Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Krajinska arhitektura

Študijski koledar
Študijska komisija
Tutorji
Pogoji za napredovanje in informacije za vpis
Mednarodne izmenjave
Visokošolski informacijski sistem (VIS)
Spletna učilnica
Magistrsko delo
Praksa
Obrazci
Karierni center
Društvo študentov
Alumni

Študijska komisija

Sestava komisije za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za krajinsko arhitekturo:

 • doc. mag. Mateja Kregar Tršar, predsednica
 • izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar
 • prof. dr. Davorin Gazvoda
 • prof. dr. Mojca Golobič
 • prof. dr. Ana Kučan
 • doc. Darja Matjašec
 • izr. prof. dr. Valentina Schmitzer
 • predstavnik študentov: Jure Gruden (3. letnik BSc)

Komisija za študij 1. in 2. stopnje je delovno telo Senata, ki skrbi za izvedbo študijskih programov skladno s Pravili Biotehniške fakultete. Med drugim obravnava prijave tem za magistrska dela, imenuje komisije za zagovor, obravnava prošnje za izjemni vpis, nadaljevanje študija po prekinitvi, prehode med programi, prijave na študije druge stopnje in druge vloge študentov.

Študenti oddajo vloge v študentski referat najkasneje do datuma (glej tabelo spodaj), da jih komisija obravnava na redni mesečni seji predvidoma drugi ponedeljek v mesecu.

oddane vloge do dne seja ŠK KA dne
01. 10. 2021 07. 10 .2021
05. 11. 2021 11. 11. 2021
03. 12. 2021 09. 12. 2021
07. 01. 2022 13. 01. 2022
04. 02. 2022 10. 02. 2022
04. 03. 2022 10. 03. 2022
01. 04. 2022 07. 04. 2022
06. 05. 2022 12. 05. 2022
10. 06. 2022 16. 06. 2022
26. 08. 2022 31. 08. 2022
16. 09. 2022 22. 09. 2022

Naslov za vloge
Oddelek za krajinsko arhitekturo BF UL
Komisija za študij 1. in 2. stopnje
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Tutorji

(tutorka za tuje študente)

Pogoji za napredovanje in informacije za vpis

Pogoji za prvo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk v letniku, ki ga želi ponavljati.
Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal v skupnem obsegu 180 kreditnih točk.

Pogoji za drugo stopnjo

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel vseh 60 kreditnih točk.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk.
Pogoji za dokončanje študija
Opravljeni vsi izpiti ter uspešno opravljen zagovor magistrskega dela oz. opravljene zahtevane kreditne točke – 120 kreditnih točk.

Informacije za vpis

Mednarodne izmenjave

Koordinatorka za področje krajinske arhitekture:
Več o mednarodni dejavnosti na BF.

Magistrsko delo

Pregled zagovarjanih diplomskih / magistrskih del:
seznam diplomskih del.pdf
seznam magistrskih del.pdf
Pregled prostih tem:
seznam.pdf
Pregled odobrenih (nezagovarjanih) tem:
seznam.pdf
Informacije v zvezi z oblikovanjem diplomskih / magistrskih del:
Vse potrebne informacije v zvezi z oblikovanjem diplom, dokumentacijskimi standardi, pripravo diplom v elektronski obliki (pomoč za pripravo in vključevanje primerno velikih slik v dokument) in eventualne spremembe, ki se nanašajo na to, najdete na straneh knjižnice.

Navodila in datumi zagovorov

Poleg Pravil o diplomskem in magistrskem delu BF vam podajamo še dodatna oddelčna navodila:

 • Postopek prijave teme in naslova magistrskega dela se začne z vlogo študenta v ŠIS-u, nadaljuje pa prek ustaljenih postopkov potrjevanja na pristojnih študijskih komisijah.
 • V skladu s Pravili o diplomskem in magistrskem delu na BF pošlje kandidat za namen preverjanja plagiatorstva v INDOK agronomske knjižnice elektronsko verzijo magistrskega dela, ki ga je odobril mentor.
 • Obseg naloge je največ 20.000 besed oziroma 50 strani (400 besed na stran) teksta brez uvodnih strani označenih z rimskimi številkami in virov.
 • Nalogo morajo pred končno vezavo prebrati vsi člani komisije pri čemer ima recenzent 14 dni časa, da vrne delo kandidatu z navodili za dopolnitev in popravke.
 • Pred oddajo naloge predsedniku komisije mora kandidat predložiti v INDOK še izgotovljeno magistrsko delo v tiskani obliki. Ko magistrsko delo zadosti predpisanim dokumentacijskim standardom in etičnim normam, se pregled evidentira v ŠIS. Predsednik komisije ima 7 dni časa, da vrne delo študentu z navodili za dopolnitev in popravke. V kolikor predsednik v predpisanem roku nima pripomb se upošteva, da je naloga primerna za vezavo in zagovor.
 • Pred vezavo mora kandidat oddati končno elektronsko verzijo magistrskega dela v ŠIS/RUL, kjer  se  dokončno  preveri  s  protiplagiatorskim  programom.  Obvestilo  o  rezultatu preverjenja dobita mentor in študent. Mentor ima za odobritev 14 dni časa, študent za popravke pa 21 dni.
 • Kandidat mora v tajništvo KA oddati Izjavo, da je zaključno delo rezultat samostojnega dela ter da je tiskana oblika istovetna elektronksi obliki in Prošnjo za pristop k zagovoru skupaj z dvema vezanima izvodoma magistrskega dela (v primeru somentorstva se odda tri izvode) in dvema vezanima izvodoma v špirali do (glej datume spodaj). Na hrbtišču naloge naj bo napisano ime in priimek ter naslov naloge.
 • Ob oddaji celotne dokumentacije mora kandidat v avli pripravi predstavitev mag. naloge. Predstavitev izhaja iz vsebine (plakat, film, zloženka, maketa, itd.). Elektronsko verzijo predstaviteve posredujete referentu v oddelčenem referatu.
 • Zagovor traja do 15 minut.

Študijska komisija je določila datume za oddajo magistrskih del po spodnjem seznamu. Za naloge, oddane do navedenega datuma, bo zagovor določen v roku 30 dni (julija in avgusta ni zagovorov):

 • 1. 10 .2021
 • 5. 11. 2021
 • 3. 12. 2021
 • 7. 1. 2022
 • 4. 2. 2022
 • 4. 3. 2022
 • 1. 4. 2022
 • 6. 5. 2022
 • 10. 6. 2022
 • 26. 8. 2022

Opomba:
Celoten postopek od potrditve naloge pri mentorju do zagovora traja povprečno 30 dni (INDOK (pregled plagiatorstva), 14 dni pregled recenzenta (popravki), INDOK (oblika), 7 dni pregled predsednika komisije), RUL (odobritev + popravki).

Sprejeto na 10. seji študijske komisije KA dne 07. 11. 2016. Objavljeno na oglasni deski 05. 12. 2016, dopolnitve (RUL) 24. 05. 2017, novi datumi 29. 09. 2021.

Praksa

Navodila za opravljanje strokovne prakse.docx
Obrazec za odobritev strokovne prakse.docx
Pogodba o strokovni praksi.docx