Akronim:

PRO-PRIDELAVA

Številka pogodbe:

33133-1005/2018/19

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

14.12.2018 - 13.12.2021

Vrednost projekta BF:

111.600,00 €

Vrednost projekta skupaj:

249.940,00 €

Vodja projekta na BF:

Glavan Matjaž

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

 

Opis aktivnosti

Namen projekta je v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo trajnostne rabe vode za namakanje na kmetijskem gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih odvzemov iz vodnih virov za namakanje.

 

Cilji projekta

- vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) na državni ravni, ki združuje baze podatkov relevantne za optimizacijo prakse namakanja (lastnosti tal, trenutna količina vode v tleh, potrebe rastline po vodi in vremensko napoved);- aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave skozi izboljšano prakso namakanja jabolk, češenj, koruze, hmelja, paradižnika, krompirja, zelja in namiznega grozdja;- dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni demonstracijskih kmetij in širše (kmetij, ki niso del partnerstva, strokovnjakov, odločevalcev, študentov, laične javnosti);- video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju in njegovem pomenu za zvišanje produktivnosti kmetijske pridelave ter trajnostno rabo vode in varstvo okolja;- izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo in drugimi po Sloveniji.

 

Partnerji

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (vodilni partner)
 • Geološki zavod SlovenijeInštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • BO - MO d.o.o.Evrosad d.o.o., Krško
 • Panvita d.d., Murska Sobota
 • Kmetija Aleš Turk, Podbočje
 • Kmetija Jožef Ribič, Šempter v Savinjski dolini
 • Kmetija Purgaj Ivan, Pernica
 • Kmetija Karlovček, Andraž Rumpret, Šentjernej

 

Več informacij:

 

PRISPEVKI

 • 18. september 2020; Simpozij Vodni dnevi 2020

IZBOLJŠANJE ODZIVA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE S SISTEMOM ZA PODPORO O ODLOČANJU O NAMAKANJU - SPON (PRO-PRIDELAVA)

 

VIDEO

 

 

 

Slika 1 IMG_20210610_144643
 

​​BROŠURA


STROKONA GRADIVA

 
Sistem za podporo odločanju o namakanju (SPON)

spona

Razvoj

Pilotni sistem za podporo odločanju o namakanju je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) z naslovom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE15 CCA/SI/000070), kjer smo ga  vzpostavili z namenom učinkovitejše rabe vode za namakanje. V projektu sodeluje 35 kmetijskih gospodarstev iz Vipavske doline. SPON bomo v okviru Programa razvoja podeželja, ukrepa Sodelovanje, projekta EIP PRO-PRIDELAVA (2018-2021) z naslovom Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode v sodelovanju z Agencijo RS za okolje prenesli na državno raven pri čemer sodelujemo s 6 kmetijskimi gospodarstvi iz Dolenjske, Posavja, Savinjske doline, Štajerke in Prekmurja, ki izvajajo različne kmetijske prakse (vrtnarstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, namizno grozdje, poljedelstvo). Sistem SPON temelji na izračunu vodne bilance z modelom Agencije Republike Slovenije za okolje IRRFIB in poda priporočeni čas in obrok namakanja, pri čemer upošteva informacije o vodnozadrževalnih lastnostih tal, trenutno količino vode v tleh, potrebo rastline po vodi glede na razvojno fazo in vremensko napoved. Pridelovalci projekta ViVaCCAdapt so s testno uporabo sistema začeli v letu 2019. Dokončno integracija na nivoju države (pod okriljem Agencije RS za okolje) bo izvedena do konca leta 2021 v okviru projekta PRO-PRIDELAVA.

 

Kako deluje

SPON je sestavljen iz podatkovne baze in štirih modulov. V podatkovni bazi so shranjeni podatki o:

 • uporabnikih oz. poljih, in sicer: kultura, lokacija, podatkih o tleh (poljska kapaciteta in točka venenja), namakanju (rastlinjak, zastirka, tehnologija namakanja, minimalni in maksimalni obroku namakanja, strategija namakanja itd.) ter opremi,
 • kulturah, in sicer: koeficienti rastline in efektivna globina korenin za vsako fenološko fazo, faktor p, trajanje posamezne fenofaze,
 • vremenske napovedi, meritve vode v tleh in napovedi namakanja.

SPON letak

 

1. Usposabljanje

Datum: 8. 3. 2019

Prezentacije:

2. Usposabljanje

datum: 22. 11. 2019

Prezentacije:

Poročilo:


3. Usposabljanje

Datum: 13. 5. 2020

Prezentacije:

Poročilo:

2020 05 13 Poročilo o usposabljanju

4. Usposabljanje

Datum: 10. 6. 2021

Prezentacije:

Poročilo:

2021 06 10 Poročilo o 4. usposabljanju

 

csm_SPON1_922992a294

Delavnice in strokovne ekskurzije

1. Demo-delavnica s predstavitvijo praktičnega znanja o tleh, o meritvah vode v tleh in namakanju za strokovnjake s področja kmetijstva, okolja in ohranjanja narave

Datum: 18. 9. 2019

Kraj: Biotehniška fakulteta UL, Ljubljana

V okviru sodelovanja projektov EIP PRO-PRIDELAVA in H2020 projekta iSQAPER so pripravili demonstracijsko delavnico: O kakovosti in funkcijah tal (slika 1), kjer smo predstavili Opremo za merjenje vode  tleh (slike 23456), namakalno mizo (slika 7) ter predstavili vizualno oceno kakovosti tal ter aplikacijo SQApp (slike 8910).

Delavnice se je udeležilo 51 slušateljev: 19 kmetijskih svetovalcev iz KGZS, 2 predstavnika Slovenskega združenja za ohranitveno obdelavo in rodovitnost tal, 6 kmetov, 6 predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, 1 predstavnica Ministrstva za okolje, po 1 predstavnik MOL, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, Inštituta za oljkarstvo, 7 predstavnikov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ter 7 predstavnikov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (3 predavatelji).

FINALE

2. Prva strokovna ekskurzija na partnerska kmetijska gospodarstva za študente (18. 6. 2020)

Datum: 18. 6. 2020

Kraj: Krško, Žadovinek, Brod, Šentjernej

V okviru projekta EIP PRO-PRIDELAVA smo izvedli strokovno eksurzijo na partnerska kmetijska gospodarstva, ki izvajajo praktični preizkus. Delavnice se je udeležilo 46 študentov 1. letnika univerzitetnega študija agronomije. 

 

3. Druga strokovna ekskurzija na partnerska kmetijska gospodarstva za študente (28. 5. 2021)

Datum: 28. 5. 2021

Kraj: Krško, Žadovinek, Brod, Šentjernej

V okviru projekta EIP PRO-PRIDELAVA smo izvedli strokovno eksurzijo na partnerska kmetijska gospodarstva, ki izvajajo praktični preizkus. Delavnice se je udeležilo 39 študentov 1. letnika univerzitetnega študija agronomije.

 

Slika 2 IMG_20210528_095103

Slika 3 IMG_20210528_125459

Slika 4 IMG_20210528_150305