Številka pogodbe:

V5-2154

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2023

Vrednost projekta skupaj:

90.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Marot Naja

Strateške dokumente in sektorske politike je za dosego ciljev teritorialne kohezije v Sloveniji potrebno ustrezno in učinkovito uskladiti s cilji prostorskega razvoja. To je v skladu s težnjo po tako imenovanem povezovalnem oziroma integralnem načrtovanju, ki stremi h okrepljenemu dialogu med sektorji, deležniki v prostorskem načrtovanju ter bolj odprti pripravi in izvajanju strateških politik na vseh upravljalskih ravneh.

Poleg povezovalnega načrtovanja na EU ravni vse od sprejema Evropskih prostorskih razvojnih perspektiv (1999) obstaja težnja po upoštevanju prostorske dimenzije politik in povečanju njihove prostorske občutljivosti, pri čemer Evropska komisija svoja prizadevanja usmerja preko koncepta teritorialne kohezije in instrumenta presoje prostorskih učinkov  (ang. Territorial Impact Assessment, krajše TIA). TIA naj bi k doseganju teh ciljev pripomogla z vnaprejšnjo presojo ciljev in ukrepov razvojnih politik, ki tako informira pripravljavce politik o ciljni usmerjenosti njihovih prizadevanje in ukrepov.

V skladu s 70. členom najnovejšega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, 2021) Razvojni dokumenti posameznih področij in dejavnosti ne smejo biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, vendar Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec usmerjanja prostorskega razvoja ob izvajanju svojih pristojnosti v postopku medsektorskega usklajevanja vladnih gradiv zaenkrat ne razpolaga z instrumentom, s katerim bi lahko izvajalo omenjeno določila zakona. Edini obstoječi predpis, ki zahteva preverjanje potencialnih učinkov na prostor, je Resolucija o normativni dejavnosti. Ta obvezuje zakonodajalca, da pri pripravi vseh predpisov v okviru presoje učinkov regulacije oceni tudi prostorsko občutljivost predpisov, kar pa se v praksi dosedaj ni izvajalo.

Namen raziskovalnega projekta TIA-SI je zasnovati metodološki pristop presoje prostorskih učinkov, ki je usmerjen v uporabnika in naslavlja usklajenost politik in predpisov s predlogom metodološkega pristopa presoje prostorskih učinkov TIA kot integralnim delom procesa priprave, sprejema in vrednotenja resornih politik.

TIA-SI projekt se v času izvajanja povezuje in išče sinergije s projektom Ministrstva za javno upravo, ePredpisi (2021-2023), ki bo s svojim delom prispevalo k vzpostavitvi kakovostne priprave presoj posledic predpisov na posameznih področjih (za projekt TIA-SI pomembno področje okolja in prostora) in njihovo sistematično vrednotenje. Sinergije bosta projekta iskala predvsem pri razvoju spletnega modula ocen učinkov na področju okolja in prostora preko digitalnega orodja MOPED (Modularno orodje za pripravo elektronskih dokumentov).

 

Cilji projekta:

•    C1 - Pregledati in analizirati literaturo in primere dobrih praks na temo presoje prostorskih učinkov (TIA) ter njihovo uporabo v prostorskem načrtovanju;
•    C2 - Razviti predlog metodološkega pristopa TIA kot del procesa priprave in sprejema ter vrednotenja resornih politik v Sloveniji, ki omogoča analizo prostorskih učinkov za različne prostorske enote ter omogoča boljše usklajevanje in integracijo politik;
•    C3 - Zasnovati komunikacijsko orodje v funkcionalni navezavi na prostorski informacijski sistem ali na druge javno dostopne vire podatkov (podatkovne baze) za uporabo predlaganega metodološkega pristopa TIA v procesih priprave in sprejema ter vrednotenja resornih politik;
•    C4 - Pilotno preveriti predlog metodološkega pristopa in komunikacijskega orodja TIA na primeru izbranih resornih politik/predpisov;
•    C5 - Pripraviti priporočila za izvajanje 70. člena ZUreP-3 (preverjanje, da resorne politike niso v nasprotju s cilji SPRS) ter njihovo uporabo pri pripravi resornih politik ter predlog vključitve v prostorski informacijski sistem;
•    C6 in C7 - Izvesti seminar za pripravljavce resornih politik (uporabnike) in diseminirati rezultate projekta v času trajanja projekta

Predstavitvena zloženka projekta TIA-SI.pdf

 

Poročila

Vmesno poročilo 1: V poročilu smo analizirali obstoječo regulacijo priprave politik na ravni zakonodaje EU in Slovenije ter primere postopkov in prakse priprave politik in zakonodaje v drugih državah članicah. Pregledali smo primere dobrih praks pristopa k presoji učinkov na prostor z vidika metodoloških pristopov ter primere komunikacijskih orodij v podporo pripravi politik. Nazadnje je v poročilu opredeljen tudi postopek presoje učinkov na prostor – izhodišča za presojo ter vsebina priročnika za presojo učinkov predpisov za področje prostora.

Vmesno poročilo 2: V poročilu, ki se nanaša na obdobje izvajanja projektne naloge med majem in septembrom 2022, smo se osredinili na analizo in ovrednotenje izvedenega seminarja o presoji učinkov na prostor pristopa ESPON (ESPON TIA hitri pregled in ESPON TIA orodje) ter testiranja nemškega pristopa – Preveritev enakovredne obravnave življenjskih možnosti. V sklepnem delu poročila izpostavljamo ugotovitve z vidika uporabnosti obeh testiranj za pripravo presoje učinkov na prostor TIA-SI v skladu s projektno prijavo.

Vmesno poročilo 3: Poročilo povzema ugotovitve testiranja pristopa k presoji učinkov politik na prostor na primeru Zakona o kmetijskih zemljiščih, Strategije razvoja prometa RS do 2030 in Skupne kmetijske politike. Učinki politik so v splošnem pozitivni, negativni učinki so bili identificirani v primeru kakovosti krajine (Zakon o kmetijskih zemljiščih), identitete krajine (Skupna kmetijska politika) ter prostorske organizacije, pozidave in migracij (Strategija razvoja prometa). Testiranje je pokazalo, da pristop k presoji zahteva natančna navodila, opredelitev pojmov s področja urejanja prostora in navedbo primerov učinkov v vprašanjih, namenjenim identifikaciji učinkov. Za tehtnost ocenjevanja je pomembno sklicevanje na kazalnike, vključene v sistem spremljanja stanja prostora. Predlagan osnutek metodološkega pristopa bo v naslednji fazi projekta še dopolnjen in digitaliziran ter testiran z deležniki na regionalni ravni.

Vmesno poročilo 4: Četrto poročilo predstavlja zasnovo digitalnega orodja, ki je bilo predmet tretjega testiranja. Tega smo izvedli v marcu 2023, namenjeno je bilo predstavnikom nižjih administrativnih ravni, torej lokalne in regionalne ravni. Udeleženci so digitalni vmesnik preizkusili s presojo regionalnih razvojnih programov ali drugih relevantnih dokumentov, npr. trajnostne urbane strategije ali celostne prometne strategije. Vrednotenja so bila časovno omejena in izvedena na demo verziji orodja. V tem vmesnem poročilu povzemamo samo rezultate presoj razvojnih dokumentov z regionalne in lokalne ravni, kot sklepni del pa posredujemo usmeritve za uveljavitev orodja TIA v praksi.

Vmesno poročilo 5: Peto vmesno poročilo podaja tudi del vsebine za priročnik za izvedbo presoje učinkov na prostor. Vsebina poročila zajema tehnični opis orodja (vhodne informacije za izdelavo projekta za izvedbo orodja), natančen opis orodja s pojasnili funkcionalnosti in vzorčno izpolnjen primer presoje za osnutek Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE, predlog za javno obravnavo, september 2022). Na koncu je podan predlog priporočil za uporabo orodja v praksi.

Končno poročilo: Končno poročilo povzema vse raziskovalne korake projekta in predhodna vmesna poročila ter jih strne v pregledno publikacijo.

Priročnik

Priročnik kot eden ključnih rezultatov projekta zajema kratko predstavitev presoje učinkov na prostor, priporočila za presojevalce, vsebinsko predstavitev orodja za presojo, navodila za uporabo orodja s primeri in priloge. Priloge sestavljajo dve vsebinski prilogi orodja (opis prioritet in opis tipologije območij) in pa primer izpolnjene presoje. Primer izpolnjene presoje je na voljo tudi na uvodni spletni strani orodja, do katere dostopate preko QR slikovne kode v priročniku.

Sestava projektne skupine

Vodja projekta , projektna ekipa: , ,

Sicris

 

Sofinancerji projekta

Ministrstvo za okolje in prostor, spremljevalka ga.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spremljevalka ga.
Ministrstvo za infrastrukturo, spremljevalka ga.

 

Viri in druge uporabne povezave

Pristop presoje učinkov na prostor

State of the art and challenges ahead for TIA (EK, 2020)
ESPON TIA Tool: Moderator's Guide – Monitoring and Tools (ESPON, 2020)
TIA for Cross-Border Cooperation – Targeted Analysis Handbook (ESPON, 2019)
TIA of Policies and EU Directives: a practical guidance (ESPON, 2013)

Drugo

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050
Poročilo o prostorskem razvoju 2021
Prostorski informacijski sistem – javno spletno mesto
Pilotna aktivnost za izvajanje Teritorialne Agende 2030: Presoja prostorskih učinkov
Platforma Inovacijska skupnost
Portal eDemokracija
www.stopbirokraciji.gov.si

Članki

GOLOBIČ, M., MAROT, N., KOLARIČ, Š., FISCHER, T. B. Applying territorial impact assessment in a multi-level policy-making context - the case of Slovenia. Impact assessment and project appraisal, 2015, vol. 33, no. 1, str. 43-56, doi: 10.1080/14615517.2014.938438.

MAROT, N., FISCHER, T. B., SYKES, O., GOLOBIČ, M., MUTHOORA, T., GONZÁLEZ, A.. Territorial impact assessment : a policy assessment-like strategic environmental assessment in action. V: FISCHER, T. B. (ur.), GONZÁLEZ, A. (ur.). Handbook of strategic environmental assessment, (Research handbooks on impact assessment). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2021, str. 58-79.

MAROT, N., GOLOBIČ, M. Delivering a national spatial development strategy: a success story?. European planning studies, 2018, vol. 26, no. 6, str. 1202-1221, doi: 10.1080/09654313.2018.1459502.

MAROT, N., KOLARIČ, Š., GOLOBIČ, M. Slovenia as the natural park of Europe? : territorial impact assessment in the case of Natura 2000 = Slovenija kot naravni park Evrope? : presoja učinkov Nature 2000 v prostoru. Acta geographica Slovenica, 2013, leto 53, št. 1, str. 91-116. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53105.pdf, doi: 10.3986/AGS53105.