Akronim:

PRO-PRIDELAVA

Številka pogodbe:

33133-1005/2018/19

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

14.12.2018 - 13.12.2021

Vrednost projekta BF:

111.600,00 €

Vrednost projekta skupaj:

249.940,00 €

Vodja projekta na BF:

Glavan Matjaž

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

 

Opis aktivnosti

Namen projekta je v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo trajnostne rabe vode za namakanje na kmetijskem gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih odvzemov iz vodnih virov za namakanje.

 

Cilji projekta

- vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) na državni ravni, ki združuje baze podatkov relevantne za optimizacijo prakse namakanja (lastnosti tal, trenutna količina vode v tleh, potrebe rastline po vodi in vremensko napoved);- aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave skozi izboljšano prakso namakanja jabolk, češenj, koruze, hmelja, paradižnika, krompirja, zelja in namiznega grozdja;- dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni demonstracijskih kmetij in širše (kmetij, ki niso del partnerstva, strokovnjakov, odločevalcev, študentov, laične javnosti);- video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju in njegovem pomenu za zvišanje produktivnosti kmetijske pridelave ter trajnostno rabo vode in varstvo okolja;- izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo in drugimi po Sloveniji.

 

Partnerji

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (vodilni partner)
 • Geološki zavod SlovenijeInštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • BO - MO d.o.o.Evrosad d.o.o., Krško
 • Panvita d.d., Murska Sobota
 • Kmetija Aleš Turk, Podbočje
 • Kmetija Jožef Ribič, Šempter v Savinjski dolini
 • Kmetija Purgaj Ivan, Pernica
 • Kmetija Karlovček, Andraž Rumpret, Šentjernej

 

Več informacij:

 

PRISPEVKI

 • 18. september 2020; Simpozij Vodni dnevi 2020

IZBOLJŠANJE ODZIVA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE S SISTEMOM ZA PODPORO O ODLOČANJU O NAMAKANJU - SPON (PRO-PRIDELAVA)

 

VIDEO

 

 

 

Slika 1 IMG_20210610_144643
 

​​BROŠURA


STROKONA GRADIVA

 
Sistem za podporo odločanju o namakanju (SPON)

spona

Razvoj

Pilotni sistem za podporo odločanju o namakanju je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) z naslovom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE15 CCA/SI/000070), kjer smo ga  vzpostavili z namenom učinkovitejše rabe vode za namakanje. V projektu sodeluje 35 kmetijskih gospodarstev iz Vipavske doline. SPON bomo v okviru Programa razvoja podeželja, ukrepa Sodelovanje, projekta EIP PRO-PRIDELAVA (2018-2021) z naslovom Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode v sodelovanju z Agencijo RS za okolje prenesli na državno raven pri čemer sodelujemo s 6 kmetijskimi gospodarstvi iz Dolenjske, Posavja, Savinjske doline, Štajerke in Prekmurja, ki izvajajo različne kmetijske prakse (vrtnarstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, namizno grozdje, poljedelstvo). Sistem SPON temelji na izračunu vodne bilance z modelom Agencije Republike Slovenije za okolje IRRFIB in poda priporočeni čas in obrok namakanja, pri čemer upošteva informacije o vodnozadrževalnih lastnostih tal, trenutno količino vode v tleh, potrebo rastline po vodi glede na razvojno fazo in vremensko napoved. Pridelovalci projekta ViVaCCAdapt so s testno uporabo sistema začeli v letu 2019. Dokončno integracija na nivoju države (pod okriljem Agencije RS za okolje) bo izvedena do konca leta 2021 v okviru projekta PRO-PRIDELAVA.

 

Kako deluje

SPON je sestavljen iz podatkovne baze in štirih modulov. V podatkovni bazi so shranjeni podatki o:

 • uporabnikih oz. poljih, in sicer: kultura, lokacija, podatkih o tleh (poljska kapaciteta in točka venenja), namakanju (rastlinjak, zastirka, tehnologija namakanja, minimalni in maksimalni obroku namakanja, strategija namakanja itd.) ter opremi,
 • kulturah, in sicer: koeficienti rastline in efektivna globina korenin za vsako fenološko fazo, faktor p, trajanje posamezne fenofaze,
 • vremenske napovedi, meritve vode v tleh in napovedi namakanja.

SPON letak

 

1. Usposabljanje

Datum: 8. 3. 2019

Prezentacije:

2. Usposabljanje

datum: 22. 11. 2019

Prezentacije:

Poročilo:


3. Usposabljanje

Datum: 13. 5. 2020

Prezentacije:

Poročilo:

2020 05 13 Poročilo o usposabljanju

4. Usposabljanje

Datum: 10. 6. 2021

Prezentacije:

Poročilo:

2021 06 10 Poročilo o 4. usposabljanju

 

csm_SPON1_922992a294

Delavnice in strokovne ekskurzije

1. DELAVNICE za strokovnjake s področja kmetijstva, okolja in ohranjanja narave

1.1 Demo-delavnica s predstavitvijo praktičnega znanja o tleh, o meritvah vode v tleh in namakanju za strokovnjake s področja kmetijstva, okolja in ohranjanja narave

Datum: 18. 9. 2019

Kraj: Biotehniška fakulteta UL, Ljubljana

V okviru sodelovanja projektov EIP PRO-PRIDELAVA in H2020 projekta iSQAPER so pripravili demonstracijsko delavnico: O kakovosti in funkcijah tal (slika 1), kjer smo predstavili Opremo za merjenje vode  tleh (slike 23456), namakalno mizo (slika 7) ter predstavili vizualno oceno kakovosti tal ter aplikacijo SQApp (slike 8910).

Delavnice se je udeležilo 51 slušateljev: 19 kmetijskih svetovalcev iz KGZS, 2 predstavnika Slovenskega združenja za ohranitveno obdelavo in rodovitnost tal, 6 kmetov, 6 predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, 1 predstavnica Ministrstva za okolje, po 1 predstavnik MOL, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, Inštituta za oljkarstvo, 7 predstavnikov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ter 7 predstavnikov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (3 predavatelji).

Predstavitve:
SQApp - aplikacija o lastnostih in kakovosti tal (doc. dr. Matjaž Glavan, dr. Luuk Fleskens)
Ohranjanje rodovitnosti tal (dr. Rok Mihelič)
Pomen vode za tla (prof. dr. Marina Pintar)
Poročilo – slikovno gradivo

FINALE

1.2 Druga delavnica za strokovnjake s predstavitvijo sistema za podporo odločanju o namakanju

Datum: 5. 7. 2021 / Kraj: KGZS – KGZ Novo mesto

Pripravili smo delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja o strokovno pravilnem namakanju in sistemu za podporo odločanju o namakanju v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za strokovnjake s področja kmetijstva. Delavnice se je udeležilo 10 oseb.

 

2. STROKOVNE EKSKURZIJE na partnerska kmetijska gospodarstva za študente

V okviru projekta EIP PRO-PRIDELAVA je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, izvedla dve strokovni ekskurziji na partnerska kmetijska gospodarstva, ki izvajajo praktični preizkus. Študentom smo v sodelovanju s partnerji predstavili delovanje namakalnih sistemov v sadovnjakih (Evrosad d.d., kmetija Rumpret) in zelenjadarstvu (kmetija Turk), obratovanje velikega namakalnega sistema Kalce-Naklo, zakonitosti strokovno pravilnega namakanja, delovanje opreme za meritve vode v tleh in delovanje sistema za podporo odločanju o namakanju ter njegove koristi za kmetijstvo in okolje. Ekskurzija je bila izvedena za študente 1. letnika univerzitetnega študija agronomije. V letu 2020 se je ekskurzije udeležilo 46 študentov in v letu 2021 39 študentov.

2.1  Prva strokovna ekskurzija na partnerska kmetijska gospodarstva za študente (18. 6. 2020)

            Datum: 18. 6. 2020 / Kraj: Krško, Žadovinek, Brod, Šentjernej

2.2  Druga strokovna ekskurzija na partnerska kmetijska gospodarstva za študente (28. 5. 2021)

            Datum: 28. 5. 2021 / Kraj: Krško, Žadovinek, Brod, Šentjernej

 

3. DELAVNICE za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (KGZS – KGZ Novo mesto) je izvedel tri delavnice samostojno in eno v sodelovanju s Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) na katerih je bilo predstavljeno pridobljeno projektno znanje o strokovno pravilnem namakanju in sistemu za podporo odločanju o namakanju za kmetijstva gospodarstva, ki niso člani partnerstva. Delavnic se je udeležilo 37 kmetijskih gospodarstev. Delavnice so bile izvedene za sadjarje, zelenjadarje, hortikulturo in hmeljarje.

3.1 Prva delavnica za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva – sadjarji
      
Datum: 26. 10. 2021 / Kraj: Žadovinek, Krško, Evrosad d.d.

3.2 Druga delavnica za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva – zelenjadarji
      
Datum: 28. 10. 2021 / Kraj: Brod v Podbočju, Podbočje, Kmetija Turk

3.3 Tretja delavnica za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva
       
Datum: 22. - 30. 11. 2021 / Kraj: Kmetije v Spodnji Savinjski dolini in na Koroškem

3.4 Četrta delavnica za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva
       
Datum: 25. 11. 2021 / Kraj: Dolnje Prapreče, Velika Loka, Kmetija Selan

Slika 2 IMG_20210528_095103

Slika 3 IMG_20210528_125459

Slika 4 IMG_20210528_150305

_______________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATI

Analiza izvedljivosti


2021 12 12 EIP_ProPridelava_Analiza izvedljivosti prenosa_dopolnjeno_KONČNO.pdf

V okviru projekta EIP Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) smo izdelali Analizo izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva. V analizi smo izdelali oceno izvedljivosti prenosa, opisani so problemi ter posebnosti, ki se lahko pri vzpostavitvi sistema SPON (Sistem za podporo odločanju o namakanju) pojavijo.

Sistem SPON je z decembrom 2021 polno operativen v okviru delovanja Agencije za okolje RS (ARSO). Uporaba SPON, kot je trenutno zasnovan, je relativno enostavna za trajne nasade, kjer se merilnike v tleh po vgradnji ne prestavlja in je kultura stalna. Pri nestalnih kulturah, na primer vrtninah in poljščinah, je uporaba SPON nekoliko prilagojena. Bistvena razlika v namakanju, ki jo uvaja SPON je, da ob namakanju volumna tal za vodo ne napolnimo do 100% poljske kapacitete (PK), temveč le do 85% PK.

Glede na podatke, ki smo jih pridobili v okviru projekta, lahko zagotovo rečemo, da zanimanje za namakanje in uporabo sistema SPON vsekakor obstaja in bi se kmetje na podlagi predstavitve njegovega delovanja v večini odločili za njegovo uporabo, saj vidijo njegove različne koristi. Prav tako se je v sklopu projekta pokazalo, da kmetje, tudi če so že imeli izkušnje z namakanjem, nimajo dovolj znanja o pravilnem namakanju, kar pomeni, da kljub njihovim dosedanjim izkušnjam še vedno niso bili dovolj informirani o pravilnih postopkih namakanja ali optimalni uporabi njihove namakalne opreme. V prihodnje bo prav gotovo veliko potrebno narediti tudi na področju izobraževanja o pravilnem namakanju. Korist bo vidna na vseh nivojih, tako na kmetijskem gospodarstvu, okoljskih vplivih ter finančnem vidiku. Priporočamo, da se nabava opreme za izvajanje sistema SPON v čim večji meri sofinancira preko ukrepov kmetijske okoljske politike. Šele s širšo uporabo se bo sistem SPON lahko ustrezno vzdrževal in nadgrajeval, tako da bo lahko koristno služil kmetijskim gospodarstvom pri stroškovno učinkoviti in okolju prijaznejši pridelavi kmetijskih kultur.

Razširjanje rezultatov

Objave v tiskanih medijih:

Znanstvena objava – Revija Agronomy (21. 8. 2020)
Cvejić, Rozalija, Majda Černič-Istenič, Luka Honzak, Urša Pečan, Špela Železnikar, and Marina Pintar. 2020. "Farmers Try to Improve Their Irrigation Practices by Using Daily Irrigation Recommendations—The Vipava Valley Case, Slovenia" Agronomy 10, no. 9: 1238. https://doi.org/10.3390/agronomy10091238

Strokovne objava – Zbornik Mišičev vodarski dan (6. 12. 2021)
http://www.mvd20.com/LETO2019/R30.pdf

Strokovna objava – Zbornik Vodni dnevi (18. 9. 2020)
https://sdzv-drustvo.si/wp-content/uploads/2020/10/ZBORNIK-VD-2020-v2.pdf

Strokovna objava – Kmetovalec (11. 2021) – 2.3 - 2021 11 Strokovna revija Kmetovalec 11_21_nam.pdf

Strokovna objava – Hmeljarski bilten (11. 2021) – 2.4 -2021 Strokovna revija Hmeljarski bilten 2021.pdf

Časopisna objava – Kmečki glas (20. 11. 2021) – 3.1 - 2021 10 20 Časopis Kmečki glas - SPON.pdf

Multimedijske vsebine na Youtube:

Video z izobraževalno vsebino
Informativno-izobraževalni video o projektu
https://www.youtube.com/watch?v=1yafCZEpRjw&t=4s

Video o namestitvi sond, laboratorijski analizi tal, vodnozadrževalnih lastnostih tal in SPON
https://www.youtube.com/watch?v=8FqKEEJ34T8

Video z izobraževano vsebino o strokovno pravilnem namakanju
VIDEO (10 min) – o SPON in strokovno pravilnem namakanje
VIDEO (3 min) – v angleščini (SPON)

Brošura o strokovno pravilnem namakanju z Sistemom za podporo odločanju o namakanju
BROŠURA – o strokovno pravilnem namakanju in SPON

TV in RADIO objave

TV SLO – Ljudje in zemlja - Kako pravilno namakati
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174799793

RA SLO – Od setve do žetve - Projekti EIP- sodelovanje, ki prinaša napredek
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-setve-do-zetve/174830474

E-pošta na vsaj 20 e-naslovov
Rezultati projekta – 7.1 - 2021 12 08 E-pošta z rezultati na 20 naslovov.pdf

Objava na spletni strani vodilnega partnerja
O projektu
https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/140/povecanje-produktivnosti-kmetijske-pridelave-z-ucinkovito-in-trajnostno-rabo-vode-propridelava/

Objava o rezultatih projekta – Strokovno pravilno namakanje
https://www.bf.uni-lj.si/sl/novice/2021111111440557/strokovno-pravilno-namakanje/

Predavanje ali delavnica na strokovnih dogodkih

34. Posvet javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem (26. 11. 2019) – 9.1 Dogodek 1. 34. Posvet JSKS (26. 11. 2019).pdf

35. Posvet javne službe kmetijskega svetovanja na spletu (10. 11. 2020) – 9.2 Dogodek 2. 35. Posvet JSKS (10. 11. 2020).pdf

36. Posvet javne službe kmetijskega svetovanja na spletu (23. 11. 2021) – 9.3 Dogodek 3. 36. Posvet JSKS (23. 11. 2021).pdf

Mednarodni kmetijski sejem AGRA razstavni prostor MKGP (27. 8. 2019) – 9.4 Dogodek 4. AGRA 2019 (27. 8. 2019).pdf

Mednarodni kmetijski sejem AGRA posvet SRIP-HRANA (25. 8. 2021) – 9.5 Dogodek 5. AGRA 2020 (25. 8. 2021).pdf

24. Posvetovanju slovenskih geologov v Ljubljani (29. 11. 2019) – 9.6 Dogodek 6. PSG (29. 11. 2019).pdf

30. Mišičev vodarski dan (6. 12. 2019) – 9.7 Dogodek 7. 30. Mišičev vodarski dan (6. 12. 2019).pdf

Vodni dnevi 2020 (18. 9. 2020) – 9.8 Dogodek 8. Vodni dnevi (18. 9. 2020).pdf


Delavnica Optimalno namakanje kmetijskih kultur (10. 9. 2021) – 9.9 Javni dogodek – razširjanje rezulatov 20 KMG


KONČNO POROČILO

2021 12 12 PRILOGA 5 - POROČILO 6-6 PRO-PRIDELAVA FINAL-dopolnitev.pdf

V projektu EIP PRO-PRIDELAVA smo praktično aplicirali rezultate sistema SPON za optimizirano rabo vode za namakanje in s tem zvišujemo produktivnost kmetijske pridelave na ravni demonstracijskih kmetij. Z uporabo SPON, izboljšujemo produktivnost kmetijske pridelave jablan v posavski regiji, koruze v pomurski regiji, hmelja v savinjski regiji, paradižnika, krompirja in zelja na vzorčni kmetiji v jugovzhodni Sloveniji, češnje na vzorčni kmetiji v posavski regiji in namiznega grozdja v podravski regiji. V projketu smo (1) uspešno prenesli SPON na ARSO ter tako izvedli integracijo Sistema za podporo odločanju o namakanju (SPON) v informacijski sistem ARSO v kombinacij s vremensko napovedjo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Agencijo RS za okolje. (2) Izvedli vzdrževalna dela ter posodobitve sistema SPON. (3) Izvedli smo terensko vzdrževanje sond in prenesli informacije o vzdrževanju in uporabi na kmetijska gospodarstva. (4) Izvedli smo strokovno ekskurzijo za študente ter delavnice za strokovnjake in kmete na izbranih partnerskih kmetijskih gospodarstvih. (5) Pripravili smo Analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev. (6) Izdelali smo pisne in multimedijske učne vsebine za širjenje SPON in o strokovno pravilnem namakanju, ki so na voljo na spletni strani projekta. (7) Razširjali smo rezultate projekta preko različni medijev (TV, radio, e-pošta, časopis, strokovne in znanstvene revije) in na strokovnih dogodkih. Projekt smo uspešno zaključili.

In the EIP PRO-PRODUCTION project, we applied the practical results of the SPON system for the optimised use of irrigation water and agricultural productivity increase at the level of demonstration farms. SPON improves the productivity of agricultural production. We apply SPON to the apple trees orchard; corn, hops, tomato, potato and cabbage; cherries and table grapes. In the sixth six-month reporting period, which is also the last, we (1) successfully transferred SPON to ARSO and thus integrated the Irrigation Decision Support System (SPON) into the information system in combination with the weather forecast in cooperation with an external contractor Slovenian Environmental Agency. (2) We also carried out maintenance work and updates to the SPON system. (3) We performed the maintenance of the probes and transferred information on maintenance and use to agricultural holdings. (4) We conducted a professional excursion for students and workshops for experts and farmers on selected partner farms. (5) We prepared a feasibility analysis to transfer project solutions. (6) We produced written and multimedia learning content to disseminate SPON and on professionally correct irrigation, which are available on the project website. (7) We disseminated the project results through various media (TV, radio, e-mail, newspaper, professional and scientific journals) and professional events. We have successfully completed the project.

IMG_20211028_105937


Spletni strani financerjev projekta:

Evropska komisija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja 2014–2020
www.program-podezelja.si/