplikativne meteorologije, biometeorologije in klimatologije ter je med pionirji raziskovanja podnebnih sprememb v Sloveniji. Prejela je številna priznanja, skupaj s člani Medvladnega odbora za podnebne spremembe in Alom Gorom tudi Nobelovo nagrado za mir 2007. Posebej izstopajo njeni dosežki na področju popularizacije znanosti in ozaveščanja o okoljskih problemih.

lucka kajfez bogataj.jpg

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (Foto: Bor Slana/STA)

Prof. dr. Irena Rogelj, ki je s svojim raziskovalnim, pedagoškim in strokovnim delom neizbrisljivo zaznamovala področja mlekarstva, prehrane in probiotikov. Slednjega je že pred več kot 40 leti prepoznala kot izjemno perspektivnega, nadgradila pa ga je še s pomenom razvoja mikrobiote v najzgodnejšem življenjskem obdobju. Odlikuje jo bogat znanstvenoraziskovalni opus, dolgoletno sodelovanje z gospodarstvom, članstvo v mnogoterih komisijah, za kar je prejela številne nagrade, priznanja, tudi za življenjsko delo.

irena rogelj.jpg

Prof. dr. Irena Rogelj (Foto: Bor Slana/STA).

 

Prešernovo nagrado UL študentkam in študentom za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti sta prejela:

Žan Lobnik Cimerman z Oddelka za biologijo BF UL za svoje magistrsko delo z naslovom Mahovi gozdnih in barjanskih habitatnih tipov Pohorja pod mentorstvom doc. dr. Simone Strgulc-Krajšek, in somentorstvom doc. dr. Lada Kutnarja iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Žan je v sklopu magistrskega dela raziskoval mahovno floro izbranih gozdnih in barjanskih habitatnih tipov Natura 2000 na Pohorju. Primerjal je vrstno sestavo mahov med posameznimi habitatnimi tipi, preko katere je ocenil različne okoljske parametre raziskovanih območij. Delo je poglobljen pogled v diverziteto in ekologijo mahov na Pohorju. Trenutno je zaposlen kot mladi raziskovalec na Katedri za botaniko in fiziologijo rastlin, na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in nadaljuje delo na področju briologije.

presernova_zan.jpg

Žan Lobnik Cimerman skupaj z mentorico, somentorjem in dekanjo BF UL (Foto: Nebojša Tejić/STA).

Žiga Vogrin z Oddelka za agronomijo BF UL za magistrsko svoje delo z naslovom Fenotipizacijsko vrednotenje odziva bazilike (Ocimum basilicum L.) na UV-A sevanje pod mentorstvom prof. dr. Boris Lazarević z Agronomske fakultete Univerze v Zagrebu, in somentorstvom prof. dr. Dominika Vodnika. Naloga obravnava tematiko eustresa, koristnega stresa, ki se v sodobni kmetijski proizvodnji vedno bolj uveljavlja za utrjevanje rastlin in za doseganje kakovostnejšega pridelka. Rezultati, ki imajo vrednost tako za bazično znanost kot tudi za aplikacijo – upravljanje svetlobnih režimov ob gojenju vrtnin v zavarovanih prostorih, so bili predstavljeni tudi v znanstvenem članku v reviji Scientia Horticulturae.

presernova_ziga.jpg

Žiga skupaj z mentorjem, somentorjem in dekanjo BF UL  (Foto: Nebojša Tejić/STA).

 

Zlato plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujemo posameznikom in skupinam za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani so prejeli:

Prof. dr. Simon Horvat iz Oddelka za zootehniko BF UL. Doktoriral je na Univerzi v Kaliforniji, nato osem let deloval raziskovalno na Roslin inštitutu in na Univerzi v Edinburghu. Svoje bogato znanje in izkušnje je prinesel na BF UL, kjer raziskovalno deluje na področju genetike, animalne biotehnologije in molekularne biologije. Za svoje znanstvene dosežke je prejel številne nagrade, leta 2013 tudi Zoisovo priznanje.

simon hrovat.jpg

Prof. dr. Simon Horvat ob prejemu plakete (Foto: Nebojša Tejić in Katja Kodba/STA).

Prof. dr. Ines Mandić Mulec z Oddelka za mikrobiologijo BF UL. Profesorica za področje mikrobiologije ima izjemne rezultate na znanstvenem, pedagoškem in strokovnem področju, še posebej pri raziskavah mikrobne komunikacije. Je prodekanja novega Oddelka za mikrobiologijo na BF UL, za ustanovitev katerega ima izjemne zasluge. Bogate raziskovalne izkušnje je kot učiteljica in mentorica delila z veliko generacijami študentov doma in v tujini.

ines mandic mulec.jpg

Prof. dr. Ines Mandić Mulec ob prejemu plakete (Foto: Nebojša Tejić in Katja Kodba/STA).

Znan. svet. dr. Anita Solar z Oddelka za agronomijo BF UL. Dr. Sotlar se na BF UL posveča strokovnemu in raziskovalnemu delu z lupinarji. Ustvarila je pet slovenskih sort oreha in razvila blagovni znamki Slovenski oreh in Slovenski lešnik. Svoje znanje prenaša na pridelovalce lupinarjev, kar se odraža v postavitvi 543 hektarjev nasadov oreha in 197 hektarjev leske. S ciklusi predavanj in vaj uspešno sodeluje pri pedagoškem delu.

 

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce, ki jih podeljujemo za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke, sta prejeli doc. dr. Angela Balzano, z Oddelka za lesarstvo BF UL in doc. dr. Tanja Šumrada, z Oddelka za zootehniko BF UL. Dr. Angela Balzano je odlična mlada znanstvenica in asistentka na Oddelku za lesarstvo. Za svoje dosežke je prejela številne nagrade, med drugim italijanskega botaničnega društva za najboljšo disertacijo. Je predana pedagoginja, njeno delo je ocenjeno z nadpovprečnimi ocenami študentov. Svoje raziskovalne veščine prenaša na mednarodne študente in s tem dodatno krepi ugled Univerze v Ljubljani. Dr. Tanja Šumrada je ena od vodilnih evropskih raziskovalk mlade generacije na področju razvoja in uporabe ekonomskih eksperimentalnih metod. Z njimi empirično preverja pristope v kmetijstvu in kmetijski politiki, ki pozitivno vplivajo na varovanje okolja in narave. O poglobljenosti, izvirnosti in aktualnosti raziskovalnega pričajo izjemne objave in uspešno pridobljeni raziskovalni in strokovni projekti.

mladi sodelavci.jpg

Skupinska fotka nagrajenih mladih visokošolskih učiteljev in učiteljic ter sodelavcev in sodelavm (Foto: Nebojša Tejić in Katja Kodba/STA).

 

Priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivnem vzdušju na članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani so letos prejeli kar štirje sodelavci iz Biotehniške fakultete UL.

Darko Klobučar, ki je na BF UL zaposlen že od leta 1996, od leta 2008 naprej pa kot glavni tajnik fakultete strokovno, zanesljivo in učinkovito opravlja svoje naloge ter z vodstvom sodeluje pri upravljanju fakultete. Sodeloval je pri uvajanju novih poslovno-informacijskih sistemov. Odlikujejo ga tudi pripadnost fakulteti, praktičnost in življenjski pristopi pri reševanju delovnih izzivov ter čut za sodelavce in študente.

darko.jpg

Darko Klobučar ob prejemu priznanja (Foto: Bor Slana/STA).

Urška Kovačič, vodja Referata za študijske in študentske zadeve na Oddelku za lesarstvo BF UL, izkazuje rezultate dela, ki močno presegajo običajne okvire in zahteve delovnega mesta. Njene aktivnosti opazno krepijo pedagoški, znanstveni in strokovni ugled Univerze v Ljubljani in Biotehniške fakultete v domačem in mednarodnem prostoru.

urska.jpg

Urška Kovačič ob prejemu priznanja (Foto: Bor Slana/STA).

Greta Sorta uspešno opravlja zahtevno delo s študenti Oddelka za agronomijo ‒ koordinira praktično usposabljanje ter pomaga pri upravljanju Hortikulturnega centra BF UL. Z odgovornim in požrtvovalnim delom ter s pogosto že kar materinskim odnosom do študentov pomembno prispevka k zagotavljanju nemotenega dela fakultete in optimalnih pogojev za sodelavce in študente.

greta.jpg

Greta Sorta ob prejemu priznanja (Foto: Bor Slana/STA).

Mateja Vidmar že 25 let učinkovito skrbi za nemoten tok pedagoškega in raziskovalnega dela na Katedri za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo BF UL. Je zanesljiva, ustvarjalna in delovna članica, ki je skozi svojo strokovnost in zavzetost pomembno prispevala k ugledu Univerze v Ljubljani.

mateja.jpg

Mateja Vidmar ob prejemu priznanja (Foto: Bor Slana/STA).

 

Priznanje študentkam in študentom za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti je prejela tudi skupina 4 študentk in sicer Patricija Kunstek, Ivana Turnšek, in Suzana Kralj (vse z Biotehniške fakultete UL) ter Nina Maček (z Ekonomske fakultete UL), ki so kot ekipa s svojim znanjem, zavzetostjo in inovativnostjo v konkurenci najuglednejših evropskih univerz prejele več nagrad za izdelek »WiBuBa bar«. Ideja za granola ploščice je nastala z željo po ozaveščanju pomena prehrane ženske in njihovega dobrega počutja v obdobju načrtovanja otroka, nosečnosti in dojenja.

 

Vsem nagrajencem in nagrajenkam iskreno čestitamo!