Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot so naravoslovno-ekološka, družbeno-ekonomska, humanistična in kulturološka, tehniška, oblikovalska in načrtovalna znanja, ter v veščinah, kot so risanje in plastično oblikovanje. Diplomanti pridobijo kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko-gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 30 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 2 mesti za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program KRAJINSKA ARHITEKTURA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir krajinske arhitekture (UN) ali
  • diplomirana inženirka krajinske arhitekture (UN)
  • dipl. inž. kraj. arh.(UN)

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravi poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi

c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Preizkus posebne nadarjenosti:

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti. Opravljeni preizkus velja eno leto.

Preizkus v prvem prijavnem roku bo 2. julija 2021.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še razpisana vpisna mesta, bo preizkus posebne nadarjenosti v drugem prijavnem roku 10. septembra 2021.

Opravljeni preizkus posebne nadarjenosti velja eno leto.


Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75 % točk,
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 15 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku:10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti: 75 % točk,
  • splošni uspeh pri poklicni maturi: 15 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10 % točk

Vpisna mesta

- 30 mest

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje.
Sklep o tem sprejme senat Oddelka za krajinsko arhitekturo na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika
Študenti morajo za ponavljanje letnikov:
za ponavljanje prvega letnika morajo študentje zbrati najmanj 30 KT,
za ponavljanje drugega letnika pa 60 KT prvega letnika in najmanj 30 KT iz drugega letnika.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10).

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Možen je prehod pod naslednjimi pogoji:

- med višješolskimi študijskimi programi ter programi BSc stopnje

Prehod iz višješolskih študijskih programov ni mogoč. Kandidati se vpisujejo v prvi letnik po merilih za vpis na študij.

- med visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi ter programi BSc stopnje

Pogoj za prehod: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program; o priznanju predhodno pridobljenih ECTS odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.

- med nebolonjskimi univerzitetnimi študijskimi programi

Z univerzitetnega študija krajinske arhitekture je možen neposreden prehod; študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera določi obseg manjkajočih ECTS, ki jih kandidat mora opraviti do konca BSc stopnje. Za diplomante ostalih programov: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program, opravljen preizkus usposobljenost oziroma opravljen preizkus, za katerega študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo meni, da je enakovreden preizkusu usposobljenosti za študij krajinske arhitekture; o potrebnih predznanjih, ki jih kandidati potrebujejo za nadaljevanje študija na krajinski arhitekturi, odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.

- med študijskimi programi BSc stopnje (horizontalna prehodnost)

Pogoj za prehod: izpolnjeni pogoji za vpis v študijski program; o priznanju predhodno pridobljenih ECTS odloča študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo od primera do primera.

 


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Krajinska arhitektura 2021-22 (UN).pdf