Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Odgovorna oseba: doc. dr. Silvester Žgur, Katedra za znanosti o rejah živali

SPLOŠNA PREDSTAVITEV

Šolska klavnica in razsekovalnica je bila ustanovljena leta 1992 v okviru Oddelka za zootehniko. V klavnici je mogoče klati perutnino, kunce, ovce, koze in prašiče (izkoževanje). V razsekovalnici lahko analiziramo klavne lastnosti, spremljamo kakovost mesa (pH, električna prevodnost, barva mesa) in izdelamo različne vrste izdelkov iz mesa. Osnovni namen je proučevanje in izboljševanje kvalitativnih lastnosti živali, ki jih redimo za meso.

PEDAGOŠKO DELO

Študentje visokošolskega strokovnega študija kmetijstvo-živinoreja in univerzitetnega študiija kmetijstvo-zootehnika pri različnih predmetih opravljajo v klavnici del praktičnih vaj. Prav tako v klavnici poteka eksperimentalni del posameznih diplomskih nalog.

RAZISKOVALNO DELO

V klavnici poteka zakol živali iz različnih poizkusov za izvrednotenje klavne kakovosti in kakovosti mesa. V sklopu tega proučujemo lastnosti različnih pasem, linij in križancev ter vpliv različnih načinov reje na gospodarsko pomembne klavne lastnosti in lastnosti mesa. Pri kuncih proučujemo tudi vpliv različne krme na razvoj prebavil. 

STROKOVNO DELO

V okviru preizkušnje sorodnikov bikov lisaste pasme poteka disekcija klavnih polovic, spremljanje klavne kakovosti (delež posameznih kosov in tkiv) in kakovosti mesa (pH, barva). Tako pridobimo za vse potencialne plemenske bike za osemenjevanje podatke o njihovih lastnostih, ki so pomembne za prirejo kakovostnega mesa. Rejci se lahko na osnovi teh podatkov odločijo za izbiro najprimernejšega bika za osemenjevanje v svojih čredah.

Zaposleni