Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Katedra za znanosti o rejah živali je sestavljena iz naslednjih enot:

  • enota za govedorejo
  • enota za prašičerejo
  • enota za rejo drobnice
  • enota za perutninarstvo
  • enota za rejo družnih živali
  • enota za konjerejo
  • enota za akvakulturo
  • enota za živalske genske vire

Naše poslanstvo je pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področjih govedoreje, konjereje, prašičereje, reje drobnice, perutninarstva, akvakulture, reje hišnih živali, etologije in sonaravnega kmetijstva. Kakovostno delo na vseh delovnih področjih je omogočeno zaradi lastnih pedagoško raziskovalnih centrov (PRC -jev): PRC za živinorejo - Logatec, Šolska klavnica in razsekovalnica, PRC za perutninarstvo, PRC za konjerejo - Krumperk. Slušateljem na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter v programih permanentnega izobraževanja nudimo znanja o reji goveda, konj, prašičev, drobnice, perutnine, hišnih in vodnih živali ter prireji in kakovosti proizvodov. Zaradi vse večjega pomena sonaravnega kmetovanja in etoloških zakonitosti pri reji živali, posredujemo tudi znanja o živalim prijazni reji in etiki kmetovanja. V okviru različnih raziskovalnih projektov in v okviru diplomskih ter podiplomskih del izvajamo raziskave s področij genetike in selekcije, tehnologije reje govedi, konj, prašičev, drobnice, perutnine in vodnih živali, etologije, kakovosti prireje govejega, prašičjega in perutninskega mesa ter mesa drobnice, prav tako pa tudi prireje mleka, jajc in rib. Bogate in dolgoletne izkušnje pri raziskovalnem in pedagoškem delu ter doseženi rezultati raziskav nam omogočajo kakovostno svetovanje in sodelovanje pri najrazličnejših strokovnih in raziskovalnih nalogah na področju selekcije in reje govedi, konj, prašičev, drobnice, perutnine in vodnih živali ter pri vrednotenju kakovosti mesa in jajc.

Predstojnik katedre:
izr. prof. dr. Klemen Potočnik
E: klemen.potocnik@bf.uni-lj.si
T: 01 320 38 72

Namestnik predstojnika katedre:
dr. Martin Šimon
E: martin.simon@bf.uni-lj.si
T: 01 320 39 29

 

Zaposleni