Mikrobiologija

Študij mikrobiologije je medoddelčni študij, ki ima sedež na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete. Pri izvedbi študijskega programa sodelujejo naslednje katedre oziroma sodelavci iz drugih fakultet: