Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Študijski koledar 2023/2024

Urniki

Spletna učilnica Moodle

VIS

Informacije za vpis
 

Prijava teme zaključnega (diplomskega oz. magistrskega) dela

1) Študent pripravi prijavo teme na predpisanem obrazcu in jo predloži mentorju ter morebitnemu somentorju v pregled.
2) Študent odda prijavo teme v VIS BF. 3) Mentor in morebitni somentor potrdi(ta) prijavo teme in naslov v VIS BF.  
4) Komisija za študij 1. in 2. stopnje oddelka oz. študija obravnava in potrdi Prijavo in mentorja ter morebitnega somentorja. 
5) Pristojni referent oddelka oz. študija vnese naslov odobrene teme zaključnega dela in imenovane člane komisije v VIS BF. Veljavnost teme je 2 leti.  

Pregledovanje in potrjevanje zaključnega dela  

1) Študent odda zaključno delo mentorju in morebitnemu somentorju, ki delo pregledata in študentu posredujeta navodila za dopolnitev in popravke. Delo mora biti oblikovano v skladu z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL. 
2) Mentor in morebitni somentor odobri(ta) zaključno delo v VIS BF.
3) Študent pošlje elektronsko verzijo dela v INDOK službo oddelka oz. fakultete za namen prvega preverjanja plagiatorstva – izvirnosti. Ta obvesti mentorja in morebitnega somentorja ter študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer mora študent delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva.
4) Študent po predhodni najavi predloži elektronsko verzijo zaključnega dela recenzentu, ki mora študentu navodila za dopolnitev in popravke posredovati najkasneje v 15 delovnih dneh. Po dogovoru študent ponovno pošlje recenzentu popravljeno verzijo dela v pregled.
5) Recenzent v VIS BF potrdi, da se z nalogo strinja. 
6) Študent pripravi končno elektronsko verzijo zaključnega dela in jo predloži v pregled INDOK službi oddelka oz. fakultete, ki preveri oblikovno skladnost dela z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL.
7) INDOK služba pregled evidentira v VIS BF. 
8) Študent se uskladi z mentorjem in pripravi končno elektronsko verzijo zaključnega dela, ki jo odda v VIS BF. 
9) Študent v VIS BF potrdi izjavo o avtorstvu za potrebe RUL, s čimer izrazi namero za pristop k zagovoru dela.
10) Oddano zaključno delo se v VIS BF samodejno preveri s protiplagiatorskim programom. Obvestilo o rezultatu preverjanja dobijo mentor in somentor ter študent. V primeru, da mentor/somentor zahteva popravke dela, mora študent oddati popravljeno končno verzijo, ki gre ponovno v postopek protiplagiatorskega preverjanja. Popravljeno verzijo lahko študent odda v VIS BF le enkrat.
11) Mentor in morebitni somentor dokončno odobrita delo v VIS BF (najkasneje v 14 dneh).  
12) Pristojni referent oddelka oz. študija razpiše javni zagovor. Termin in lokacijo zagovora predlaga vodja študentskega referata v dogovoru z študentom, mentorjem, predsednikom in članom komisije.
13) Referent oddelka oz. študija obvesti študenta in komisijo o zagovoru z e-sporočilom ter umestitvijo dogodka v koledar M. Outlook. E-sporočilu se priloži objavo zagovora iz VIS BF (oblika pdf) in zaključno delo (oblika pdf). 
14) Referent oddelka oz. študija posreduje predsedniku komisije datoteko z zapisnikom zagovora, ki ga po zaključenem zagovoru podpišejo vsi člani komisije. 15) Študent prinese na zagovor svoje zaključno delo v digitalni ali fizični obliki za namen izvedbe protokola zagovora.

 

Mednarodna dejavnost

Karierni center

Društvo študentov lesarstva

Postani član kluba alumnov 

Knjižnica oddelka

Študentske strani

Športne aktivnosti

Tutorji in mentorji

Pravilniki